Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020202424 Fastliggende plantebaseret gødningsforsøg med lattergasmålinger (4 år) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-04-2024
Fordelingsdato: 12-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge værdien af næringsstofferne (gødningseffekt) i kompost ved brug i plantebaserede sædskifter, samt klimaeffekten (lattergasemission) for produktion med komposttildeling.

BAGGRUND: I en fremtid med færre husdyr og mere begrænset adgang til husdyrgødning vil vi udvikle en klimavenlig økologisk planteproduktion. Kompost kan blive en større del af fremtidens næringsstoftilførsel til produktion af plantebaserede fødevarer, og særligt langtidseffekten/eftervirkningen af kompost ønskes undersøgt i forsøget, så den kan inddrages i gødningsplanen. Forsøget undersøger ikke bare førsteårs eftervirkningen fra en komposttildeling, men en flerårig effekt af tildelingen på det samme areal, ligesom også klimaeffekten for en produktion med komposttildeling undersøges med lattergasmålinger fordelt over året – primært i en todelt kampagne, hvor der fokuseres på de tidspunkter i foråret og i efteråret, hvor vi forventer størst emissioner.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsarealet skal være tilgængeligt i 4 år (2024-2027) og være på cirka 2 ha (landmand kompenseres af ICOEL). Forsøget anlægges i en 3. års kløvergræsmark, som tildeles forskellige typer og mængder kompost inden nedmuldning og etablering af vårbyg (forår 2024). Forsøgsarealet dyrkes som et plantebaseret sædskifte og gødes foruden kompost kun med afgasset biomasse med et højt indhold af kløvergræs. Dog gødes hvert år nye led på forsøgsarealet med stigende mængder kvælstof i gylle, som tildeles med forsøgsudstyr. Forsøget høstes hvert år med forsøgsudstyr.
Placeres i Østjylland/Djursland, og sædskiftet fastligges af ICOEL og tilsås af landmand.
Forsøgsarealet skal ikke have fået alt for meget gødning de forrige år.
Der skal være gylle til rådighed som indeholder min. 3 kg NH4-N pr. ton.
Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet. OBS: der skal måles lattergas i forsøget i alle år fra etablering til høst.
Kontakt Casper Laursen, 3026 0656 for yderligere information, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveauer.

ARBEJDSFORDELING:
 • Velas udfører alt det praktiske arbejde i forsøget, såsom forsøgsbehandlinger, høst, grundbehandlinger, opsætter vejrstation og laver registreringer der ikke har med lattergasmålinger at gøre. Behandlinger der påvirker tidspunkter for lattergasmålinger skal ske i tæt samarbejde med Helle Marcher Rasmussen, mobil: 7220 2033, Teknologisk Institut.
 • Teknologisk Institut udfører lattergasmalinger samt N-min-prøver på parcelniveau der udtages i forbindelse med lattergasmålinger.

 • ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomniseres. Det kan være en fordel, hvis det kan anlægges i 2 rækker af hensyn til lattergasprøveudtagning. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 4,5 meters bredde (3 småparceller) og min. 15 m længde. Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæb af gødning under markarbejdet.
  Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet for lattergasbestemmelse (ca. 1,5 x 3 m) , som ikke indgår i høstparcellen. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker, at der automatisk bliver 3 meter værn mellem nettoparceller.
  Forsøget er flerårigt over 4 år, og parceller skal kunne genfindes igen. Vær opmærksom på at jorden ikke flyttes for meget under pløjninger mm, således det sikres at nettoparcellen har den rigtige behandling over alle år, dvs. kør langsomt, hent evt. ager under pløjning, så jord flyttes til samme side i agerretning. Året efter hentes ager i modsatte retning.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  Såbeds-harvningKun forsøg
  Gødskning og sprøjtningBlindstriglingBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeKun forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Kløvergræs nedpløjes i hele forsøgsarealet. Efter at kompost og gødning er udbragt sås forsøget med småparcelteknik.
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (blindharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i WebTrialOffice, og kan som udgangspunkt udføres som for omkringliggende mark. Der skal dog foretages en vurdering af, om yderligere ukrudtsbekæmpelse er nødvendigt i forsøget. I så fald og ved aftale kan der godtgøres for det arbejde.
  Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.
  Efter høst sås der efterafgrøde med småparcelteknik senest 20. august, som skal radrenses.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen N
  203-04-2024
  Før ompløjning af kløvergræs
  20 t Kompost
  3Ingen N
  403-04-2024
  Før ompløjning af kløvergræs
  40 t Kompost
  5Ingen N
  603-04-2024
  Før ompløjning af kløvergræs
  80 t Kompost
  7Ingen N
  8Ingen N
  9Ingen N
  10Ingen N
  11Ingen N
  12Ingen N
  13Ingen N
  14Ingen N
  15Ingen N
  16Ingen N
  17Ingen N
  18Ingen N
  1925-03-2024
  Till fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle, svin 2615
  08-04-2024
  Før såning
  40 kg NH4-NGylle, svin 2616
  Nedfældet
  2008-04-2024
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, svin 2616
  Nedfældet
  2108-04-2024
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, svin 2616
  Nedfældet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2615Eurofins ViborgGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2616EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gødningsprøve 2615 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Forprøven sendes til Eurofins Viborg. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).


  Gylle udbringes af Teknologisk Institut, dette koordineres med Niels Kristian Pedersen tlf: 7220 1680 fra Teknologisk Institut.
  I forbindelse med gylleudbringning udtages gylleprøve nr. 2616 som indsendes på køl til Eurofins. Ved udbringning af gylle måles ammoniumindholdet med Agros-måling, resultatet skrives som notat. Der gødskes efter forprøven til svinegyllen.


  Arbejdsgang:
 • Forsøgsarelaet harves og pløjes før komposttildeling.
 • Kompost spredes i led 2, 4 og 6.
 • Forsøgsarealet såbedsharves efter pløjning og før gylletildeling.
 • Gylle sortjordsnedfældes i led 19, 20 og 21.
 • Forsøgsarealet tilsås med vårbyg. Vårbyg sås med landsmandsudstyr i agerretning.
 • Der måles lattergas i led 2, 4, 6 og 7.
 • Efter høst af vårbyg i led 1-7 og 19-21 pløjes arealet og tilsås efterfølgende med en efterafgrødeblanding. Efterafgrøden sås inden 20. august med småparcelteknik, da der skal kunne radrenses i efteråret. Led 1, 3, 5, 7 er identiske i år, men udbytter samt registreringer ønskes sammenholdt i de parceller over alle 4 år.
 • Der måles lattergas i led 2, 4, 6 og 7.

 • Gødningstildelinger, mængde og metode:
 • I led 2, 4 og 6 udbringes kompost med håndkraft efter pløjning og nedharves ved såbedstilberedning. Der udbringes hhv. 20, 40 og 80 t kompost
 • I led 19, 20 og 21 sortjordsnedfældes svinegylle i henholdsvis 40, 80 og 120 kg NH4-N efter såbedsharvning og før såning.
 • Resterende led gødes ikke dette år.

  Kompost: Mængde af tildelt kompost er bestemt på forhånd og er ikke afhængig af analyse.

 • UDSÆD: Vårbyg og udsæd til efterafgrøden leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

  GØDNING: Gylle skaffes lokalt. Kompost leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug (formentlig i bigbags eller i stak). Kontaktperson Casper Laursen, 30260656, casl@icoel.dk.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0102-04-2024, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0210-04-2024, Efter såning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 4, 6, 7
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0311-04-2024, M01
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0415-04-2024, Efter blindstrigling
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 4, 6, 7
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0516-04-2024, M02
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  P0623-04-2024, M03
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0730-04-2024, M04
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P08Stadium 11 - 12
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0907-05-2024, M05
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1014-05-2024, M06
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P1121-05-2024, M07
  Alle målinger i P11 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1228-05-2024, M08
  Alle målinger i P12 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1304-06-2024, M09
  Alle målinger i P13 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1411-06-2024, M10
  Alle målinger i P14 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1518-06-2024, M11
  Alle målinger i P15 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  P1625-06-2024, M12
  Alle målinger i P16 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P17Stadium 51 - 59, Ved skridning
  Alle målinger i P17 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  P18Stadium 89, Før høst
  Alle målinger i P18 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P19Stadium 90, Ved høst
  Alle målinger i P19 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: Der udtages en delprøve på 250 gram pr. parcel.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P2016-08-2024, Før såning
  Alle målinger i P20 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P2119-08-2024, Efter såning af efterafgrøde
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 4, 6, 7
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P2220-08-2024, M13
  Alle målinger i P22 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  P2330-08-2024, M14
  Alle målinger i P23 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P2409-09-2024, M15
  Alle målinger i P24 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  P2518-09-2024, Efter radrensning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 4, 6, 7
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P2619-09-2024, M16
  Alle målinger i P26 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  P2730-09-2024, M17
  Alle målinger i P27 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  P2811-10-2024, M18
  Alle målinger i P28 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  P2923-10-2024, M19
  Alle målinger i P29 udføres kun i led: 2, 4, 6, 7
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  P3004-11-2024, M20
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 4, 6, 7
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 4, 6, 7
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 4, 6, 7
  KUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 4, 6, 7
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21
  NDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
  Haves Greenseeker ikke, kontakt da Casper Laursen
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Vejrstation skal blive stående alle 4 år.

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i WebTrialOffice, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til WebTrialOffice.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 2 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til WebTrialOffice.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i ebTrialOffice. Husk ligeledes at indtaste tidsregistrering via app.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og ICOEL for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
  Ved spørgsmål kontakt Casper Laursen, casl@icoel.dk, 3026 0656

 • Der er 12 måletidspunkter i foråret og 8 målinger i efteråret.
 • Der måles kun lattergas i led 2, 4, 6 og 7.
 • Rammer og Tomst sensor fjernes inden blindstrigling, høst og radrensning, og skal derefter genopsættes præcist samme sted.

 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dkk

  Rettelser:
  DatoTekst
  10-04-2024Vårsædsart er skiftet fra havre til vårbyg jf. aftale med CASL. Derfor er planen ændret, så vårbyg er hovedafgrøde og sygdomsregistreringer er ændret til de mest gængse vårbyg-relaterede sygdomme.



  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk