Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020212424 Organiske gødninger til økologisk vårsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-03-2024
Fordelingsdato: 06-03-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At dokumentere gødningsrespons fra forskellige organiske restprodukter forud for vårafgrøder. Der arbejdes med gødninger af særlig relevans for økologisk planteavl, og disse sammenlignes med almindelig praksis (nedfældet gylle).

BAGGRUND: I forsøget marbejdes med forskellige recirkulerede gødningsprodukter, som i økologiske dyrkningssystemer har særlig relevans, da tilgængelighed af gødning ofte er udbyttebegrænsende, og man er derfor nødsaget til at acceptere langsom frigivelse af næringsstoffer. I denne forsøgsserie fokuseres på gødningernes respons på vårsæden på forskeligartede jordtyper, mens der i søsterforsøget 020192424 også måles lattergasudledning fra de samme gødningsprodukter.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges i vårbyg og gødes med forskellige organiske gødninger forud for såning. Gylle som reference. Forfrugt og forforfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø, ærter eller lucerne. Anlægges på JB1-3 eller JB 3-4. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomniseres. Det kan være en fordel hvis det kan anlægges i 2 rækker af hensyn til lattergasprøveudtagning. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde og 12 m længde. Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker, at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem nettoparcellen.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  JordpakningKun forsøg
  Såbeds-harvningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
  Gødskning og sprøjtningBlindstriglingKun forsøg
  RadrensningVed behov

  GENEREL BEHANDLING: Efter at gødningerne er udbragt og indarbejdet i jorden sås forsøget med småparcelteknik.
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (blindharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i WebTrialOffice, og de kan som udgangspunkt udføres som for omkringliggende mark. Der skal dog foretages en vurdering af, om yderligere ukrudtsbekæmpelse er nødvendigt i forsøget. I så fald og ved aftale kan der godtgøres for det arbejde.
  Den forsøgsansvarlige sørger for at blindstrigling og ukrudtsharvning/radrensning sker rettidigt i samarbejde med forsøgsværten.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen N
  225-02-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling.
  NH4-NGylle, svin 2610
  08-04-2024
  Før såning
  60 kg NH4-NGylle, svin 2611
  Nedfældet
  308-04-2024
  Før såning
  90 kg NH4-NGylle, svin 2611
  Nedfældet
  408-04-2024
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, svin 2611
  Nedfældet
  508-04-2024
  Før såning
  150 kg NH4-NGylle, svin 2611
  Nedfældet
  608-04-2024
  Afgasset gødning med høj andel af kløvergræs
  Før såning
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2612
  Nedfældet
  708-04-2024
  Afgasset gødning med høj andel af kløvergræs
  Før såning
  90 kg NH4-NGylle afgasset 2612
  Nedfældet
  808-04-2024
  Afgasset gødning med høj andel af madaffald
  Før såning
  90 kg NH4-NGylle afgasset 2613
  Nedfældet
  908-04-2024
  Gødningsmix af Øgro+dekanter fibre
  Før såning
  90 kg Total-N1,169 t Gødningsmix
  Nedfældet
  1008-04-2024
  Gødningsmix af Øgro+dekanter fibre
  Før såning
  120 kg Total-N1,558 t Gødningsmix
  Nedfældet
  1108-04-2024

  Før såning
  120 kg Total-N1200 kg Øgro 10-3-1
  Nedfældet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2610Eurofins ViborgGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2611EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i foreliggende vare
  TØRSTOF, % af råvare
  2612EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2613EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gødningsprøve 2610 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Forprøven/forprøverne sendes til Eurofins Viborg. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).


  Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg, dette koordineres med Niels Kristian tlf: 7220 1680 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227 fra Yttteborg.

  Forsøgsarealet pløjes og pakkes, hvorefter der sortjordsnedfældes. I forbindelse med gylleudbringning udtages gylleprøve nr. 2611, 2612 og 2613 som indsendes på køl til Eurofins. Ved udbringning af gylle og afgasset gylle måles ammoniumindholdet med Agros-måling, resultatet skrives som notat. Der gødskes efter forprøven til svinegyllen, og efter analyse fra biogasanlægget mht. de afgassede gylletyper.

  Gødningstildelinger, mængde og metode:
 • I led 2-5 sortjordsnedfældes svinegylle i henholdsvis 60, 90, 120 og 150 kg NH4-N.
 • I led 6-7 sortjordsnedfældes henholdsvis 60 og 90 kg NH4-N i afgasset gødning med høj andel af kløvergræs.
 • I led 8 sortjordsnedfældes 90 kg NH4-N i afgasset gødning med høj andel af madaffald.
 • I led 9-11 udsås gødningen med såmaskine så det kommer godt ned i jorden. Kræver muligvis flere overkørsler.
 • I led 9 og 10 udsås et pelleteret gødningsmix med Øgro+dekanter fibre i henholdsvis 90 og 120 kg N.
 • I led 11 udsås Øgro 10-3-1 i 120 kg N.
 • Hele forsøgsarealet såbedsharves.

  Afgasset gødning med høj andel af kløvergræs består af en blanding af kløvergræs og husdyrgødning afgasset på biogasanlægget ved Ausumgaard.
  Afgasset gødning med høj andel af madaffald består af en blanding af madaffald (50%) og bl.a. husdyrgødning afgasset på biogasanlæg ved Solrød.
  Øgro + dekanterfibre er et mix af Øgro 10-3-1 og tørrede gyllefibre separeret med dekantercentrifuge.
  Øgro 10-3-1 er en pelleteret organisk handelsgødning bestående af hovedsageligt kød-benmel.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  GØDNING: Gylle skaffes lokalt. Afgasset gødning med høj kløverandel leveres fra Ausumgaaard i palletanke, afgasset gødning med høj andel af madaffald leveres i palletanke fra Solrød Bioenergi. Øgro gødninger leveres direkte fra Daka A/S. Kontaktperson Casper Laursen, 30260656, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0102-04-2024, Før udbringning af gødning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 31
  ParcelKVÆLSTOF-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=stærk kvælstof-mangel.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
  Kontakt venligst Casper Laursen, hvis Greenseeker ikke haves
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Planteafgiftsfonden.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dkk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk