Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070872424 Traditionelle og nye nitrifikationshæmmere til gylle i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-03-2024
Fordelingsdato: 23-03-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse udbytteeffekter i majs ved udbringning af gylle tilsat nitrifikationshæmmer.

BAGGRUND: Forsøg har tydeligt vist, at nitrifikationshæmmere er effektive til at øge udbyttet i majs. Nye hæmmere kommer til, og herunder har et tysk gødningsprodukt bestående af calciumcyanamid vist sig potentielt egnet, men produktet er ikke afprøvet i danske forsøg endnu.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i samme mark som et andet gylleforsøg i majs. Gyllen skal have et NH4-N indhold på min 1,8 kg NH4-N/ton. Forsøgene anlægges på JB 1 eller JB 3 med Rt større end 5,8. Der skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt, og jordtypen skal være meget ensartet. Forsøget må ikke tilføres husdyrgødning udover forsøgsgødningen.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut.
 • Gylleudbringning udføres af Ytteborg.
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut.

 • ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice.

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 24 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 10 x 1,5 m (2 rk.). Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 24 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Der sås en værnparcel i begge ender af forsøget.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerKaliumchlorid 49. Kaligød, KemiraKun forsøg150 kg
  NP 18-20-0 Diamm.fosfatKun forsøg75 kg
  HerbiciderTocalisKun forsøg15 kg
  OnyxKun forsøg0,5 l
  MaisTerKun forsøg30 g
  AdditiverMaisOilKun forsøg0,4 l
  HerbiciderTocalisKun forsøg0,25 kg
  OnyxKun forsøg0,5 l
  Fighter 480Kun forsøg0,3 l
  Starane 333 HLKun forsøg0,15 l
  AdditiverRenolKun forsøg0,5 l
  Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeKun forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Er der efterafgrøder på arealet, skal disse nedsprøjtes så snart det er muligt og senest 1. marts. Forsøgsarealet skal grundgødskes med 150 kg kaliumklorid pr. ha, som bredspredes efter dybdeharvning eller pløjning og pakning, men før majssåning. Alle forsøgsled tilføres 75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat (14 kg N og 6 kg P) som startgødning i forbindelse med såningen.

  På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund - og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt. Forsøget sprøjtes mod svampesygdomme efter behov senest ved fuld blomstring.

  VANDING: Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Behandling mod ukrudt
  2 uger efter majssåning (majs 2 blade): 0,15 kg Tocalis +0,5 liter Onyx + 30 g MaisTer + 0,4 liter MaisOil.
  4 uger efter majssåning (majs 4 blade) sås 10 kg alm. rajgræs pr. ha.
  Når majsen har 6 blade – hvis der er nyfremspiret ukrudt: 0,25 Tocalis+ 0,5 Onyx + 0,3 Fighter 480 + 0,15 Starane 333 + 0,5 Renol.

  Efterafgrøder:
  Det er frivilligt, om man vælger at udså efterafgrøder.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  101-04-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg.
  NH4-NGylle afgasset 2620
  15-04-2024
  Før harvning i 25 cm dybde
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2621
  Nedfældet
  215-04-2024
  Før harvning i 25 cm dybde
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2621
  Nedfældet
  2 l Vizura
  315-04-2024
  Før harvning i 25 cm dybde
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2621
  Nedfældet
  1,7 l Instinct
  415-04-2024
  Før harvning i 25 cm dybde. Der tildeles afgasst gylle tilsat 1 kg Eminex pr. ton gylle
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2621
  Nedfældet
  Eminex
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2620Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2621EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  14 dage før forventet gylleudbringning primo april udtages gylleprøve (2620), som indsendes til kemisk analyse ved Eurofins Viborg. Gyllemængden pr. ha. fastslås ud fra den kemiske analyse af gyllens NH4-N-indhold. Gyllen skaffes lokalt. Ved udbringning udtages to gylleprøver: en til kemisk analyse ved Eurofins (2621) og en kopi-prøve som gemmes på frost. Det er vigtigt, at der udtages en forprøve før hvert udbringningstidspunkt.

  Forsøgsbehandlinger:
  Gylle udbringes ved nedfældning før dybdeharvning ved brug af sortjordsnedfælder i 10 cm’s dybde.

 • I led 2 tilføres 2 l Vizura pr. ha
 • I led 3 tilføres 1,7 l Instinct pr. ha
 • I led 4 tilføres 1 kg Calciumcyanamid (Eminex) pr. ton gylle. BEMÆRK, at doseringen i led 4 er kg pr. ton gylle!

 • I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om den har været overdækket.

  Såning:
  Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af af valgfri sort svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant af frø. Husk at parcellerne skal være målfaste, så de kan genfindes præcist efter jordbearbejdning.

  GØDNING: Forsøgsgødning og startgødning leveres af Teknologisk Institut. Kaliumklorid skaffes lokalt. Gylle skaffes lokalt.

  UDSÆD: Der er ikke særlige krav til udsæden. Udsæd leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-04-2024, Marts, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 19
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  P03Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  P04Stadium 83, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 800 g pr. parcel. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster i stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 2. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Fighter 480 GHS07 GHS08
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Onyx GHS02 GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk