Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070952424 Effekt af gyllebehandlingsteknik i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-03-2024
Fordelingsdato: 28-02-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: at bestemme gødningsværdien af forskellige varianter af afgasset gylle med forskelligt tørstofindhold i vårbyg samt gødningseffekten af afgasset gylle med og uden separering, tilsætning af nitrifikationshæmmer eller Calcium Cyanamid.

BAGGRUND: Afgasning af gylle i biogasanlæg reducerer i teorien indholdet af let omsættelig kulstof i gyllen. Derved sænkes gyllens viskositet så den efter udbringning nemmere infiltreres i jorden, hvormed gyllens overfladeareal øges. Lavere tilgængelighed af let omsættelig kulstof og lavere sandsynlighed for iltfrie zoner omkring gyllen forventes at reducere dannelsen af lattergas. Biogasanlæggene anvender dog i stigende grad tørstofrige biomasser i anlæggende, hvilket øger tørstofindholdet i afgasset gylle. Derfor belyses gødningsværdien af nedfældet gylletyper i vårbyg (afgasset gylle med forskelligt tørstofindhold, afgasset gylle med og uden separering, afgasset gylle tilsat nitrifikationshæmmer eller Calcium Cyanamid (Eminex).

FORSØGSBETINGELSER: To forsøg anlægges på sandet jord (JB1-2) i nedbørsrige egne med mulighed for vanding, og lille eftervirkning af afgrøder og husdyrgødning. 2 forsøg anlægges på lerjord (JB5-JB7). Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og forsøgsarealet bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes kvæggylle og afgassede biomasser i forsøget. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget.

ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen N
  218-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  318-03-2024

  Ved såning
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Placeret
  418-03-2024

  Ved såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  Placeret
  518-03-2024

  Ved såning
  160 kg N593 kg NS 27-4
  Placeret
  604-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle, kvæg 2577
  14-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2578
  Nedfældet
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  704-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2579
  14-03-2024
  Afgasse gylle Videbæk
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2580
  Nedfældet
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  804-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2581
  14-03-2024
  Afgasset gylle fra Maabjerg
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2582
  Nedfældet
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  904-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2583
  14-03-2024
  Afgasset gylle, Videbæk Separeret
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2584
  Nedfældet
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1014-03-2024
  Afgasset gylle Videbæk
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2580
  Nedfældet
  2 l Vizura
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1114-03-2024
  Afgasset gylle Videbæk tilsat 1 kg Eminex pr. m3 gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset, behandlet 2606
  Nedfældet
  Eminex
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2577Eurofins ViborgGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2578EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2579Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2580EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i foreliggende vare
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2581Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i foreliggende vare
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2582EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2583Eurofins ViborgGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2584EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2606EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgasset, behandletAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i foreliggende vare
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Ytteborg, så tæt på såning som muligt. Der skal anvendes fire forskellige typer af gylle i forsøget (Led 6-9). Hvis muligt findes gylletanke nær forsøgene som biogasanlæggene leverer til, ellers betales for levering. Mette Langgaard vil være behjælpelig med koordineringen i samarbejde med Ytteborg.

  OBS Gylleprøver Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2577, 2579, 2581 og 2583 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til Eurofins Viborg med tilsendte labels og følgeseddel. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  I marts udtages ved udbringning 2 gylleprøver af hver gylletype anvendt i led 6, 7, 8, 9 og 11. Husk at gylleprøven fra led 11 skal udtages efter tilsætning af Eminex. Prøve 2578, 2580, 2582 2484 og 2606 indsendes til analyse ved Eurofins. Den anden gylleprøve skal være 2 kg, og skal sendes med håndholdte labels til:

  AU Foulum Biogas
  Att: Henrik Bjarne Møller
  Burrehøjvej 43
  8830 Tjele.
  Vær opmærksom på at udtage og indsende prøve for hvert enkeltforsøg.

  Gyllen nedfældes ved sortjordsnedfældning i 10 cm dybde. Det er vigtigt, at den separerede gylle fra Videbæk ikke er varm ved udbringning, da dette øger risikoen for ammoniakfordampning. Der placeres handelsgødning i forbindelse med såningen.

  Få dage før såning, i marts:
 • I led 6 nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle
 • I led 7 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra Videbæk biogas.
 • I led 8 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra Maarbjerg biogas anlæg
 • I led 9 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra afgasset væskefraktion fra Videbæk biogas. 3 punkts separering (skruepresset + dekant + sedikant)
 • I led 10 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra Videbæk biogas tilsat 2 liter Vizura pr. ha ved udbringning.
 • I led 11 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle fra Videbæk biogas tilsat 1 kg Eminex (Calcium Cynamid) pr. m3 gylle ved udbringning.

  I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper (led 6-9 og 11) med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra, samt om den er teltoverdækket.

  Ved såning:
 • I Led 2-11 placeres NS 27-4 gødning i forbindelse med såning.

 • GØDNING: Gylle skaffes fra Videbæk biogasanlæg (Michael Stensgaard Toft, Mobil: +45 31 42 84 03, E-mail: mist@nature-energy.com) , Maabjerg biogasanlæg (Mobil: 96200600, mail: estmec-biogas.dk) og lokalt. NS 27-4 og Vizura leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0114-03-2024, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 31 - 32, Maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P04Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt, og senest i forbindelse med tilførslen af kvælstofgødning. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

  DRONE: Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Mette Kramer Langgaard tlf: 6120 2701 eller på mail: mlje@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk