Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
021012424 Havresorter, økologisk Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-02-2024
Fordelingsdato: 20-02-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge havresorter og nye forædlerlinjer med resistens overfor havrecystenematoder for dyrkningsegenskaber under økologisk dyrkning sammenholdt med sorter uden resistens.

BAGGRUND: Der mangler højt-ydende havresorter med nematoderesistens på det danske marked til økologiske planteavlere. Der dyrkes meget økologisk havre, og der er brug for resistente sorter, idet kraftige angreb af nematoder kan føre til udbyttetab på op til 30-40 %. Kendte havresorter og nye forædlerlinjer med nematoderesistens fra det danske projekt Oatganic afprøves, for at undersøge dyrkningsegenskaber under økologiske dyrkningsforhold. De resistente sorter måles op imod kendte sorter på det økologiske marked for såsæd. Der gennemføres forsøg i 2024 og 2025. Forsøgene er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug via projektet ØKOKORN – Kvalitet i økologisk korndyrkning med målrettet sortsmateriale. Resultater for sorter offentliggøres på SortInfo. Forsøgene er placeret på tre lokaliteter fordelt i landet. Forsøgene skal understøtte de økologiske landmænds muligheder i forbindelse med sortsvalg.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Forsøgene gødskes som omgivende mark. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk i en mark med havre

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i Webtrial Office indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal anlægges med småparcelteknik. Anlægges i 1, 2 eller 4 kolonner. Det meddeles Teknologisk Institut hurtigst muligt, hvor mange kolonner forsøget anlægges i.
Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
Bruttoparcellængde 12 m.
Det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker parcellerne. Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
GØDNING: Forsøget gødskes som omgivende mark. Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet.

UKRUDTSBEKÆMPELSE: Der skal foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse ved 1-2 blindharvninger. Der blindharves i agerretningen, på tværs af parcellerne.
Arealet bør kun ukrudtsharves efter fremspiring, hvis det er aftalt med Tove Mariegaard Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00BlandingScotty
Symphony
Caddy
2Stadium 00Symphony
3Stadium 00Scotty
4Stadium 00Lion
5Stadium 00Elison
6Stadium 00Nemesis
7Stadium 00Dominik
8Stadium 00NOS 81920-15
9Stadium 00NOS 81919-10
10Stadium 00NOS 81929-13
11Stadium 00NOS 819111-70
12Stadium 00NOS 81962-12
13Stadium 00NOS 819111-174
14Stadium 00NOS 81962-14
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsæden skal sås i et bekvemt og fast såbed.

UDSÆD: Udsædsmængden er beregnet til 375 spiredygtige kerner pr. m².
Til LFE 6 (Nord) og LFE 10 leveres udsæden afvejet og opsorteret til 12 x 1,25 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.
LFE 16 modtager de beregnede udsædsmængder og udsæd i bulk fra Teknologisk Institut og vejer selv ud.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUKRUDT VED SKRIDNING % dækning af jord.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelHAVRERØDSOT % planter m.
 
P04Stadium 70 - 75
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P05Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
Måles i cm fra jord til start af aks.
 
ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
 
ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
 
P06Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: Prøvestørrelse 2 kg. Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
HL-VÆGT, kg
RÅPROTEIN, % i tørstof
1000 KORNSVÆGT, g
ledKERNE/FRØ-PRØVE .
TI sender 100 gram til Nordic Seed til analyse for skalandel og afskalbarhed. Se afsnit Kerne-/frøprøver.
SKAL-PCT., i kernetørstof
AFSKALLET FRØ, %
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages 2 kg per led, dvs. der udtages 500 g i hver parcel, som sendes til Teknologisk Institut, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parameter og renhed.
Teknologisk Institut sender 100 grams prøver af alle led til analyse for skalandel og afskalbarhed til:
Nordic Seed Germany GmbH
Att. Lukas Oertelt
Kirchhorster Straße 16
31688 Nienstädt
Germany

Resten af prøven gemmes indtil resultater fra Nordic Seed er ankommet.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i Webtrial Office under fanen Noter vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Tove Mariegaard Pedersen: 40 25 63 33 eller på mail: tove@icoel.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk