Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070962424 Effekt af gyllebehandlingsteknik i vårbyg - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-04-2024
Fordelingsdato: 03-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: at bestemme klimaeffekten af afgasset gylle med forskelligt tørstofindhold i vårbyg samt klimaeffekten af afgasset gylle med og uden separering, tilsætning af nitrifikationshæmmer eller Calcium Cynamid.

BAGGRUND: Afgasning af gylle i biogasanlæg reducerer i teorien indholdet af letomsættelig kulstof i gyllen. Derved sænkes gyllens viskositet så den efter udbringning nemmere infiltreres i jorden, hvormed gyllens overfladeareal øges. Lavere tilgængelighed af letomsættelig kulstof og lavere sandsynlighed for iltfire zoner omkring gyllen forventes at reducere dannelsen af lattergas. Biogasanlæggene anvender dog i stigende grad tørstofrige biomasser, hvilket øger tørstofindholdet i afgasset gylle. Derfor belyses klimaeffekten af nedfældet gylletyper i vårbyg (afgasset gylle med forskelligt tørstofindhold, afgasset gylle med og uden separering, afgasset gylle tilsat nitrifikationshæmmer og eller Calcium Cyanamid). Alt gylle nedfældes for at minimere ammoniakfordampningen.

FORSØGSBETINGELSER: 1 forsøg anlægges på lerjord (JB5-JB7). Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og forsøgsarealet bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes kvæggylle og afgassede biomasser i forsøget. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget, og forsøgsenheden skal sikre, at der ikke gødskes i forsøgsarealet. Det er et krav, at der anvendes sortjordsnedfælder. Der udtages gasmålinger hurtigst muligt efter såning. Derfor vil det være ønskværdigt at finde et forsøgsareal der har været pløjet i efteråret, så der ikke går for lang tid mellem gylleudbringning og første gasmåling efter såning. Der udtages gylleprøver til analyse i forbindelse med udbringning i forsøget og der laves en Agromåling. Tilsvarende bestemmes pH i den udbragte gylle. Det sikres at der udtages repræsentativ gylle og afgasset biomasse fra de fire gylletanke/anlæg (omrørte tanke) ved udbringning. Den afgassede biomasse må ikke være varm ved udbringning.

ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne. Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og 2 repræsentative område til lattergasmåling og N-min prøver på hver ca. 1,5 x 3 m og, som ikke indgår i høstparcellen (se skitse). Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum. Der skal indgå værnparcel i begge ender af forsøgsarealet. Det anbefales at der skiltes tydeligt omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet. Det er et meget omkostningstungt forsøg, som har meget høj prioritet.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPatentkali, Både mark og forsøg
  Tripelsuperfosfat 20Både mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres kobberholdig gødning til arealet. Det anbefales at anvende Tripelsuperfosfat og Patentkali til grundbehandling Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen N
  221-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  321-03-2024

  Ved såning
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Placeret
  421-03-2024

  Ved såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  Placeret
  521-03-2024

  Ved såning
  160 kg N593 kg NS 27-4
  Placeret
  604-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle, kvæg 2592
  18-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2593
  Nedfældet
  21-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  704-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2594
  18-03-2024
  Afgasse gylle Videbæk
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2595
  Nedfældet
  21-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  804-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2596
  18-03-2024
  Afgasset gylle fra Maabjerg
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2597
  Nedfældet
  21-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  904-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2598
  18-03-2024
  Afgasse gylle, Videbæk Separeret
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2599
  Nedfældet
  21-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1018-03-2024
  Afgasse gylle Videbæk
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2595
  Nedfældet
  2 l Vizura
  21-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1118-03-2024
  Afgasse gylle Videbæk tilsat 1 kg Eminex pr. m3 gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset, behandlet 2607
  Nedfældet
  Eminex
  21-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2592Eurofins ViborgGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2593EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2594Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2595EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2596Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2597EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2598Eurofins ViborgGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2599EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2607EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgasset, behandletAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Ytteborg, så tæt på såning som muligt. Der skal anvendes fire forskellige typer af gylle i forsøget (Led 6-9). Hvis muligt findes gylletanke nær forsøgene som biogasanlæggene leverer til og ellers betales for levering. Mette Langgaard vil være behjælpelig med koordineringen i samarbejde med Ytteborg.

  OBS Gylleprøver Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2592, 2594, 2596, 2598 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til Eurofins Viborg med tilsendte labels og følgeseddel. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  I marts udtages ved udbringning 2 gylleprøver af hver gylletype anvendt i led 6, 7, 8, 9 og 11. Husk at gylleprøven fra led 11 skal udtages efter tilsætning af Eminex. Prøve 2593, 2595, 2597, 2599 og 2607 indsendes til analyse ved Eurofins. Den anden gylleprøve skal være 2 kg, og skal sendes med håndholdte labels til:

  AU Foulum Biogas
  Att: Henrik Bjarne Møller
  Burrehøjvej 43
  8830 Tjele.
  Vær opmærksom på at udtage og indsende prøve for hvert enkeltforsøg.

  Gyllen nedfældes ved sortjordsnedfældning i 10 cm dybde. Det er vigtigt, at den separerede gylle fra Videbæk ikke er varm ved udbringning, da dette øger risikoen for ammoniakfordampning.

  Få dage før såning, i marts:
 • I led 6 nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle
 • I led 7 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra Videbæk biogas.
 • I led 8 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra Maarbjerg biogas anlæg
 • I led 9 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra afgasset væskefraktion fra Videbæk biogas. 3 punkts separering (skruepresset + dekant + sedikant)
 • I led 10 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra Videbæk biogas tilsat 2 liter Vizura pr. ha ved udbringning.
 • I led 11 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra Videbæk biogas tilsat 1 kg Eminex (Calcium Cynamid) pr. m3 gylle ved udbringning.
  br> Ved såning:
 • I Led 2-11 placeres NS 27-4 gødning i forbindelse med såning.

  I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra, samt om den er teltoverdækket. Hurtigst muligt efter såning udtages lattergasmålinger og N-min prøver. Repræsentative N-min prøver udtages på langs i parcellerne men ikke i høstparcellen eller omkring gaskammeret.

 • GØDNING: Gylle skaffes fra Videbæk biogasanlæg (Thomas Andersen (Nature Energy Key Account, mobil: 26332638, e-mail: tha@nature-energy.com), Maabjerg biogasanlæg (Mobil: 96200600, mail: estmec-biogas.dk) og lokalt. NS 27-4 og Vizura leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  P0221-03-2024, Lige efter såning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0322-03-2024, M01
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P0425-03-2024, M02
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P0527-03-2024, M03
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P0631-03-2024, M04
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P0704-04-2024, M05
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P0809-04-2024, M06
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0916-04-2024, M07
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P1023-04-2024, M08
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1130-04-2024, M09
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P1207-05-2024, M10
  Alle målinger i P12 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1314-05-2024, M11
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P1422-05-2024, M12
  Alle målinger i P14 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P15Stadium 31 - 32, Maj
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P1628-05-2024, M13
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P1704-06-2024, M14
  Alle målinger i P17 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1811-06-2024, M15
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P1918-06-2024, M16
  Alle målinger i P19 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2025-06-2024, M17
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P2102-07-2024, M18
  Alle målinger i P21 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2209-07-2024, M19
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 6, 7, 9, 10
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P2316-07-2024, M20
  Alle målinger i P23 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P24Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P25Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt, og senest i forbindelse med tilførslen af kvælstofgødning. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver i P02 udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand. Der udtages prøver på ledniveau

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor følger opsætning af vejrstation før første gasprøvetagning, jf. datoer angivet under måletider. Jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres i jorden i led 6, gentagelse 1. Jordsensorens ID registres i et notat.Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive.

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til WebTrialOffice

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udbringes kvælstofgødningen, herunder gylle, umiddelbart før såning af afgrøden kan den første lattergasmåling udsættes til umiddelbart efter såning af afgrøden. Det forudsætter dog, at den samlede tid mellem gødningens udbringning og den første måling ikke bliver længere end maksimalt fire dage. Hvis tidsforløbet bliver længere, eksempelvis begrundet i ”sætning” af tilført gylle, skal der udtages lattergasprøver mellem udbringning af gødning og såtidspunktet. Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i WebTrialOffice.

  I M01-M05 må der maks være fire dage mellem N2O målinger og derefter må der kun være maksimalt en uge mellem prøvetagningerne.

  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Mette Kramer Langgaard tlf: 6120 2701 eller på mail: mlje@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  16-04-2024Placering af TOMST-sensor er præciseret. (RJE)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk