Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020302525 Ukrudtseffekt af stubharvning og af afpudsning af undersået efterafgrøde Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-03-2024
Fordelingsdato: 30-03-2024
Planansvarlig: Linn Vanja Meilvang
Telefon: /7220 2872
Email: lvme@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde strategier til en mere sikker kontrol af kvik ved økologisk dyrkning af enårige afgrøder.

BAGGRUND: Kvik er et stigende problem i mange af de marker, der har været drevet økologisk i en længere årrække. Der ses efterhånden problemmarker, hvor landmanden har svært ved at styre dette ukrudt. For at marker med disse problemukrudtsarter fortsat kan drives økologisk, er der behov for en særlig strategi. I praksis oplever flere landmænd at kraftige efterafgrøder med afpudsning i efteråret kan være en effektiv strategi til at undertrykke kvikbestanden. Dette søges hermed fagligt belyst.

FORSØGSBETINGELSER:
Må kun anlægges på arealer, der er fuldt omlagt til økologisk produktion. Anlægges i vårkorn og gødes som omkringliggende mark. Forfrugt og forforfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø, ærter eller lucerne.
Ét forsøg anlægges på JB5-7 og to forsøg anlægges på lettere jord.
Arealet skal tilsås med vårsæd igen i 2025, og skal være til rådighed til ukrudtstælling efter høst af vårsæden i 2025.
Ukrudtstrykket skal være normalt-højt på forsøgsarealet. Arealet skal have en væsentlig kvikbestand, i størrelsesordenen >5 kvikskud pr m2.
Der undersåes forskellige efterafgrøder i vårkorn i forsøget, som afpudses/brakpudses efter høst. Forsøget høstes ikke med forsøgsudstyr (sammen med omkringliggende mark). I led uden udlæg udføres gentagne harvninger efter høst, med stubharve/såbedsharve.
Det planlagte markarbejde i forsøget er etablering af efterafgrøde og harvning+afpudsning efter høst (2024), ukrudtstællinger efter høst 2024 samt efter høst 2025 + nogle registreringer og en jordprøve og EM38-måling foråret 2025.

Kontakt Dennis Weigelt Pedersen, 4190 2012, for yderligere information om forsøget og om krav til forsøgsareal.

ANLÆGSDATA:
Hver behandling (led i faktor 1) anlægges i 4 felter af 60 x 60 meter, der hver indeholder 2 led. Der er ikke "rigtige" gentagelser i forsøget, gentagelser er oprettet for at kunne lave 12 kvikregistreringer i hvert led. Faktor 2 er oprettet, for at man kan inddele de 12 kvikregistreringer pr. led i tre forskellige dækningsgrader (’lav’, ’middel’ og ’høj’). Se skitse for forsøgsdesignet nederst. Punkterne for kvikregistrering er angivet som cirkler i skitsen. De skal ligge minimum et par meter fra kanten (angivet med stiplet linje i skitsen).
Rundt om hvert behandlingsblok/felt skal der være værn, så behandlingerne i hver blok kan udføres optimalt, vær specielt opmærksom på at led 2 skal kunne stubharves på kryds og tværs uden at der køres ind i de andre felter.
Gentagelser er oprettet til registrering 3x4 steder inden for hvert led (4x’lav’, 4x’ middel’ eller 4x’høj’ dækningsgrad af kvik). Punkternes GPS-koordinater noteres vha. stang-GPS, således at punkterne kan genfindes efterår 2025.

Punkterne udvælges på følgende måde:
1. I hvert led findes 20 kvikpletter. Pletterne skal helst fordeles jævnt indenfor leddet.
2. Alle pletterne kategoriseres dækningsgraden af kvik til ’lav’, ’middel’ eller ’høj’.
3. Der udvælges tilfældigt 4 kvikpletter i hver kategori, således at der er 12 pletter i alt, i hvert led. De resterende 8 pletter anvendes ikke.

Design tilrettes af Teknologisk Institut, således, at alle gentagelser ligger ved siden af hinanden i samme led.
Statistik fra NFTS kan ikke anvendes, der skal laves en special statistisk analyse.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Arealet pløjes og tilsås med vårsæd i forår 2024 og forår 2025 (behandlinger oprettet for begge år).
Arealet gødskes som omgivende mark. Type og mængde angives under grundbehandlinger i WebTrialOffice. Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen behandling
201-09-2024
Stub-harvning
09-09-2024

8-10 dage senere
Stub-harvning
17-09-2024

8-10 dage senere
Stub-harvning
25-09-2024

8-10 dage senere
Stub-harvning
301-04-2024
5-7 dage efter såning af vårsæd.
11,3 kg Blanding 11,5 kg Rødkløver
1,5 kg Hvidkløver
1 kg Kællingetand
3 kg Rajsvingel
0,8 kg Lancet vejbred
3 kg Alm.rajgræs
0,5 kg Cikorie
401-04-2024
5-7 dage efter såning af vårsæd.
11,3 kg Blanding 11,5 kg Rødkløver
1,5 kg Hvidkløver
1 kg Kællingetand
3 kg Rajsvingel
0,8 kg Lancet vejbred
3 kg Alm.rajgræs
0,5 kg Cikorie
01-09-2024Afpudsning
25-09-2024Afpudsning
15-10-2024Afpudsning
501-04-2024
5-7 dage efter såning af vårsæd.
10,3 kg Blanding 21 kg Rødkløver
1,5 kg Hvidkløver
4 kg Rajsvingel
0,8 kg Lancet vejbred
3 kg Alm.rajgræs
601-04-2024
5-7 dage efter såning af vårsæd.
10,3 kg Blanding 21 kg Rødkløver
1,5 kg Hvidkløver
4 kg Rajsvingel
0,8 kg Lancet vejbred
3 kg Alm.rajgræs
01-09-2024Afpudsning
25-09-2024Afpudsning
15-10-2024Afpudsning
701-04-2024
5-7 dage efter såning af vårsæd.
10,5 Kg Blanding 31 kg Cikorie
1,5 kg Hvidkløver
1 kg Rajsvingel
1 kg Lancet vejbred
6 kg Alm.rajgræs
801-04-2024
5-7 dage efter såning af vårsæd.
10,5 Kg Blanding 31 kg Cikorie
1,5 kg Hvidkløver
1 kg Rajsvingel
1 kg Lancet vejbred
6 kg Alm.rajgræs
01-09-2024Afpudsning
25-09-2024Afpudsning
15-10-2024Afpudsning


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-09-2024
Af Kvik
Biomasse - lav
B01-09-2024
Af Kvik
Biomasse - middel
C01-09-2024
Af Kvik
Biomasse - høj
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forår 2024:
 • Led 3-8 tilsås med efterafgrøder 5-7 dage efter såning af vårsæd.

  Efter høst vårsæd 2024:
 • Led 2 stubharves på kryds og tværs så der opnås en effektiv kvik-behandling. Ledet skal harves 3-4 gange med 8-10 dages mellemrum.
 • I led 4, 6 og 8 afpudses efterafgrøden, hvis muligt 3 gange.

  Forår 2025:
 • Alle led pløjes (på JB5-7 er det en mulighed at efterårspløje fra efteråret 2024, dog må der ikke længere være vækst i efterafgrøderne. Dvs. at efterårspløjning først må foretages fra december 2024 og frem).
 • Alle led tilsås med vårsæd.

 • UDSÆD: Vårbyg skaffes lokalt (landmandens udsæd), sort angives i WebTrialOffice. Såsæd til efterafgrøder leveres af Innovationscenter for Økologiske Landbrug og udvejes lokalt hos forsøgsenheden.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2024, Efter høst, af vårbyg 2024
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   
  ParcelKVIK biomasse, (visuelt bedømt).
  Bedømmes som lav/middel/høj.
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
  Andet ukrudt end kvik.
   
  ParcelUKRUDT biomasse, visuelt bedømt, (samlet visuel bedømmelse af alt ukrudt).
  Andet ukrudt end kvik. Bedømmes som lav/middel/høj.
   
  P0201-03-2025, Før såning, af vårbyg 2025
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
  JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit JORDPRØVER.
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  ParcelEM 38 mS/m.
   
  P0301-09-2025, Efter høst, af vårbyg 2025
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   
  ParcelKVIK biomasse, (visuelt bedømt).
  Bedømmes som lav/middel/høj.
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
  Andet ukrudt end kvik.
   
  ParcelUKRUDT biomasse, visuelt bedømt, (samlet visuel bedømmelse af alt ukrudt).
  Andet ukrudt end kvik. Bedømmes som lav/middel/høj.
   


  JORDPRØVER: Der udtages en jordprøve pr. behandling (én i hver af de 8 led) i nærheden af et af de punkter med kvik, som ligger cirka i midten. Punkterne georefereres og sendes til Teknologisk Institut.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promille Afgiftsfonden for Landbrug og Fonden for Økologisk Landbrug deltager i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Dennis Weigelt Pedersen: 4190 2012 eller på mail: dewp@icoel.dk.
  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk