Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070012424 Efterafgrøder til biogas Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-06-2024
Fordelingsdato: 02-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge efterafgrøders potentiale til biogasproduktion, samt at undersøge potentialet af dyrkning af hamp til fiberproduktion i efteråret.

BAGGRUND: Danmark ønsker at være uafhængige af energiforsyning fra Rusland, og derfor er det afgørende, at vi selv kan forsyne biogasanlæg med den nødvendige biomasse. Produktion af biogas er fordoblet siden 2015, og Energistyrelsen forventer en yderligere fordobling af produktionen frem mod 2030. Efterspørgslen og betalingsvilligheden for biomasser vil forventeligt stige. Potentialet for høst af efterafgrøder er stort, idet der allerede i dag udlægges ca. 550.000 ha, som i dag ikke høstes.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vårbyg til høst i 2024. Der skal etableres efterafgrøder henholdsvis som udlæg i vårbyg, før høst af vårbyg og efter høst. Forsøget skal anlægges således, at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.

FORSØGSSTEDER:
2 forsøg ved Spiras (LFE 10) på forskellige jordtyper - et på kvægbedrift og et på svinebedrift
Et forsøg på planteavlsbedrift ved VKST Ringsted (LFE 15)

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden udlægges i ageretningen i paceller, der passer med forsøgsudstyrets størrelse. Efterafgrøden etableres som udlæg i foråret 2024 med såskær, før høst etableres efterafgrøden af forsøgsenheden med en forsøgsgødningsspreder, og efter høst etableres efterafgrøden med en såmaskine. Hovedafgrøden høstes ikke forsøgsmæssigt. Ved såning inden høst blandes evt. døde frø i ved udspredning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet grundgødskes som omgivende mark.

Vækstregulering, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov i hovedafgrøden. Forsøget skal ved ukrudtsproblemer behandles med ukrudtsmiddel 0,5 l Fighter 480, 3 g Harmony 50 SX, 0,5 l Olie når græsudlægget har 1 kimblad. I tilfælde af større ukrudtsproblemer kontaktes Specialkonsulent Randi Wiborg Hansen. Ingen andre ukrudtsmidler må benyttes i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøder
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2024Ingen efterafgrøde
208-08-2024
Senest 15. august.
Efter høst af korn
15 kg OlieræddikeArena
308-08-2024
Senest 15. august.
Efter høst af korn
15 kg OlieræddikeArena
80 kg N296 kg NS 27-4
408-08-2024
Senest 15. august.
Efter høst af korn
8 kg OlieræddikeArena
35 kg Fodervikke
501-04-2024
Tetraploid hybrid
Forår
15 kg Alm.rajgræs
1,5 kg Hvidkløver
1,5 kg Rødkløver
601-04-2024
Tetraploid hybrid
Forår
15 kg Alm.rajgræs
08-08-2024
Gødskes på samme tidspunkt om led 3.
80 kg N296 kg NS 27-4
708-08-2024
Senest 15. august.
Efter høst af korn
30 kg HampUso 31
08-08-2024
Gødskes på samme tidspunkt om led 3.
40 kg N148 kg NS 27-4
818-07-2024

2 uger før høst - senest 1. aug.
30 kg HampUso 31
08-08-2024
Gødskes på samme tidspunkt om led 3.
40 kg N148 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forår 2024
 • I led 5 og 6 udlægges efterafgrøden lige efter såning af vårbyg.
  Inden høst 2024, medio/ultimo Juli
 • I led 8 etableres efterafgrøden før 2-3 uger før høst
  Efter høst og senest 15. august 2024
 • I led 2-4 og led 7 sås efterafgrøder lige efter høst af hovedafgrøden. I led 3 og 6 tilføres 80 kg N og led 7 og 8 tilføres 40 kg N med NS 27-4 samtidig med såning af led 3 i august.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  GØDNING: NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut

  UDSÆD, efterafgrøder: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-03-2024, Ved anlæg, ved udlæg af efterafgrøde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  P0201-09-2024, Efter høst
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  P0315-10-2024
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0410-11-2024, Senest 20. november.
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  HØST HOVEDAFGRØDE: Vårbyg høstes ikke forsøgsmæssigt i 2024.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Randi Wiborg Hansen: 20 45 87 16 eller på mail: rawh@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  26-06-2024Der er oprettet jordprøver efter høst der skal tages i LFE 10. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk