Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
222002424 Havresorter til havredrik Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2024
Fordelingsdato: 01-04-2024
Planansvarlig: Linn Vanja Meilvang
Telefon: /7220 2872
Email: lvme@teknologisk.dk


FORMÅL: At opdyrke havresorter af forskellig genetisk oprindelse til produktion af havredrik, og undersøge dyrkningsegenskaber og kvalitet i forhold til havredrik. Både såsæd, høstprøver, havrebase og havredrik analyseres for funktionelle og sensoriske parametre. Sorterne dyrkes både på økologiske og konventionelle lokaliteter.

BAGGRUND: Forbrugerne vælger i stigende grad plantebaserede drikke, som alternativ til mælk, og dansk havredrik er et klimavenligt valg sammenlignet med mandel- og risdrik. Fødevareindustrien efterspørger danskproducerede afgrøder til plantebaserede fødevarer, men havredriksproducenter har udfordringer med at skaffe råvarer af ensartet god kvalitet, da de funktionelle egenskaber varierer fra parti til parti. Indtil nu har der ikke været fokus på at forbinde specifikke funktionelle egenskaber i havredrikken med bestemte kvalitetsparametre ved forskellige havresorter.
Projektet sigter mod at identificere nøgleparametre for råvaren og betydning af sortsvalg. En forståelse af variation indenfor havresorter vil kunne optimere havredrikke og samtidig fremme landbrugets produktion af kvalitetshavre. Havre bidrager til et robust sædskifte, da den er sund, nøjsom og konkurrencedygtig overfor ukrudt. Projektet er finansieret af Fonden for Plantebaserede Fødevarer.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i mark med havre og gødskes som omgivende mark. Forfrugt må ikke være havre. Der anlægges to økologiske forsøg og to konventionelle forsøg. De økologiske arealer skal være omlagt til økologisk dyrkning, og have været dyrket økologisk i tre-fem år, og skal være uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk.

DISPENSATION: For de økologiske lokaliteter skal der til brug for dispensation til ikke-økologisk udsæd, som notat i Webtrial Office, indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Det er vigtigt, at der kan høstes på min. 375 m2 pr. sort, så det samlede høstudbytte bliver min. 130 kg (der er taget højde for, at der indgår både højtydende og lavtydende sorter). Parcelstørrelser kan tilpasses efter forholdene, så længe det samlede høstareal fastholdes. Parceller sås af Teknologisk Institut med 3 meter såmaskine med fem gentagelser (seks for led 9 og 10) for at tage højde for variation i marken.
Sås med en bruttoparcellængde på 30 m afhængig af forholdene i marken.
Det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken påvirker parcellerne mindst muligt. Kørsel skal ske på tværs af parceller.
Parcellerne anlægges med adskillelse på 35-40 cm, så det er muligt at høste naboparceller uden sammenblanding. Der skal være 6 gentagelser af led 9 og 10 (oliehavre og nøgenhavre) og kun 5 af de andre. Derfor fejlmarkeres led 1-8 i gentagelse 6.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 75m2. Høstparcel minimum 75m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
GØDNING: Arealet gødskes som omgivende mark. Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet. På det økologiske areal tildeles ca. 300 kg Øgro forud for såning af landmanden.

UKRUDTSBEKÆMPELSE: På økologiske arealer skal der foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse ved 1-2 blindharvninger. Der blindharves i agerretningen, på tværs af parcellerne.
Arealet bør kun ukrudtsharves efter fremspiring, hvis det er aftalt med Lars Egelund Olsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.
Se konventionel behandling under planteværn.

VÆKSTREGULERING: På konventionelle arealer må der ikke anvendes vækstregulering.

PLANTEVÆRN: På konventionelle arealer bekæmpes sygdomme, skadedyr og ukrudt efter behov som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Scotty
2Stadium 00Fatima
3Stadium 00Sonja
4Stadium 00Active
5Stadium 00Merlin
6Stadium 00Elison
7Stadium 00Nemesis
8Stadium 00NOS 81920-15
9Stadium 00Oliehavre
10Stadium 00Talkito (nøgenhavre)
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsæden skal sås i et bekvemt og fast såbed.

UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 400 spiredygtige kerner pr. m² til økologiske arealer og 350 spiredygtige kerner pr. m² på konventionelle arealer. Vær opmærksom på, at enkelte sorter har lav spireevne, så der kan være behov for høj udsædsmængde. Ved beregning af udsædsmængde ganges en faktor 0,85 på spireevnen, da det er den forventede markspiring.
Teknologisk Institut sår på alle fire lokaliteter, med mindre Teknologisk Institut udliciterer opgaven til lokale forsøgsenheder. Dette aftales i god tid med Innovationscenter for Økologisk Landbrug og SEGES Innovation.

Teknologisk Institut leverer cirka 1 kg udsæd af alle sorter i planen plus sorter der er leveret i 1 kg mængder, og som ikke indgår i dyrkningsplanen (dvs. Scotty, Fatima, Sonja, Active, Merlin, Elison, Nemesis, NOS 81920-15, Oliehavre, Talkito og følgende sorter, som IKKE dyrkes; Caddy, Symphony, Talkunar, WBP Oscar, RGT Skara, Lion, NOS 81962-12, dådyrhavre, Østrigsk bitterhavre, Kaspero, Dominik) til analyse til Teknologisk Instituts fødevareafdeling med tydelig mærkning med sortsnavn. Levering skal koordineres med Karin Loft Ejby.
Kontaktinfo: klt@teknologisk.dk, tlf. 7220 2838 Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C.

Der leveres desuden 50 g udsæd af alle ovennævnte 21 sorter til sensoriker Lisbeth Ankersen, InnovaConsult. Levering skal koordineres med Lisbeth Ankersen.
Kontaktinfo: lisbeth@innovaconsult.dk, tlf. 2553 3339. Adresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N.
Det er vigtigt med tydelig mærkning med sortsnavn.

Der udtages ca. 100 g i lille bæger/pose af udsæd af alle ovennævnte 21 sorter til brug for kommunikationsindsats, afleveres til Lars Egelund Olsen eller Tove Mariegaard Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUKRUDT VED SKRIDNING % dækning af jord.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P04Stadium 70 - 75
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelBLADLUS % strå m.
 
P05Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
Måles i cm fra jord til start af aks.
 
ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
 
ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
 
P06Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: Prøvestørrelse 2,5 kg. Der udtages en delprøve på 500 g pr. parcel. Delprøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
SORTERING, % kerner > 2,8 mm
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
HL-VÆGT, kg
RÅPROTEIN, % i tørstof
1000 KORNSVÆGT, g
SORTERING, % kerner > 2,5 mm
ledKERNE/FRØ-PRØVE .
Min. 120 kg af hver sort sendes til Valsemøllen til videre behandling og analyse for skalandel, afskalbarhed og optælling af beskadigede kerner. Se afsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
SKAL-PCT., % af råvare
AFSKALLET FRØ, %
KNÆKKEDE KERNER, % i renvare
ledKARTOFFEL-PRØVE .
KERNE/FRØ-PRØVE:
Prøvestørrelse: 1 kg. Sendes til Teknologisk Instituts fødevareafdeling. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
*1,
ledKERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
OBS: Prøvestørrelse 50 g Sendes til Innovaconsult, se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE.
*2,
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
Hele parcellen høstes og udbyttet indtastes. Udbyttet kommes i sække. Vægten af hver sæk noteres på sækken.
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


HØST: Der vælges én økologisk og én konventionel lokalitet til høst, og de øvrige to lokaliteter høstes ikke. Dette aftales på forhånd med værterne.

På de udvalgte lokaliteter høstes hele parcellen, og der samles min. 130 kg af hver sort, hele udbyttet medbringes og gemmes, medmindre andet er aftalt. Der høstes i 20 kg lærredssække, som mærkes med labels løbende. Alle sække vejes, og lægges sammen til et estimeret samlet parceludbytte. Der høstes én sort ad gangen. Det er vigtigt at sorter holdes 100 % adskilt. Husk derfor at vente mellem høst af hver sort, så mejetærskeren kan blæse sig selv ren. Hele bruttoparcellen høstes, og alt høstet korn medbringes straks fra marken til tørring og håndteringen hos Teknologisk Institut, tørring skal igangsættes indenfor et døgn efter høst.

TØRRING: Den høstede vare tørres ned umiddelbart efter høst. Der anvendes 20 kg sække og tørrekasser hos Teknologisk Institut.

KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages 2,5 kg per led ved at tage repræsentative prøver fra sækkene, når der er høstet. Teknologisk Institut laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parameter, HL-vægt, tusindkornsvægt, sortering og renhed. OBS: Sortering skal sorteres i >2,5 mm og >2,8 mm.

 • Levering af 1 kg af tørret vare af hver sort til Teknologisk Instituts fødevareafdeling med tydelig mærkning med sortsnavn. Levering skal koordineres med Karin Loft Ejby.
  Kontaktinfo: klt@teknologisk.dk, tlf. 7220 2838 Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C.

 • Levering af 50 g tørret vare af hver sort til sensoriker Lisbeth Ankersen, InnovaConsult. Levering skal koordineres med Lisbeth Ankersen.
  Kontaktinfo: lisbeth@innovaconsult.dk, 2553 3339. Adresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N.

 • Levering af min. 120 kg tørret vare af hver sort (2x10 sorter fra hhv. et økologisk og et konventionelt forsøg) til Valsemøllen hurtigst muligt efter høst. VIGTIGT levering skal koordineres med Charlotte Clausen eller anden kontaktperson hos Valsemøllen. Kontaktinfo: ccl@valsemollen.dk.
  Leveringsadresse:
  Valsemøllen A/S
  Att. Jim Lennart Andersen
  Østre Havnevej 14
  5700 Svendborg
  Valsemøllen udfører analyser af skalprocent, andel afskallede frø og knækkede kerner.

Den høstede vare og høstprøver gemmes til 1. januar 2025. Kontakt Innovationscenter for Økologisk Landbrug inden destruktion.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i Webtrial.Office under fanen Noter vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSONER: Spørgsmål vedr. dyrkningsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes for økologiske arealer til specialkonsulent Lars Egelund Olsen: 40 62 25 65 eller på mail: lols@icoel.dk eller for konventionelle arealer til Leif Hagelskær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk