Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070902424 Gylleteknik i CA Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-02-2024
Fordelingsdato: 03-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse alternativer til tandnedfældning, ved gylleudbringning i et CA-system (Conservation Agriculture), hvor målsætningen er minimal jordbearbejdning. Forsøget fokuserer på udbringningsteknikker før direkte såning af vårbyg.

BAGGRUND: CA-landmænd ønsker som udgangspunkt ikke at lave jordbearbejdning forud for såning, men Landforsøg påviser udbyttetab hvor der gyllen ikke sortjordnedfældes. Derfor er der brug for at finde udbringningsmetoder, der kommer så tæt på udbytterne ved sortjordsnedfældning som muligt, men med reduceret jordbearbejdning. Tidligere CA-såforsøg har påvist at øverlig harvning før direkte såning øger udbyttet. Det er særligt markant på lerjord. Bl.a. slangeudlægning efterfulgt af øverlig harvning, kunne derfor være interessant.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på tre lokaliteter hos landmænd, der har været omlagt til CA i minimum ca. 5 år:
 • Et forsøg på sandet jord (JB1-JB3) med mulighed for vanding. Tommy Nielsen, Refshøjvej 59, 7250 Hegnsvig er kontaktet og interesseret. LFE 6 kontakter Tommy og vælger og afsætter arealet i samarbejde med Henning Sjørslev Lyngvig.
 • Et forsøg på leret jord (JB6). Martin Molbo, Nørreåvej 4V, 8860 Ulstrup er kontaktet og interesseret. LFE 4 kontakter Martin og vælger og afsætter arealet i samarbejde med Henning Sjørslev Lyngvig.
 • Et forsøg på mellemjord (JB4). Klitgård Agro v/Michael Bundgård, Rørholtvej 76, 9370 Hals er kontaktet og interesseret. LFE 1 kontakter Michael og vælger og afsætter arealet i samarbejde med Henning Sjørslev Lyngvig.

  Afgrøden må ikke være tilført gødning før forsøgsbehandlingen. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget. Der skal flyves med drone i forsøget. Ytteborg udfører gylleudbringning og tilser at såning med landmandens direkte såmaskine udføres korrekt inklusivt gødskning med 40 kg N.

 • ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med afstanden mellem to sprøjtespor (af hensyn til demoaktiviteter). Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Hvis der tildeles handelsgødning med centrifugalspreder i den omkringliggende mark, skal der være to sprøjtespors afstand værn rundt om forsøget. Hvis der tilføres gylle i den omkringliggende mark, skal der være 2 m afstand værn omkring forsøget. Ved såning af den omkringliggende mark, skal der være 0,5-1 m afstand rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne og rundt om forsøget, så gyllevognen kan komme rundt.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. LFE moniterer tilstrækkelig effekt, og beder landmanden om supplerende sprøjtning hvis behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  105-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling.
  NH4-NGylle, svin 2563
  15-03-2024
  Nedfældes med tandnedfælder
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, svin 2564
  10 cm Nedfældet, tænder
  25-03-2024

  Ved såning
  VårbygDirekte-såning
  40 kg NNS 27-4
  Placeret
  215-03-2024
  Nedfældes med tandnedfælder med gåsefodskær
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, svin 2564
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  25-03-2024

  Ved såning
  VårbygDirekte-såning
  40 kg NNS 27-4
  Placeret
  315-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, svin Markforsuring 2565
  Slangeudlagt
  1,6 l Svovlsyre
  25-03-2024

  Ved såning
  VårbygDirekte-såning
  40 kg NNS 27-4
  Placeret
  415-03-2024
  Øverlig nedharvning indenfor1 time efter udbringning
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, svin Markforsuring 2565
  Slangeudlagt
  1,6 l Svovlsyre
  Nedharvet
  25-03-2024

  Ved såning
  VårbygDirekte-såning
  40 kg NNS 27-4
  Placeret
  515-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, svin Markforsuring 2565
  Slæbesko
  1,6 l Svovlsyre
  25-03-2024

  Ved såning
  VårbygDirekte-såning
  40 kg NNS 27-4
  Placeret
  615-03-2024
  Nedfældes med græsnedfælder
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, svin Markforsuring 2565
  1,6 l Svovlsyre
  25-03-2024

  Ved såning
  VårbygDirekte-såning
  40 kg NNS 27-4
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2563Eurofins ViborgGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2564EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2565EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svin MarkforsuringAMMONIUM-N, kg/ha
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Ytteborg, så tæt på såning som muligt. Dette koordineres af Morten Krupa, tlf. 2016 3227. Henning Sjørslev Lyngvig orienteres forud for gylleudbringning og såning, så Henning har muligheden for at være til stede.

  OBS Gylleprøve: Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2563 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til Eurofins Viborg med tilsendte labels og følgeseddel. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleprøve 2564 og 2565, der udtages ved behandling indsendes til analyse ved Eurofins.

 • Led 1 og 2: Gylle nedfældes ved sortjordsnedældning i 10 cm dybde.
 • Led 3-6: Gylle forsures med 1,6 l svovlsyre pr. ton gylle
 • Led 4: Efter tilførsel af forsuret gylle foretages en øverlig havning indenfor en time.
 • Led 5: Samson slæbesko indstilles til 10 kg tryk pr. tand.
 • Led 6: Græsmarksnedfælderen indstilles så gyllemængden kan være i rillen, dvs. normalt 3-4 cm dybde. Den gennemsnitlige dybde måles og registreret i udbringningsnoterne.

  Ved såning:
  Forsøgsværten sår forsøgene under overvågning af LFE (korrekt handelsgødningsmængde skal kontrolvejes). Der placeres eller samsås 40 kg N af værtens gødningstype.
 • GØDNING: Gylle og handelsgødning skaffes lokalt.
  UDSÆD: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2024, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P02Stadium 12, Efterår, efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P03Stadium 20
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 30 - 32
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Efter høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Henning Sjørslev Lyngvig tlf: 91177620 eller på mail: HSL@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-02-2024Der er slettet en harvning fra led 6. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk