Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070852424 Emissionsoptimeret teknik til gylleudbringning i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-02-2024
Fordelingsdato: 05-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: at undersøge hvordan forskellige emissionsoptimeret (NH3 + N2O) udbringningsteknikker til gylle og tilsætning af nitrifikationshæmmer påvirker udbytte og kvalitet i vårbyg, samt kvælstofudnyttelsen af gylle.

BAGGRUND: Nedfældning af gylle reducerer ammoniaktabet sammenlignet med brugen af slæbeslanger, men forsøg tyder på at emissionen af lattergas stiger. Derfor undersøges alternative udbringningsmetoder som kan reducere udledningen af lattergas uden at øge ammoniakfordampningen. Placering af gylle med en gåsefodstand lægger gyllen i et bredere bånd, hvilket øger gylleoverfladen og dermed ilttilførslen til gyllen, hvilket potentielt kunne reducere produktionen af lattergas i forhold til klassisk sortjordsnedfældning. Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle kan mindske produktionen af lattergas og udledningen af nitratudvaskning. Aarhus Universitet har i et forsøg vist, at pløjning før gyllenedfældning reducerede lattergasproduktionen, hvorfor effekten af pløjning før og efter udbringning belyses.

FORSØGSBETINGELSER: 2 forsøg anlægges på sandet jord (JB1-JB2) i nedbørsrige egne med mulighed for vanding, og lille eftervirkning af afgrøder og husdyrgødning ved LFE 4 og 5. Og 2 forsøg anlægges på lerjord (JB5-JB7) ved LFE 10 og 18. Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og forsøgsarealet bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes afgasset gylle i forsøget. Det er et krav, at der kan anvendes sortjordsnedfælder og gåsefodsplacering på forsøgsarealet, og at vi må lave behandlinger med pløjning før og efter gylleudbringning. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget.

ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen N
  218-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  318-03-2024

  Ved såning
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Placeret
  418-03-2024

  Ved såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  Placeret
  518-03-2024

  Ved såning
  160 kg N593 kg NS 27-4
  Placeret
  604-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2568
  14-03-2024
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2569
  Nedfældet
  14-03-2024
  EFTER udbringning af gylle
  Pløjning
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  714-03-2024
  FØR udbringning af gylle
  Pløjning
  14-03-2024
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2569
  Nedfældet
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  814-03-2024
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2569
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  14-03-2024
  EFTER udbringning af gylle
  Pløjning
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  914-03-2024
  FØR udbringning af gylle
  Pløjning
  14-03-2024
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2569
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1014-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2569
  Nedfældet
  2 l Vizura
  14-03-2024
  EFTER udbringning af gylle
  Pløjning
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1114-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2569
  Nedfældet, gåsefodskær
  2 l Vizura
  14-03-2024
  EFTER udbringning af gylle
  Pløjning
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2568Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2569EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der anvendes kvæg gylle eller afgasset gylle i forsøget. Gylletype tilrettes under forsøgsbehandlinger. Gylle udbringes så tæt på såning som muligt.

  OBS Gylleprøver Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2568 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til Eurofins Viborg med tilsendte labels og følgeseddel. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Ved udbringning bestemmes gyllens kvælstofindhold ved Agrosmåling. Denne værdi indsættes som note i NFTS. Desuden udtages gylleprøve 2569, der indsendes til analyse ved Eurofins. Vær opmærksom på at udtage og indsende prøve for hvert enkeltforsøg.

  Få dage før såning, i marts:
 • I Led 6, 8, 10 og 11 bringes gylle ud, hvorefter hele forsøget pløjes
 • Efter pløjning bringes gylle ud i led 7 og 9
 • I led 6, 7 og 10 nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle med sortjordsnedfælder (dybde 10 cm)
 • I led 8, 9 og 11nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle med gåsefodstand (dybde 10 cm)

  I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylle med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om den har været overdækket.

  Ved såning:
 • I Led 2-11 placeres NS 27-4 gødning i forbindelse med såning. Hvis forsøgsenheden ikke har udstyret til at placere gødningen aftales hjælp af TI eller gødningen iblandes udsæden.

 • GØDNING: Gylle skaffes lokalt. NS 27-4 og Vizura leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 31 - 32, Maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 65
  ParcelSYGDOMME % planter m.
  Opret måleparametre til dominerende sygdomme.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt, og senest i forbindelse med tilførslen af kvælstofgødning. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Mette Langgaard tlf: 61 20 27 01 eller på mail: mlje@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-02-2024Forsøgsbetingelsen er ændret, så der skal bruges afgasset gylle. (RJE)
  27-02-2024Vejledning i forsøgsbehandling rettet. Led syv pløjes FØR gylleudbringning. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk