Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070552424 Positionsbestemt tilførsel af fosfor Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-02-2024
Fordelingsdato: 25-02-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet med forsøgene er at belyse sammenhængen mellem fosforbehov og variationen i fosfortal inden for marken samt at dokumentere effekten af positionsbestemt tilførsel af fosfor i handelsgødning.

BAGGRUND: Ved positionsbestemt tilførsel af fosfor omfordeles fosfor indenfor marken i forhold til jordens fosfortal. Ved anvendelse af positionsbestemt fosfortilførsel undgås udbyttetab i dele af marken med lav fosforstatus og for høj tilførsel af fosfor i dele af marken med høje fosforstatus.

FORSØGSBETINGELSER: Camilla Lemming, SEGES, kontakter LFE direkte i forhold til at finde forsøgsarealer. Forsøgene anlægges i marker med stor variation. Der skal være plads til minimum 30. gentagelser, der repræsenterer variationen i marken. Der skal være begrænset eftervirkning af husdyrgødning og restprodukter. Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. Der ønskes droneoverflyvning af arealet i 2025 til bestemmelse af eftervirkning af fosfor. Afgrøden i 2025 skal derfor være en kornafgrøde, gerne vårbyg.

ANLÆGSDATA: Design tilrettes og antal gentagelser justeres af Teknologisk Institut og SEGES efter mulighederne på arealet. Kontakt planansvarlig når arealet er på plads. Anlægsparcel på 2,5x15 meter. Antallet af gentagelser forventes at være omkring 30, Antallet fastsættes ud fra arealet, da det er vigtigt at hele variationen på marken repræsenteres.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 30 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov5 kg
Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg200 kg
NS 27-4Kun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Alle led grundgødskes med rigelige mængder N og K. Der må ikke tilføres anden P-gødning end anført i forsøgsplanen. Forsøget gødskes optimalt med Mg, S og Mn samt evt. mikronæringsstoffer. Ukrudtsbekæmpelse gennemføres så forsøget holdes fri for alt betydende ukrudt. Øvrige behandlinger gennemføres som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ved såningIngen fosfor
2Ved såning15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
3Ved såning30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
4Ved såning60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Tripelsuperfosfat placeres ved såning.

UDSÆD: Skaffes lokalt.

GØDNING: Tripelsuperfosfat leveres af Teknologisk Institut. Grundgødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2024, Før anlæg, før gødskning
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P-CaCl2, 0-25 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
JORDPRØVE-UDT2. .
Teksturprøver i delområder af marken, sendes til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g (se tekstafsnit "JORDPRØVER".
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
P02Stadium 12 - 13, Før, buskning
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 4
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
OSB: udtages kun i to gentagelser. Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
P03Stadium 23 - 28, VIGTIGT at der flyves med drone inden strækningsvækst, dvs. senest stadie 29, men gerne før.
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 800-1000 g kerne pr. parcel OBS PARCELPRØVER
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Foulum.
UDTAGES AF TI
Prøverne gemmes efter høst til senere videreforsendelse.
*1,


JORDPRØVER: Tekstur jordprøver i P01 udtages, så den dækker tre gentagelser. Det vil sige prøven udtages i hele arealet af tre gentagelser, men påføres labels for led 1 i den midterste af de tre gentagelser. F.eks label med led 1 gentagelse 2 skal bruges til en samlet prøve for hele gentagelse 1, 2 og 3.

PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i st. 12-13, inden planten påbegynder buskning. Tidligere har dette svaret til ca. 4 uger efter såning. Stadiet er vigtigt, og anføres under måleparameter. Hvis der er stor variation i planternes stadier, noteres dette som notat. Planteprøver udtages på parcelniveau i led 1 og 4 i to udvalgte gentagelser. De to gentagelser udvælges efter henholdsvis lav og høj forventet Pt. Gentagelserne fastsættes efter dialog med SEGES. Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

Bemærk, at der ifølge vejledningen skal udtages 60 g friskvægt pr. prøve. Men der kan i dette forsøg nøjes med 5-10 g friskvægt fra hver parcel.

KERNE/FRØ PRØVE: Parcelprøverne sendes til Teknologisk Institut der laver NIT og gemmer prøverne til senere videreforsendelse.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTrailOffice vedr. faglig vurdering. WebTrailOffice vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved anlæg og behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk