Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070592424 DEMO: Startgødning til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-04-2024
Fordelingsdato: 30-03-2024
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORSØGSBETINGELSER: I LFE 2 anlægges 4 forsøg, i LFE 6 anlægges 8 forsøg og i LFE 10 anlægges 8 forsøg. Camilla Lemming, SEGES Innovation, mobil 6126 2169, cal@seges.dk kontakter de forsøgsansvarlige med forslag til specifikke marker. Forslagene til markerne er især baseret på kort over Alox (oxalatekstraherbart aluminium), jordartskort samt resultater fra marker, hvor der tidligere er udført majsforsøg. LFE tjekker, at landmanden anvender NP-gødning i de foreslåede marker, og at han vil være med til at lukke for gødningen i halvdelen af sårækker i et træk, dvs. 4 eller 6 rækker ved siden af hinanden og give 10 kg fosfor pr. ha i den aktuelle NP-gødning i de øvrige sårækker i såtrækket.

BAGGRUND: En analyse af forsøgsresultaterne fra et stort antal markforsøg med startgødning har ikke vist en sammenhæng mellem merudbyttet for startgødning og f.eks. jordbundtal, jordtype og geografisk placering i landet. Der er behov for at udndersøge, om der kan findes en sammenhæng mellem udbyttet og andre parametre f.eks. jordens indhold af oxalat ekstraherbart aluminium, som har været på et højt niveau i markforsøg i vårbyg, som har givet et stort merudbytte for tilførsel af fosforgødning.

FORMÅL: At klarlægge under hvilke forhold der kan forventes en effekt af startgødning, og under hvilke forhold startgødning kan undværes.

ANLÆGSDATA: Anlægges mindst 30 meter fra markkanten og mindst 30 meter fra kanten af forageren.

GPS positionen for forsøgets hjørner registreres og indberettes som et notat. Gerne vedhæftet som CSV eller Shape fil..


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

FORSØGSSTEDER: LFE 2, 6 og 10.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Placeret fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Ingen gødning
2Stadium 0010 kg PPlaceret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: På såmaskinen lukkes af for tilførslen af startgødning til dhalvdelen af rækkerne på såmaskinen (4 eller 6 rækker) gødningsskær fra venstre side i kørselsretningen, så der sås minimum 40 meter uden startgødning. Led 1 er dermed 4 eller 6 rækker sået uden startgødning og led 2 er de 4 eller 6 rækker til højre herfor i kørselsretningen, som er sået med startgødning. Leddene markeres med stokke.

STARTGØDNING Der anvendes den type startgødning som landmanden anvender på arealet. Mængden af fosfor i startgødning skal være minimum 10 kg pr. ha.
Type og mængde af gødning oplyses som notat i Webtrial.offfice.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved såning
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgSÅDYBDE cm, .
fra jordoverfladen under trykrullen til underkanten af frøet
 
ledSÅBEDETS STRUKTUR karakter 0-10, 0=meget dårlig og knoldet, 10=god og fin.
 
ledSÅBEDETS FUGTIGHED karakter 0-10, 0=helt udtørret, 10=optimal fugtighed.
Fugtigheden bedømmes i sådybden.
 
P02Stadium 14 - 15, Juni, (4-5 fuldt udviklede blade)
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P03Stadium 19
ParcelPLANTEHØJDE cm.
Se tekstafsnit PLANTEHØJDE:
 
ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
0=meget dårligt og uens udviklede planter, 10=kraftigt og ens udviklede planter
 
P0401-10-2024, Umiddelbart før eller lige efter høst
Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der tages 10 stik præcis i rækken i led 1 og i pløjelagets tykkelse, som blandes til en fællesprøve.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
LER, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
SILT, % i jord 0-25 cm
P-CaCl2, 0-25 cm dybde
Al oxalat, 0-25 cm dybde
Fe oxalat, 0-25 cm dybde
P oxalat, 0-25 cm dybde


PLANTEPRØVE: I hvert forsøgsled afklippes det sidst udfoldede blad på et antal planter i træk, så der i alt er 30 g blade. Det er vigtigt, at der bæres handsker under udtagning og håndtering af prøverne. Planterne skal være tørre på klippetidspunktet. Se vejledningen for udtagning af planteprøver Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

Bemærk, at der ifølge vejledningen skal udtages 60 g friskvægt pr. prøve. Men der kan i dette forsøg nøjes med 25-30 g friskvægt fra hver parcel.

PLANTEHØJDE: Der måles på i alt 10 planter, og der beregnes et gennemsnit, som indberettes i Webtrial.Office. Der laves notat, hvor enkeltmålinger er noteret.
De 10 planter skal være fordelt i to forskellige rækker (gerne de midterste), så der måles på 5 planter i hver række. Der skal være 10 planter mellem de målte planter i rækken.
Hver plante måles fra jordoverflade til bladspids, når det sidst fuldtudviklede blad er strukket opad i fuld længde.

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

JORDPRØVER: Der tages en jordprøve i pløjelagets tykkelse i led 1, som sendes til Agrolab til standard III analyse (Rt, Pt, Kt, Mgt og tekstur) og analyse for oxalat ekstraherbar aluminium, jern og forfor og CaCl2 ekstraherbar fosfor.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle behandlinger og bedømmelser indberettes løbende i Webtrial.Office. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel, type og dato. Forsøget afsluttes med et notat i Webtrial.Office vedr. faglig vurdering.

FORSØGSTILSKUD: Udbetales til forsøg der er gennemført efter planen og indberettet med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk