Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060052424 KURSUS NYE FORSØGSMEDARBEJDERE Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-04-2024
Fordelingsdato: 29-02-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Bestemmelse af udbytteeffekt af ammoniakreducerende udbringningsteknologier og tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle.

BAGGRUND: Nedfældning og forsuring af gylle påvirker ammoniaktabet, mens tilsætning af nitrifikationshæmmer påvirker risikoen for nitratudvaskning. Målet er derfor at bestemme, hvordan forskellige typer af nitrifikationshæmmere og udbringningsteknologier påvirker udbytte i vårbyg gødsket med kvæggylle.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på sandet jord (JB1-JB3) i nedbørsrige egne med mulighed for vanding, og lille eftervirkning af afgrøder og husdyrgødning. Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og forsøgsarealet bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes kvæggylle i forsøget. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget.

ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte. Forprøvens NH4-N indhold benyttes til bestemmelse af doseringen af gylle i forsøgene.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen N
  218-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  318-03-2024

  Ved såning
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Placeret
  418-03-2024

  Ved såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  Placeret
  518-03-2024

  Ved såning
  160 kg N593 kg NS 27-4
  Placeret
  604-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle, kvæg
  14-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg
  Nedfældet
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  714-03-2024
  Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
  Slangeudlagt
  1,7 l Svovlsyre
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  814-03-2024
  Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
  Slæbesko
  1,7 l Svovlsyre
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  914-03-2024
  Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
  Slangeudlagt
  1,7 l Svovlsyre
  14-03-2024
  Gylle nedmuldes indenfor 1 time
  Umiddelbart efter behandling
  Harvning
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1014-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg
  Nedfældet
  2 l Vizura
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1114-03-2024
  Kvæggylle tilsat 38 kg biochar pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg
  Nedfældet
  Biokul fra afgasset biomasse
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1218-03-2024
  Kvæggylle tilsat 1 kg AddCon pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg
  Nedfældet
  1 kg AddCon
  21-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  13138 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg, så tæt på såning som muligt. Dette koordineres med Niels Kristian tlf: 7220 1680 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227.

  OBS Gylleprøver Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2497 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til Eurofins Viborg med tilsendte labels og følgeseddel . Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  I marts udtages ved udbringning gylleprøve 2498 og 2499 og gylle tilsat biochar 2500 og AddCon 2502 der indsendes til analyse ved Eurofins. Vær opmærksom på at udtage og indsende prøve for hvert enkeltforsøg.

  Gyllen nedfældes ved sortjordsnedældning i 10 cm dybde og med slanger eller slæbesko i de øvrige led med gylletilførsel. Slæbesko indstilles til 10 kg tryk pr. tand. Gyllen udbragt i led 9 nedmuldes senest en time efter udbringningen. Før såning pløjes eller dybdeharves forsøgsarealet, hvorefter parcellerne afsættes igen. Der placeres handelsgødning i forbindelse med såningen. Vizura og de naturlige nitrifikationshæmmere (AddCon og biochar) tilsættes via forsøgsgyllevognen (Se tekstafsnit HÅNDTERING AF BIOCHAR). Analyse af AddCon og Biochar til bestemmelse af næringsindhold foretages i forsøg 070812424.Ved forsuring tilføres gyllen 3 kg svovlsyre pr tons gylle svarende til 1,7 l svovlsyre pr tons.

  Få dage før såning, i marts:
 • I led 6, 10, 11 og 12 og nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle
 • I led 7 og 9 slangeudlægges 80 kg NH4-N i kvæggylle.
 • I led 8 udbringes 80 kg NH4-N i kvæggylle med slæbesko.
 • I led 9 nedmuldes gyllen indenfor en time ved dybdeharvning, for at sikre opblanding af gylle og jord. Det kan evt. ske ved dobbelt gennemkørsel med forsøgsgyllevognens sortjordsnedfælder.
 • I led 7, 8, 9 forsures gyllen i forbindelse med udbringning med 1,7 liter syre pr. ton gylle.
 • I led 10 tilsættes 2 liter Vizura pr. ha til gyllen før udbringning.
 • I led 11 udbringes 80 kg NH4-N i kvæggylle pr ha. med tilsætning af ca. 38 kg biokul (ts) pr tons gylle. Mængde af biochar (vådvægt) der tilsættes aftales med Martin Nørregaard, når der forelægger en analyse.
 • I led 12 tilsættes AddCon til gyllen før udbringning. Doseringen er endnu ikke endelig fastlagt, men der forventes tilsat 1 kg AddCon pr. tons gylle.

  I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om tanken er teltoverdækket.

  Ved såning:
 • I Led 2-12 placeres NS 27-4 gødning i forbindelse med såning.

 • GØDNING: Gylle skaffes lokalt. NS 27-4 og syre leveres fra Teknologisk Institut. Biokul og AddCon leveres direkte. Dette koordineres med Arne Grønkjær Hansen, ICOEL (23840821, arne@icoel.dk).
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0104-03-2024, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P03Stadium 37, Maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  P0601-10-2024, Oktober
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 3, 5, 7
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt, og senest i forbindelse med tilførslen af kvælstofgødning. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • DRONE Der skal tages dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk