Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070862424 Emissionsoptimeret teknik til gylleudbringning i vårbyg- med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-04-2024
Fordelingsdato: 25-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: at undersøge hvordan forskellige emissionsoptimeret (NH3 + N2O) udbringningsteknikker til gylle og tilsætning af nitrifikationshæmmer påvirker lattergasudledningen og udbytte og kvalitet i vårbyg samt kvælstofudnyttelsen af gylle.

BAGGRUND: Nedfældning af gylle reducerer ammoniaktabet sammenlignet med brugen af slæbeslanger, men forsøg tyder på at emissionen af lattergas stiger. Derfor undersøges alternative udbringningsmetoder som kan reducere udledningen af lattergas uden at øge ammoniakfordampningen. Placering af gylle med en gåsefodstand lægger gyllen i et bredere bånd, hvilket øger gylleoverfladen og dermed ilttilførslen til gyllen, hvilket potentielt kunne reducere produktionen af lattergas i forhold til klassisk sortjordsnedfældning. Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle kan mindske produktionen af lattergas og udledningen af nitratudvaskning. Aarhus Universitet har i et forsøg vist, at pløjning før gyllenedfældning reducerede lattergasproduktionen, hvorfor effekten af pløjning før og efter udbringning belyses. Datagrundlaget fra dette enkelforsøg skal anvendes til en videnskabelig publikation om emissionsfaktorer og virkemidler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på lerjord (JB5-7). Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og forsøgsarealet bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes afgasset gylle i forsøget. Afgrøden må ikke tilføres gødning indeholdende kvælstof udover de angivne grund- og forsøgsbehandlinger. Det er et krav, at der må anvendes sortjordsnedfælder og gåsefodsplacering på forsøgsarealet, og at vi må lave behandlinger med pløjning før og efter gylleudbringning. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget, og hvis muligt placeres forsøget på et areal uden forudgående efterafgrøder. Der skal flyves med drone i forsøget. På grund af pløjning før gylleudbringning i to led samt pløjning efter udbringning i fire led tages gasmålinger hurtigst muligt efter gylleudbringning. Herefter tages gaskamrene op, og der sås hurtigst muligt når jorden er tjenlig, hvorefter der tages gasmålinger ligeledes hurtigst muligt efter såning. Der udtages gylleprøver til analyse i forbindelse med udbringning i forsøget og der laves en Agrosmåling. Tilsvarende bestemmes pH i den udbragte gylle. Gyllen udtages fra omrørt gylletank. Forsøgsenheden skal sikre at der ikke gødskes i forsøgsarealet.

ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det kan være en fordel, hvis det kan anlægges i 2 rækker af hensyn til lattergasprøveudtagninig. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne. Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til lattergasmåleområdet (ca. 1,5 x 3 m), som ikke indgår i høstparcellen, i de parceller, hvor der skal udtages prøver til lattergasbestemmelse. Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum. Der skal indgå værnparcel i begge ender af forsøgsarealet. Det anbefales at der skiltes tydeligt omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet. Det er et meget omkostningstungt forsøg, som har meget høj prioritet.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S. Der må ikke tilføres kobberholdig gødning til arealet. Det anbefales at anvende Tripelsuperfosfat og Patentkali til grundbehandling. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen N
  218-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  318-03-2024

  Ved såning
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Placeret
  418-03-2024

  Ved såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  Placeret
  518-03-2024

  Ved såning
  160 kg N593 kg NS 27-4
  Placeret
  604-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2570
  14-03-2024
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2571
  Nedfældet
  14-03-2024
  EFTER udbringning af gylle
  Pløjning
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  714-03-2024
  FØR udbringning af gylle
  Pløjning
  14-03-2024
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2571
  Nedfældet
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  814-03-2024
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2571
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  14-03-2024
  EFTER udbringning af gylle
  Pløjning
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  914-03-2024
  FØR udbringning af gylle
  Pløjning
  14-03-2024
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2571
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1014-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2571
  Nedfældet
  2 l Vizura
  14-03-2024
  EFTER udbringning af gylle
  Pløjning
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1114-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2571
  Nedfældet, gåsefodskær
  2 l Vizura
  14-03-2024
  EFTER udbringning af gylle
  Pløjning
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2570Eurofins ViborgGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2571EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der anvendes kvæg gylle eller afgasset gylle i forsøget. Gylletype tilrettes under forsøgsbehandlinger. Gylle udbringes så tæt på såning som muligt.

  OBS Gylleprøver Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2570 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til Eurofins Viborg med tilsendte labels og følgeseddel. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Ved udbringning bestemmes gyllens kvælstofindhold ved Agrosmåling. Denne værdi indsættes som note i NFTS. Desuden udtages gylleprøve 2571, der indsendes til analyse ved Eurofins. Vær opmærksom på at udtage og indsende prøve for hvert enkeltforsøg.

  Få dage før såning, i marts:
 • I Led 6, 8, 10 og 11 bringes gylle ud, hvorefter hele forsøget pløjes
 • Efter pløjning bringes gylle ud i led 7 og 9
 • I led 6, 7 og 10 nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle med sortjordsnedfælder (dybde 10 cm)
 • I led 8, 9 og 11nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle med gåsefodstand (dybde 10 cm)

  I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylle med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om den har været overdækket.

  Ved såning:
 • I Led 2-11 placeres NS 27-4 gødning i forbindelse med såning. Hvis forsøgsenheden ikke har udstyret til at placere gødningen aftales hjælp af TI eller gødningen iblandes udsæden.

  Der måles lattergas inden såning og udtages N-min prøver, hvorefter rammerne tages op. Forsøgene sås så hurtigt som muligt efter pløjning i udvalgte led for at minimere tidsforløbet mellem gyllens udbringning og fortsættelse af lattergasmålingerne. Der placeres handelsgødning i forbindelse med såningen. Efter såning afsættes parcellerne og rammerne til gasmåling igen. Hurtigst muligt efter såning udtages anden lattergasmålingen samt N-min måling, hvorefter kampagnen med gasmålinger forsættes. N-min målingerne udtages ikke i høstparcellen.

 • GØDNING: Gylle skaffes lokalt. NS 27-4 og Vizura leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  P0215-03-2024, Umiddelbort efter gyllekørsel og sidste pløjning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0316-03-2024, M01
  ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  VANDINDHOLD I JORD, %
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0420-03-2024, Lige efter såning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0521-03-2024, M02
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  VANDINDHOLD I JORD, %
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  P0625-03-2024, M03
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  VANDINDHOLD I JORD, %
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0727-03-2024, M04
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  VANDINDHOLD I JORD, %
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0802-04-2024, M05
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P0909-04-2024, M06
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P1015-04-2024, M07
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1122-04-2024, M08
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P1229-04-2024, M09
  Alle målinger i P12 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1306-05-2024, M10
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P14Stadium 31 - 32, Maj
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P1513-05-2024, M11
  Alle målinger i P15 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1621-05-2024, M12
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P1727-05-2024, M13
  Alle målinger i P17 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1803-06-2024, M14
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P1910-06-2024, M15
  Alle målinger i P19 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2017-06-2024, M16
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  VANDINDHOLD I JORD, %
  P2124-06-2024, M17
  Alle målinger i P21 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2201-07-2024, M18
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  VANDINDHOLD I JORD, %
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P23Stadium 65
  ParcelSYGDOMME % planter m.
  Opret måleparametre til dominerende sygdomme.
   
  P2408-07-2024, M19
  Alle målinger i P24 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2515-07-2024, M20
  ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4, 8, 9, 11
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  VANDINDHOLD I JORD, %
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P26Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P27Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt, og senest i forbindelse med tilførslen af kvælstofgødning. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i led 6, gentagelse 1. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive.

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i WebTrialOffice, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til WebTrialOffice.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udbringes kvælstofgødningen, herunder gylle, umiddelbart før såning af afgrøden kan den første lattergasmåling udsættes til umiddelbart efter såning af afgrøden. Det forudsætter dog, at den samlede tid mellem gødningens udbringning og den første måling ikke bliver længere end maksimalt fire dage. Hvis tidsforløbet bliver længere, eksempelvis begrundet i ”sætning” af tilført gylle, skal der udtages lattergasprøver mellem udbringning af gødning og såtidspunktet. Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i WebTrialOffice. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Mette Langgaard tlf: 61 20 27 01 eller på mail: mlje@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-02-2024Forsøgsbetingelsen er ændret, så der skal bruges afgasset gylle. (RJE)
  27-02-2024Vejledning i forsøgsbehandlinger er rettet. (RJE)
  16-04-2024Placering af TOMST-sensor er præciseret. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk