Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031192424 Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-02-2024
Fordelingsdato: 28-02-2024
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udbytte og dyrkningsegenskaber hos majssorter til helsæd, samt undersøge tørstoffets sammensætning og foderværdi.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter eller blanding af sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.
  Forsøgsplanerne for sortsforsøgene i majshelsæd er opdelt i lune og kølige forhold, for at få mulighed for at se data på Sortinfo opdelt efter lune og kølige forhold.
 • Lune forhold er forsøgene i LFE 6 (Syd), LFE 10, LFE 12 og LFE 44.
 • Kølige forhold er forsøgene i LFE 1, LFE 2 og LFE 6 (Nord).

 • FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Syd) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER:
 • Anlægges i en mark, som er pløjet og meget ensartet.
 • Forfrugten må ikke være kløvergræs. Hvis forfrugten er andet end majs, skal der have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 5 år. Majsen må ikke dyrkes uden pløjning.
 • Marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.
 • Forsøgsarealet skal være fri for kvik, hanespore og spildkartofler og skal holdes fri for andet rodukrudt.
 • Der sås ikke efterafgrøder i forsøget.
 • Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
 • Anlægges i majsmarker, hvor det er muligt at høste senest 20. oktober.
 • Forsøget skal høstes, når målesortsblandingen, som er sammensat af de middeltidlige til sildige sorter Ability, Funktion, Kompetens og LG31211, har opnået 32 pct. tørstof.
 • Som støtte til fastsættelse af høsttidspunktet skal der før forventet høsttidspunkt udtages 3 prøver med en uges mellemrum til tørstofbestemmelse i de fire sorter, som indgår i målesortsblandingen. Første prøve udtages 3 uger før forventet høsttidspunkt. Prøverne udtages på mandage f.eks. 2/9, 9/9 og 16/9. Høsttidspunktet skal fastsættes på grundlag af disse prøver i samarbejde med Teknologisk Institut.

 • ARBEJDSFORDELING:
  Teknologisk Institut sår og høster forsøget hos LFE 6 (Ytteborg Syd).
  Teknologisk Institut sår forsøget hos Tystofte.

  ANLÆGSDATA: 4 eller 8 parcelrækker. Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Hvis forsøget anlægges i samme mark som i 2023, skal parcelrækkerne ligge præcis, hvor parcelrækkerne lå i 2023. Majsplanterne i gangene mellem parcelrækkerne må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst. Det er strengt forbudt at køre i parcellerne f.eks. i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse og vanding. Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.) Parcelgrænser skal etableres når majsen har 4-5 blade. Parcelgrænserne lægges således, at høstparcellerne ligger midt i parcelrækken, så der er planter uden for høstparcellen i begge ender.

  Mærkning af parceller: Efter såning sættes en gul pind med lednummer i hver parcel. Pinden sættes i enden af høstparcellen imellem de to høstrækker.

  DESIGN DATA: Latinized alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerYaraMila Majs NP 19-8, Kun forsøg130 kg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  GØDSKNING: Ved såning placeres 130 kg startgødning, YaraMila Majs NP 19-8. Hele forsøget tilføres husdyrgødning og skal gødskes efter kvælstofbehovet beregnet i Mark Online for den pågældende mark med et udbytte i majsen på 16.000 foderenheder pr. ha. Tilførslen af kvælstof og kalium SKAL ske på grundlag af gylleanalyse. Hele forsøget skal i alt tilføres 40 kg fosfor og 175 kg kalium pr. ha

  PLANTEVÆRN: Hele forsøget skal sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad. Forsøget må ikke behandles mod bladsvampe. Ellers behandles forsøget som i den omgivende mark. Det er vigtigt, at forsøgsarealet holdes fri for ukrudt. Umiddelbart efter såning opstilles en Bird Alert midt på forsøgsarealet for at skræmme råger og krager væk. Teknologisk Institut leverer og instruerer i brugen af Bird Alert. Når majsen har 8 blade kan Bird Alert'en fjernes fra forsøgsarealet. Bird Alert'en tages med retur af Teknologisk Institut ved høst

  VANDING: Forsøget skal vandes efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, majsKompetens
  LG31211
  Ability
  Function
  2Stadium 00Blanding, majsKompetens
  LG31211
  Ability
  Function
  3Stadium 00Ambition
  4Stadium 00Kompetens
  5Stadium 00Wizard
  6Stadium 00Autens KWS
  7Stadium 00LG31211
  8Stadium 00LG30179
  9Stadium 00Ability
  10Stadium 00Function
  11Stadium 00Conclusion
  12Stadium 00Avitus KWS
  13Stadium 00Cito KWS
  14Stadium 00Pinnacle
  15Stadium 00Prospect
  16Stadium 00LG31205
  17Stadium 00Mas 08.F
  18Stadium 00Trooper
  19Stadium 00KWS Exelon
  20Stadium 00Papageno
  21Stadium 00SY Silverbull
  22Stadium 00Echo
  23Stadium 00Saxon
  24Stadium 00LG31207
  25Stadium 00P7179
  26Stadium 00Foxtrot
  27Stadium 00Jardinero
  28Stadium 00SY Larson
  29Stadium 00CS Prosperiti
  30Stadium 00Emeleen
  31Stadium 00RGT Buxxton
  32Stadium 00Justice
  33Stadium 00KWS Temprano
  34Stadium 00KWS Kampinos
  35Stadium 00P7381
  36Stadium 00P7647
  37Stadium 00DKC3218
  38Stadium 00Benco
  39Stadium 00MAS 075B
  40Stadium 00Around
  41Stadium 00LG31152
  42Stadium 00Sunset
  43Stadium 00Harmony
  44Stadium 00KWS Portabello
  45Stadium 00KWS Reo
  46Stadium 00KWS Zimo
  47Stadium 00Agrolino
  48Stadium 00Starlord
  49Stadium 00SY Liberty
  50Stadium 00Sphinxx Duo
  51Stadium 00LG31206
  52Stadium 00Amarola
  53Stadium 00KWS Marcopolo
  54Stadium 00KWS Nevo
  55Stadium 001067D035-01
  56Stadium 001073D761-01
  57Stadium 00LG BONNEVIE
  58Stadium 00LG HIGHLIGHT
  59Stadium 00KXC3002
  60Stadium 00KXC3003
  61Stadium 00KXC3004
  62Stadium 00KXC3005
  63Stadium 00KXC3006
  64Stadium 00KXC3007
  65Stadium 00KXC3008
  66Stadium 00EX2604
  67Stadium 00EX2712
  68Stadium 00EX3192
  69Stadium 00Farmactos
  70Stadium 00LG31208
  71Stadium 00Clifford
  72Stadium 00KXC 2181
  73Stadium 00KXC 2180
  74Stadium 00KXC 2151
  75Stadium 00KXC 2150
  76Stadium 00Aroldo
  77Stadium 00SL10603
  78Stadium 00RH23035
  79Stadium 00RH24054
  80Stadium 00RH24056
  81Stadium 001075F965-01
  82Stadium 00LZM173/80
  83Stadium 00LZM173/90
  84Stadium 00LZM174/81
  85Stadium 00LZM174/82
  86Stadium 00LZM174/83
  87Stadium 00LZM174/84
  88Stadium 00LZM174/85
  89Stadium 00LZM174/87
  90Stadium 00SA0063
  91Stadium 00SA0083
  92Stadium 00KXC3101
  93Stadium 00KXC3102
  94Stadium 00KXC3105
  95Stadium 00KXC3337
  96Stadium 00KXC4002
  97Stadium 00KXC4006
  98Stadium 00KXC4008
  99Stadium 00KXC4009
  100Stadium 00EY3089
  101Stadium 00EY3432
  102Stadium 00EX2976
  103Stadium 00EY3435
  104Stadium 00EX3188
  105Stadium 00Farmistik
  106Stadium 00LDZ23125
  107Stadium 00ESZ21106
  108Stadium 00LDZ24011
  109Stadium 00LZM173/72
  110Stadium 00LZM173/74
  111Stadium 00MDM 1503
  112Stadium 00RH22054
  113Stadium 00SA0632
  114Stadium 001072B002-01
  115Stadium 00Mieszko
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  SÅNING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine, og dette skal aftales i god tid med Niels Kristian Pedersen, Teknologisk Institut, tlf. 7220 1680.
  Før Teknologisk Institut kommer og sår, skal såbedet været tilberedt, så det er fuldstændig jævnt og tilpas fast, så såningen kan gennemføres uden at såsporet ligger dybere end jordoverfladen mellem såsporene. Der må ikke være spor på tværs af parcellerne. Ved såbedstilberedningen på sandjord skal der pakkes enten ved pløjning og/eller STRAKS efter pløjning for at undgå, at jorden tørrer ud. En tung tandharve eller discharve, som bæres af pakkevalsen er særlig egnet. Pakkevalsen skal være en STS-, jernrings- eller gummipakkevalse. En rørpakkevalse er ikke egnet på sandjord. Forsøgene skal sås så snart jordtemperaturen har passeret 8 grader, og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling.
  Frøene skal sås med 13,3 cm afstand med 75 cm rækkeafstand svarende til, at der sås 10,0 frø pr. m2. Frøene skal sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen under trykrullen og til underkant af frø. Startgødningen skal placeres i 10 cm dybde.

  Før høst af forsøget skal være høstet fri omkring dette (min. 15 m.) og værn mellem blokkene fjernet.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Startgødning leveres af Teknologisk Institut. Øvrig gødning skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg, Før der tilføres husdyrgødning eller anden gødning.
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgSÅDYBDE cm, .
  Måles fra jordoverfladen til undersiden af frøet.
   
  P02Stadium 13 - 14
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  P03Stadium 18 - 19
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelPLANTEDÆKKE (drone juli) % dækning.
   
  P04Stadium 59 - 63, Juli-august
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelBLOMSTR.HANBLST dato for.
  (når de første støvknapper hænger ud af hanblomsterne)
  Det er nødvendigt med minimum 2 besøg i forsøget for at fastsætte blomstringsdatoen.
   
  P0502-09-2024, Prøven udtages og sendes om mandagen.
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 4, 7, 9, 10
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Udtages kun af LFE 6. Se tekstafsnit TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P0609-09-2024, Prøven udtages om mandagen.
  ledUdføres kun i følgende led: 4, 7, 9, 10
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Udtages kun af LFE 6. Se tekstafsnit TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelPLANTEDÆKKE (drone) % dækning.
   
  P0716-09-2024, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  P0816-09-2024, Prøven udtages og sendes om mandagen.
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 4, 7, 9, 10
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Udtages kun af LFE 6. Se tekstafsnit TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P09Stadium 83, Lige før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
  Antal planter tælles på 9 m række i høstparcellen. Se tekstafsnit om PLANTEBESTAND.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBER /m række.
  Antal kolber tælles på 9 m række (kun kolber med veludviklede kerner)
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBER M. BLOTTET SPIDS /m række.
  Antal kolber med blottet spids tælles på 9 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  PLANTER MED MAJSBRAND /m række.
  Antal planter med majsbrand tælles på 9 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  HOVEDSKUD MED FUSARIUM /m række.
  Antal planter med hvidlig eller rødlig fusariumbelægning (befinder sig især på nodierne) tælles på 9 m række. Sideskuddene medregnes ikke.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til basis hanblomst.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  PLANTER MED SIDESKUD /m række.
  Antal planter med sideskud tælles på 9 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  KOLBEHØJDE cm fra jord til basis kolbe.
  fra jordoverfladen til basis af kolbestilk
   
  P10Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  BLADSVAMPEBEDØMMELSE: Bedømmelserne foretages i september, når der er tydelige angreb og synlige forskelle mellem sorter. Den største kolbe på planten udvælges, og der bedømmes pct. sygdomsdækning på bladet, som støtter kolben (blad 0). Se Vejledning i bedømmelser mht. placering af blad 0. Hvis der er angreb af bladsvampe udtages for hver sygdom 10 blade i led med kraftige angreb og tydelige symptomer. Disse blade sendes til SEGES, PlanteInnovation, Skadestuen, Agro Food Park 15, 8200 Århus N. Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp, der er angreb af og ikke vurderer procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i "Vejledning i bedømmelser" under afsnittet "Afgrøder - Majs".

  PLANTEBESTAND: Plantebestand afrapporteres som antal talte planter på 9m række i høstparcellen. Mangler der planter i den anden høstrække end den der tælles i, så skrives notat herom.

  TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST: Tre mandage i træk før forventet høst, f.eks.2/9, 9/9 og 16/9, skal der høstes 3 planter i træk i værnerækken i hver parcel i de 4 sorter, som er repræsenteret i målesortsblandingen: Kompetens (led 4), LG31211 (led 7), Ability (led 9 og Funktion (led10).
  Ved 1. prøvetagning klippes prøven 2 meter inde i værnrækken. Ved den 2. prøvetagning springes 1 meter række over, før der klippes en ny prøve. Ved den 3. prøvetagning springes 1 meter række over, før der klippes en ny prøve. Straks efter prøveudtagningen klippes de 12 planter fra hvert forsøgsled i 3-4 stykker, lægges straks i en solid plastiksæk, bindes til, mærkes med tilsendte labels og sendes straks til Teknologisk Institut til tørstofbestemmelse. Prøverne høstes og sendes kun på mandage. Teknologisk Institut indberetter hurtigst muligt tørstofprocenterne, som bruges til støtte for valg af høsttidspunkt.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt, at prøven tages af hele parcellen. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  HØST: Majsen høstes, når tørstofindholdet er 32 procent i gennemsnit i de 4 sorter som indgår i måleblandingen. Det svarer til st. 83-84. Kernerne vil være dejagtige, og man kan netop med besvær klemme en lille dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Høsttidspunktet fastsættes på grundlag af prøverne udtaget før høst (se ovenfor).
  Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Stubhøjden skal være 30 cm.

  OBS: Husk at medbringe Bird Alert i marken på høstdagen så Teknologisk Institut kan tage den med retur.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk