Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020422424 Emission ved destruktion af undersåede og eftersåede efterafgrøder med forskellige destruktionsmetoder om efteråret - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-06-2024
Fordelingsdato: 20-03-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At sænke klimabelastningen ved mekanisk nedmuldning af efterafgrøder og sammenligne lattergasemissionen fra forskellige efterafgrødetyper (undersåede i vårsæd + sået efter høst af vårsæd), samt at sammenligne emissionen fra forskellige destruktionsmetoder, harvning og pløjning samt pløjning alene.

BAGGRUND: For at reducere landbrugets bidrag til klimagasudledningen er det relevant at undersøge, hvordan efterafgrøder bidrager, og hvad landmanden kan gøre for at minimere lattergasudledning. Derfor fokuserer denne forsøgsplan på at undersøge, hvilken type efterafgrøder, hvilke metoder til destruktion samt hvilket tidspunkt, der giver lavest lattergasudledningen fra efterafgrøder efter destruktion. Denne plan fokuserer på destruktion af efterafgrøder om efteråret.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion.
Forsøget anlægges i vårsæd (korn, bælgsæd) i foråret 2024. Arealet skal være til rådighed indtil målinger af lattergas er færdige i slutningen af 2024.
Forsøget anlægges med forsøgsudstyr, der skal undersås efterafgrøde i vårsæden i forbindelse med såning af vårsæden, enten samsået med vårsæd eller som udlæg et par dage efter, samt sås efterafgrøder efter høst af vårsæden inden 15. august.
Omkring 20. oktober 2024 (afgøres sammen med forsøgsvært) destrueres efterafgrøderne med henholdsvis plov samt (disc)harve og plov. I samme mark skal der anlægges et forsøg af plan 020432525, hvor efterafgrøden skal destrueres om foråret.
Se skitse med forslag til design.

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsætning så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Vejrstationen skal ikke nedtages, da den skal blive stående til forsøg 020432525.

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden udsås med forsøgsudstyr i større parceller der passer til udstyr til destruktion af efterafgrøde (harvning/pløjning), f.eks. 6 x 20 meter. Hvis det vurderes at der ikke kan køres optimalt med harven i de midterste 5 meter af bruttoparcellen efter løft og sænk af harve, skal der indsættes værn mellem A og B blokke (med og uden harvning).
Rammerne til lattergasmålingerne skal placeres i midten af parcellerne, hvor jordbearbejdning er udført optimalt, undgå at lacere dem i et kørespor. Parceller og rammer afsættes med stang-GPS så det er muligt at placere målekamrene på præcis samme sted i parcellen efter jordbearbejdning.
Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.
Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.
Parceller anlægges i et split-block design, se skitse. Indsæt evt. værn hvis nødvendigt for at opnå optimal kørsel under jordbearbejdning.
Forsøg 020432525 placeres ved siden af dette forsøg, således at der kan køres igennem begge forsøg ved etablering af efterafgrøde (led 2 og 3).


DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 120m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingSåbeds-harvningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vårsæd gødskes og ukrudtsbehandles som omgivende mark.
Halmen fjernes eller snittes fint og fordeles jævnt.


INSTALLATION AF RAMMER: I denne forsøgsserie anvendes ramme+kammersæt af 75 x75 cm, som leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet og derfor anbefales det, at der bruges GPS.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlingerne er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i WebTrialOffice, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og registreres ikke i WebTrialOffice.

Når dato for destruktion af efterafgrøder kendes, kan prøveudtagningsplanen tilpasses herefter.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen efterafgrøde
201-04-2024
9,2 kg Efterafgrøde
310-08-2024
Efterafgrøde


Faktor 2: Destruktion af efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-10-2024
Harvning
15-10-2024Pløjning
B15-10-2024
Pløjning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Efterafgrøde, faktor 1:
  • Efterafgrøden i led 2 udsås i forbindelse med etablering af vårsæd. Efterafgrødeblandingen består af rajsvingel, rajgræs, rødkløver, hvidkløver, cikorie og kællingetand, og skal så øverligt i 1 cm dybde med en udsædsmængde på 9,2 kg/ha. Hvis topjorden er tør ved såning forøges udsædsmængden med op til 20%.
  • Efterafgrøden i led 3 udsås efter høst senest 15. august. Udsædsmængde, sådybde og efterafgrødeblanding: Info om såning og frøblanding leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug inden sommeren.

Destruktion af efterafgrøde, faktor 2:
  • Led A harves og pløjes efterfølgende omkring 15. oktober 2024.
  • I led B udføres kun pløjning samtidig med led A.
  • Hele arealet skal tilsås med vintersæd. Hvis såning af vintersæd ike foregår samme dag som pløjning, skal der udføres lattergasmålinger inden såning. Aftal evt. nærmere med Casper Laursen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Der skal måles lattergasemission fra destruktion af efterafgrøden og såning af vintersæd og nogle uger frem (7 målinger i alt).

UDSÆD: Leveres direkte fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Kontaktperson Casper Laursen.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2024, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0215-10-2024, Samme dag som destruktion af efterafgrøden
ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
Installeres i led 1 i 1. gentagelse
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g. Jordprøven i dette forsøg skal også dække forsøg 020432323, så den tages over hele forsøgsarealet for de 2 forsøg
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
Indberettes via OneDrive
 
P0316-10-2024, M01
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0423-10-2024, M02
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0530-10-2024, M03
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0606-11-2024, M04
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0713-11-2024, M05
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0820-11-2024, M06
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0927-11-2024, M07
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P1028-11-2024, Efter, sidste måledag
ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
Udfyldes af TI
 


JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 1 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til WebTrialOffice.

LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i WebTrialOffice. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og ICOEL for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
Ved spørgsmål kontakt Hanne Bach, hjb@teknologisk.dk, 7220 3385.

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af kløvergræs før nedmuldning
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved afsluttede målekampagne

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dkSkitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk