Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030262424 Kvælstoffikserende bakterier i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af stigende mængder kvælstof og biostimulanter på udbytte og kvalitet af majs til helsæd.

BAGGRUND: Produkter indeholdende kvælstoffikserende bakterier markedsføres kraftigt, med argumentation om at de hjælper afgrøden ved at tilføre kvælstof ved fiksering af kvælstof fra luften. Det skulle medføre, at der kan opnås et merudbytte, alternativt spares kvælstof i handelsgødning. Dette afprøves med forskellige produkter i majs til helsæd

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges på vandet sandjord, hvor der er dyrket majs i mindst de to foregående år.. Der må ikke sås efterafgrøder i majsen. Forsøgsarealet må ikke tilføres husdyrgødning.


ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 12 x 3 m (4 rk.). Høstparcel 9 x 1,5 m (række 2 og 3). Række 1 og 4 er værn. Forsøget placeres parallelt med såretningen og markskel, fra den side af marken hvor såningen påbegyndes. Forsøgsarealet markeres med sikre hjørnepæle. Forsøget sættes af inden såning, og det er vigtigt, at forsøgsarealet markeres inden og efter såning.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNP 19-8-0 m. S, Kun forsøg130 kg
InsekticiderPyrethroidBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:

Forsøgsarealet må IKKE tilføres husdyrgødning i forsøgsåret. Startgødning anvendes som i den omgivende mark. Max. 30 kg N pr. ha. Det sikres, at forsyningen med P, K, Mg og S er tilstrækkelig. Forsøgsarealet tilføres 700 kg PK 0-4-21 m. Mg, S, Cu pr. ha før sidste opharvning. På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden N-gødning udover startgødning og forsøgsgødning. Hele forsøget sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Det er vigtigt, at majsen holdes fri for ukrudt. Forsøgsarealet skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

 

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Før såning
Ingen kvælstof
2Stadium 00
Før såning
50 kg N185 kg NS 27-4
3Stadium 00
Før såning
100 kg N370 kg NS 27-4
4Stadium 00
Før såning
150 kg N555 kg NS 27-4
5Stadium 00
Før såning
200 kg N741 kg NS 27-4
6Stadium 00
Før såning
250 kg N926 kg NS 27-4
7Stadium 00
Før såning
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 13 - 14
OBS: Se vedr. håndtering i teksten nedenfor
50 g Vixeran
8Stadium 00
Før såning
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 13 - 14
OBS: BlueN skal bruges samme dag som posen åbnes.
333 g BlueN
9Stadium 00
Før såning
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 13 - 14
75 g Veradyn
10Stadium 00
Før såning
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 00

Lige efter såning
100 g AzotoPower
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
April:
 • I led 2 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 3, 7-10 tildeles 100 kg N som NS 27-4
 • I led 4 tildeles 150 kg N som NS 27-4
 • I led 5 tildeles 200 kg N som NS 27-4
 • I led 6 tildeles 250 kg N som NS 27-4

  Stadium 00, lige efter såning
 • I led 10 udsprøjtes 100 g AzotoPower pr. ha i 200 l/ha vand

  Stadium14 (majsen har 4 fuldt udfoldede blade):
 • I led 7 udsprøjtes 50 g Vixeran pr. ha i 200 l/ha vand OBS: Se vedr. håndtering i teksten nedenfor.
 • I led 8 udsprøjtes 333 g BlueN pr. ha i 200 l/ha vand - OBS: BlueN skal bruges samme dag som posen åbnes.
 • I led 9 udsprøjtes 75 g Veradyn pr. ha i 200 l/ha vand

  Produkterne udsprøjtes som en morgensprøjtning, ved lufttemperatur mellem 10 og 20 grader.
 • pH i vandet, der anvendes til udsprøjtning skal ligge mellem pH 5 og 8. Vandet må ikke være behandlet med klor.

  Håndtering af Vixeran: Der laves en stocksolution umiddelbart inden sprøjtning: Posens indhold (5 g) opløses i 1 liter vand (gør udregningen nemmere). Doseringen er 50 g/ha dvs. de 5 g er til 1000 m2.
  Der kan herefter udtages 1 ml stocksolution pr. m2 der skal behandles. Dvs. skal man behandle 160 m2 så udtager man 160 ml og fortynder op til den rigtige mixsize.

  Eksempel: Forsøgsenheden vil behandle 200 m2 med en vandmængde på 200 l/ha Udtag 200 ml fra stocksolution (5 g i 1000 ml vand) og fortynd til en mixsize på 4 l. Så bliver doseringen og vandmængden korrekt.

  OBS Efter opløsning i vand skal Vixeran bruges samme dag, så stocksolution må ikke laves i forvejen.

  GØDSKNING: Vixeran ,Veradyn, Azoto Power og BlueN leveres fra Teknologisk Institut.
  NS 27-4 og PK 0-4-21 m. Mg, S og Cu skaffes lokalt.

  UDSÆD: Skaffes lokalt. Landmanden sår.

  KEMIKALIER: Pyrethroidmiddel skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  RT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 31 - 35, Primo juli
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  10 er helt ens udviklet planter. Bedømmes i en af de to midterste rækker
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jord til bladspids i en af de to midterste rækker i parcellen
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. Måleflade i m2 (10 meter * rækkeafstand) og talte antal planter indberettes i Webtrial.Office.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 800 g pr. parcel. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i høstrækkerne 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i Webtrial.Office, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i Webtrial.Office, senest 1. juni.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet i led 4 er 30-32 %. Kernerne vil være dejagtige og man kan netop ikke klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i Webtrial.Office vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Julie Therese Christensen: 21 25 43 60 eller på mail: jtcn@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk