Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030402424 Dyrkning af majs efter regenerative principper Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge dyrkning af majs efter regenerative principper

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en mark med forfrugt majs. Der anlægges et forsøg med 9 m / 12 rk. gyllenedfælder til placeret gylle, og der gødskes udelukkende med gylle. Forsøget skal ligge i samme parceller i 2025, og muligvis længere. Efterafgrøden skal forblive på arealet til forår 2025, hvor der igen etableres majs.

ARBEJDSFORDELING:
  • I samarbejde med forsøgsværten finder SEGES Innovation forsøgsarealet og afsætter forsøget.
  • LandboNord hjælper Henning Sjørslev Lyngvig, (mobil 9117 7620), SEGES Innovation, med etablering af forsøget og udtager jordprøve og gylleprøve ved anlæg og foretager registreringer.
  • LandboNord registrerer grundoplysninger om gødskning, sådato, majssort, ukrudtsbekæmpelse, type og udsædsmængde af efterafgrøde i forsøgsleddene.
  • LandboNord tilser forsøgene og medvirker i samarbejde med SEGES, når der udføres forsøgsbehandlinger. LandboNord sørger for, at ukrudtet bekæmpes efter forsøgsplanen.
  • SEGES Innovation forestår høst af forsøgene i samarbejde med maskinstation, landmand og LandboNord.

ANLÆGSDATA:

Forsøget anlægges med 4 gentagelser. Parcellerne anlægges i markens længde og med en bredde, som svarer til gyllenedfælderen. Sørg for at der ikke bliver kørt unødigt i parcellerne, og hvis nødvendigt, bliver kørt så vidt muligt ens i alle parceller. Når majsen er sået, registreres positionen for forsøgsarealets hjørner med RTK-GPS. Positionerne indtastes som et notat.

Høstparcellen er i markens længde og i nedfælderens bredde eller evt. i skærebordets bredde, hvis skærebordet på finsnitteren er smallere end gyllenedfælderen.


GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der kun udføres behandlinger, som ikke påvirker forsøgsbehandlingerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 3000m2. Høstparcel minimum 2500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
Organiske gødningerGylleKun forsøg2633

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2633EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøget gødskes med gylle og startgødning som den omgivende mark. Der må ikke anvendes herbicider ud over de i planen angivne.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Jordbearbejdning og efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-03-2024
Medio marts
Nedvisning1 kg Roundup PowerMax Roundup PowerMax
Stadium 00Gylle25 cm Dybdeharvning
Placeret
Gylle 2633
Stadium 12
1. ukrudtsbekæmpelse
Ukrudtsbekæmpelse30 g MaisTer MaisTer
0,4 l MaisOil MaisOil
5,6 g Harmony 50 SX Harmony 50 SX
0,15 kg Tocalis Tocalis
Stadium 14
Majs 4 blade
10 kg Efterafgrøde10 kg Efterafgrøde majs hurtigt voks
Stadium 16
2. ukrudtsbekæmpelse
Ukrudtsbekæmpelse0,3 l Fighter 480 Fighter 480
0,15 l Starane 333 HL Starane 333 HL
0,5 l Renol Renol
0,15 kg Tocalis Tocalis
2Stadium 00GyllePlaceret
Gylle 2633
Stadium 07
OBS: SEGES skal høres inden denne behandling - Lige før fremspirring.
Først i maj
Nedvisning1 kg Roundup PowerMax Roundup PowerMax
Stadium 12
1. ukrudtsbekæmpelse
Ukrudtsbekæmpelse30 g MaisTer MaisTer
0,4 l MaisOil MaisOil
5,6 g Harmony 50 SX Harmony 50 SX
0,15 kg Tocalis Tocalis
Stadium 14
Majs 4 blade
10 kg Efterafgrøde10 kg Efterafgrøde majs hurtigt voks
Stadium 16
2. ukrudtsbekæmpelse
Ukrudtsbekæmpelse0,3 l Fighter 480 Fighter 480
0,15 l Starane 333 HL Starane 333 HL
0,5 l Renol Renol
0,15 kg Tocalis Tocalis
3Stadium 00GyllePlaceret
Gylle 2633
Stadium 07
OBS: SEGES skal høres inden denne behandling - Lige før fremspirring.
Først i maj
Nedvisning1 kg Roundup PowerMax Roundup PowerMax
Stadium 12
1. ukrudtsbekæmpelse
Ukrudtsbekæmpelse30 g MaisTer MaisTer
0,4 l MaisOil MaisOil
5,6 g Harmony 50 SX Harmony 50 SX
0,15 l Starane 333 HL Starane 333 HL
0,3 l Fighter 480 Fighter 480
Stadium 14
Majs 4 blade
10,25 kg Efterafgrøde1 kg Mikrokløver
1 kg Jordkløver
1 kg Serradel
1 kg Cikorie
0,5 kg Lancet vejbred
0,75 kg Foderradis
1,5 kg Honningurt
2 kg Alm.rajgræs
1,5 kg Hundegræs
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2633EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Led 1 visnes ned medio marts.
Led 2 og led 3 nedvisnes ikke i marts, men sandsynligvis lige efter majsen er sået/før fremspiring. På det tidspunkt vurderer SEGES om der skal nedvisnes i led 2 og 3.

Led 1 nedvisnes medio marts. Før placering af gylle dybdeharves i 25 cm dybde med en stivtandet harve monteret med 40 til maks. 50 mm brede spidser og en jernringspakvalse. Gyllen placeres, så overkanten af gyllen er i 9-10 cm dybde. Majsen sås i 4-5 cm dybde, så snart væsken i gylle er opsuget af jorden. Der skal være 4-5 cm mellem frø og overkanten af gyllen.

Såning af efterafgrøde og behandling mod ukrudt:
- 2 uger efter majssåning (majs 2 blade): 0,15 kg Tocalis + 30 g MaisTer + 5,6 g Harmony 50 SX + 0,4 liter MaisOil
- 4 uger efter majssåning (majs 4 blade) sås 10 kg alm. rajgræs pr. ha. Der sås 10 kg pr. ha alm. rajgræs af "Efterafgrøde majs - hurtigvoksende" fra DLF
- Når majsen har 6 blade – hvis der er nyfremspiret ukrudt: 0,15 kg Tocalis+ 0,3 l. Fighter 480 + 0,15 l. Starane 333 + 0,5 l. Renol

 

l Led 2 og 3 nedvisnes ikke i marts. Gyllen placeres, så overkanten af gyllen er i 9-10 cm dybde. Majsen sås i 4-5 cm dybde, så snart væsken i gylle er opsuget af jorden. Der skal være 4-5 cm mellem frø og overkanten af gyllen.

- I Led 2 bekæmpes ukrudt 2 uger efter majssåning (majs 2 blade) som i led 1.
- I led 3 bekæmpes ukrudt 2 uger efter majssåning (majs 2 blade) med 30 g MaisTer + 5,6 g Harmony 50 SX + 0,15 liter Starane 133 HL + 0,3 liter Fighter 480 + 0,4 liter Maisoil. Fire uger efter majssåning (majs 4 blade) sås efterafgrøder i led 2 og 3. I led 2 sås pr. ha 10 kg alm. rajgræs af ”Efterafgrøde majs – hurtigvoksende” fra DLF. I led 3 sås 10,25 kg. pr. ha. af en blanding bestående af mikrokløver, jordkløver, serradel, cikorie, lancetvejbred, foderradis,  honningurt, alm. Rajgræs (tetraploid), hundegræs.
- I led 2: Stadium 16 (når majsen har 6 blade) – hvis der er nyfremspiret ukrudt: 0,15 kg Tocalis+ 0,3 l. Fighter 480 + 0,15 l. Starane 333 + 0,5 l. Renol.
- I led 3 foretages der ingen ukrudtsbekæmpelse i stadium 16 (når majsen har 6 blade).


Poul Jess, Høgstedvej 160, 9769 Vrå radsår efterafgrøderne i led 1, 2, 3 uden radrensning, mobil 2331 0038.

 

UDSÆD: Der anvendes landmandens majsudsæd. Udsæd af efterafgrøder leveres af SEGES Innovation.
KEMIKALIER: Der anvendes landmandens kemikalier
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 16
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
LER, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
SILT, % i jord 0-25 cm
ParcelSÅDYBDE cm, .
Måles fra jordoverfladen til undersiden af frøet. Måles af SEGES
 
ParcelGylle placeringsdybde cm.
Måles efter såning i såsporet fra jordoverfladen til overkant gylle. Måles af SEGES.
 
P02Stadium 19, Først i juli
ParcelFOTO digital.
Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
De 2-5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
 
ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter. Bedømmes i en af de to midterste rækker.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
Fra jord til bladspids i en af de to midterste rækker i parcellen
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
MIKROKLØVER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
JORDKLØVER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
SERRADEL planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
CIKORIE planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
LANCET VEJBRED planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
FODDERRADIS planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
HONNINGURT planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
ALM. RAJGRÆS planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
HUNDEGRÆS planter/m2.
 
P0314-10-2020
ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
Antal planter tælles på 20 m række i en af de 2 midterste rækker i parcellen.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
fra jordoverfladen til basis hanblomst i en af de to midterste rækker i parcellen.
 
P0425-09-2021, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
EFOS, %, (kvæg)
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
SUKKER, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
(stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE 2 til Koldkærgård.
TØRSTOF, % af råvare
P0501-11-2024
ParcelFOTO digital.
Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
De 2-5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
MIKROKLØVER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
JORDKLØVER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
SERRADEL planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
CIKORIE planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
LANCET VEJBRED planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
FODDERRADIS planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
HONNINGURT planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
ALM. RAJGRÆS planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
HUNDEGRÆS planter/m2.
 


FOTO DIGITAL: I P02 og P05 tages et foto pr. parcel, der skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellem de to midterste majsrækker i parcellen, således, at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min 2 pinde i jorden der afgrænser området der fotograferes, således, at der tages foto på nøjagtig samme sted i P05. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, SEGESmam@seges.dk

HØST: Majsen høstes, når tørstofindholdet er 32 procent i led 1.
Majsen skal dog senest høstes den 15. oktober. Stubhøjden skal være 30 cm. Snitlængde skal være 4 mm. så der kan udtages en repræsentativ prøve af den høstede afgrøde
Se Vejledning.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i Webtrial.Office vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Fighter 480 GHS07 GHS08
Harmony 50 SX GHS09
MaisOil GHS07
MaisTer GHS07 GHS09
Renol GHS05
Roundup PowerMaxIntet faresymbol
Starane 333 HL GHS07 GHS09
Tocalis GHS08 GHS09

Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk