Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030352424 DEMO: Monitering af efterafgrøder sået med forskellig såteknik i majs med striptill Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-04-2024
Fordelingsdato: 22-03-2024
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL:

At belyse etableringen af efterafgrøder sået med forskellige teknikker under praktiske forhold i majs med striptill.


BAGGRUND: Demonstrationen har til formål at finde frem til såteknikker, som sikrer en god og sikker etablering af efterafgrøder i majs etableret ved striptill.

FORSØGSBETINGELSER:
Forsøgene anlægges i majs som høstes som helsæd
Der anlægges 2 forsøg 001-002.
Hos Jakob Petersen, Hinderupvej 8, 6230 (mobil 29867854) Rødekro anlægges 2 forsøg. Forsøg 001 i mark 21-0 og 002 i mark 17-0.

ARBEJDSFORDELING:
 • SEGES Innovation afsætter forsøgene i samarbejde med forsøgsværten Jacob Petersen.
 • Jacob Petersen udfører dybdeharvningerne i parcellerne i led 1 og 2
 • SEGES Innovation forestår såningen af efterafgrøden i parcellerne i samarbejde med Jacob Petersen og de involverede maskinstationer.
 • LFE 10 er til stede, når efterafgrøden skal sås og foretager registreringer i P01 umiddelbart før såning af efterafgrøde.
 • LFE 10 foretager registreringerne i P01, P02, P03 og P04.
 • LFE 10 opsamler indberetter grundoplysninger se under "Generel behandling".

 • ANLÆGSDATA: Forsøgetne anlægges i 2 gentagelser i hele radrensersåtræk (9 m eller 12 majsrækker).

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 2400m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
  Så-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
  HandelsgødningBåde mark og forsøg
  UkrudtsbekæmpelseBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøget behandles som omgivende mark på nær jordbearbejdningen før gylleplacering og såning.
 • Under grundbehandling oplyses forfrugt, sådato for majs, majssort, type af efterafgrøde, gødskning (gødningstype og mængde pr. ha), ukrudtsbekæmpelse (dato, midler og dosering) sådato for majs, sådato og udsædsmængde af efterafgrøde, samt midler, datoer og mængder anvendt ved ukrudtsbekæmpelse.
 • Som notat angives majsens stadie ved såning af efterafgrøder.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Teknik til såning af efterafgrøder
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 15 - 16
  Efterafgrøder sået med TeknikGST Row SeederDybdeharving før placering af gylle
  Alm.rajgræs
  2Stadium 15 - 16
  Efterafgrøder sået med Tommy Lykous såmaskine. Dybdeharvning før placering af gylle
  Alm.rajgræs
  3Stadium 15 - 16
  Efterafgrøder sået med GST Row Seeder. Ingen harving før placering af gylle
  Alm.rajgræs
  4Stadium 15 - 16
  Efterafgrøder sået med Tommy Lykous såmaskine. Ingen harvning før placering af gylle
  Alm.rajgræs
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Såning af efterafgrøder udføres helst 4-5 og senest 6 uger efter majssåning. Teknikken til såning af efterafgrøden beskrives i et notat og ledsages gerne af foto af udstyret. Udsæden vejes og tilbagevejes efter såning, så udsædsmængden kan beregnes. Sammensætningen af frøblandingen noteres. Procent synlige frø på jordoverfladen efter såning vurderes og noteres.

  Udsædsmængde, sortsnavn majs og type/sort af efterafgrøde angives under grudoplysninger

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-06-2024, Juni, lige før såning af efterafgrøde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelPROCENT SYNLIGE FRØ pct., .
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat. Vurderes umiddelbart før såning af efterafgrøden.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat. Vurderes umiddelbart før såning af efterafgrøden.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem to majsrækker. Placeringen markeres med pæle i jorden. Se tekstafsnit FOTO. Foto tages umiddelbart før såning af efterafgrøde
   
  P0215-07-2024, Juli, når efterafgrøden er i stadium 10-14 (2-4 blade udfoldet)
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem to majsrækker og skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelPLANTEBESTAND udlæg, planter/m2.
  Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0315-09-2024, September, Lige efter høst
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem to majsrækker og skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO
   
  P0401-11-2024, November, Efter høst af majs
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen vurderes
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Dækning af jordoverfladen med tokimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Dækning af jordoverfladen med enkimbladet ukrudt bedømmes. De 2-5 mest dominerende arter skrives i et notat.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem to majsrækker og skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelserne i P01, P02, P03 og P04 og optællingen af planter i P02 udføres imellem de to midterste rækker i parcellerne, dvs. imellem de to rækker, der er imellem hjulsporene fra såning af majsen. Dog må der ikke bedømmes i kørespor. Er der kørespor imellem de to midterste rækker vælges et andet sted i parcellen uden kørespor. Det udvalgte sted skal repræsentere parcellen.
 • 15. juli - eller så snart efterafgrøden er i st. 12-14 (2 til maks. 4 blade udfoldet) - bedømmes der afgrødedækning, tokimbladet ukrudt, græsukrudt og plantebestand af efterafgrøden. Alle parceller fotograferes, se tekstafsnit FOTO.
 • Optælling af plantebestand af efterafgrøden foretages 2 steder pr. parcel. I hele bredden mellem 2 majsrækker optælles antal planter på 67 x 75 cm (0,5 m2). Tællefelterne udvælges tilfældigt, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge et antal meter mellem de to tællefelter, f.eks. 50 m. Tællefelterne skal dog repræsentere plantebestanden i parcellen. De to tal lægges sammen og indberettes som planter pr. m2.
 • Umiddelbart før høst og 1. november bedømmes der afgrødedækning, tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Alle parceller fotograferes.
 • Bedømmelserne 15. juli umiddelbart før høst og 1. november SKAL foretages de samme steder i parcellerne. Ved alle bedømmelserne skal det undgås at bedømme i hjulspor.

 • FOTO: Til hver måletid tages et foto pr. parcel, der skal vise, hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden imellem 2 majsrækker, således at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen, som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min. 2 pæle i jorden, der afgrænser området der fotograferes, således at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletider. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, mam@seges.dk på mail, USB stick eller via dropbox. Desuden oploades fotos i NFTS.
  Hvert enkelt billede navngives, så det er muligt at identificere oprindelsen, eksempelvis med forsøgsnummer, måletid og led.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med sådato, majssort, dosis, middeller og datoer for ukrudtsbekæmpelse, milimeter og dato for vanding samt høstdato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet..

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering af efterafgrøder
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  Der laves notat med vedhæftet shapefil af parcellernes hjørnekoordinater.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk