Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070432424 Strategi for bladgødskning i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-03-2024
Fordelingsdato: 06-03-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge potentialet i bladgødskning med kvælstof i forhold til traditionelle strategier med gødskning med fast gødning.

BAGGRUND: Der tales meget om potentialet i anvendelse af bladgødskning som alternativ eller supplement til traditionel gødskning. Bl.a. kan bladgødskning potentielt øge kvælstofudnyttelsen og have et potentiale for at reducere lattergasemission fra jorden, fordi jorden ”bypasses” ved bladgødskning. Der er imidlertid ikke udført målrettede forsøg over flere år i Danmark, og derfor er det danske forsøgsgrundlag begrænset. Derfor iværksættes treårige forsøgsserier specifikt med bladgødskning for at opnå et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere bladgødskning under danske forhold.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget kan anlægges på alle jordtyper, men det er vigtigt, at arealet er dyrkningssikkert, og at der derfor kan vandes på sandjorden. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. For at forebygge manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med mangansulfat pr. ha mindst én gang i foråret.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i 3 meter brede bruttoparceller, men der høstes kun i 1,5 meters bredde med forsøgs-mejetærskeren for at eliminere effekten af forskelle i randeffekt af de forskellige gødskningsmetoder.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2 kg
PK 0-4-21 m. Mg S CuBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med tilstrækkelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronærings-stoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet behandles med et manganprodukt – eventuelt flere gange. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2024
Ved såning
0 kg N
201-04-2024

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
301-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
401-04-2024

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
501-04-2024

Ved såning
160 kg N592 kg NS 27-4
Placeret
601-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
Stadium 30 - 3140 kg N148 kg NS 27-4
Bredspredt
701-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 30 - 3120 kg N111 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 37 - 3920 kg N111 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
801-04-2024

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Stadium 23
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 30 - 3110 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 37 - 3910 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 5910 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
901-04-2024

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Stadium 23
20 kg N111 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 30 - 3120 kg N111 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 37 - 3920 kg N111 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
Stadium 5920 kg N111 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
1001-04-2024

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Stadium 23
20 kg N113 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
Stadium 30 - 3120 kg N113 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
Stadium 37 - 3920 kg N113 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
Stadium 5920 kg N113 kg Flex Foliar NPK 18-3-2
l Agropol Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

 • Intervallerne mellem bladgødskninger skal altid være minimum 14 dage.
 • Bladgødskning SKAL udbringes med motoriseret udbringningsudstyr der kan hastighedsreguleres præcist. Der må altså IKKE anvendes cykelsprøjte.
 • Bladgødskning udføres med almindelig fladsprededyse, og der anvendes 100-200 liter væske pr. ha.
 • Udbringningen skal ske på tørre planter uden udsigt til regn i mindst 4 timer.
 • Til bladgødninger anvendes altid: Agropol/Contact. 0,1 liter pr. 100 liter sprøjtevæske.

  Læs derudover Instruktion i brug af flydende gødning i forsøg, men vær opmærksom på, at gødningen i dette forsøg skal udbringes som bladgødskning og ikke som flydende gødning.

  Vægtfylde for produkterne
  Flex N18/S: 1,21 kg pr. liter
  Flex N18-3-2: 1,25 kg pr. liter

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0114-03-2024, Før 1. gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 25, 7 dage efter bladgødskning i st. 23
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 3, 8, 9, 10
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P03Stadium 32, 7 dage efter bladgødskning st. 30-31
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 3, 6, 7, 8, 9, 10
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P04Stadium 37
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 41, 7 dage efter bladgødskning i st. 37-39
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 3, 7, 8, 9, 10
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P06Stadium 60, 7 dage efter bladgødskning i st. 59
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 3, 8, 9, 10
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk