Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020392424 Effekt af efterafgrøder på manganmangel i økologisk vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-03-2024
Fordelingsdato: 17-03-2024
Planansvarlig: Linn Vanja Meilvang
Telefon: /7220 2872
Email: lvme@teknologisk.dk


FORMÅL: At forebygge manganmangel i vårbyg i de tidlige vækststadier gennem et forudgående målrettet valg af efterafgrødeart. Potentialet af en række forskellige efterafgrødearter (til undersåning eller såning efter høst) undersøges for deres manganoptag, og der måles eftervirkningseffekt i den efterfølgende vårbyg.

BAGGRUND: Manganmangel er den mest udbredte mangelsygdom i korn, hvad angår mikronæringsstofferne. Udfordringen er, at manganmangel i korn ofte optræder skjult, og manganmangel kan være massiv, før der kan ses visuelle symptomer. Når først de synlige symptomer optræder, er skaden sket, og det fulde udbyttepotentiale er tabt. Problemer med manganmangel er størst på sandede jorde, hvor faktorer som et højt reaktionstal samt løs og luftig jord fremmer manganmangel, da plantetilgængeligt Mn2+ her omdannes til planteutilgængelige manganoxider. Vårbyg er særligt sensitiv overfor manganmangel, og det er afgørende at mangan er tilgængeligt og i umiddelbar nærhed af rødderne tidligt i vækstsæsonen, hvor planterne endnu kun har et begrænset rodsystem til at afsøge mangan. Forsøgsserien undersøger efterafgrødearters kapacitet for optag og frigivelse af mangan til den efterfølgende vårbyg. Eftervirkningens effekt bestemmes gennem planteanalyser for mangan samt vårbyggens kerneudbytte.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion.
Skal anlægges på arealer, hvor der erfaringsvist er problemer med manganmangel.
Skal anlægges på et areal med lavt ukrudtstryk.
Skal anlægges i en vårbygmark.
Efterafgrøderne undersås dels i en nysået vårbygmark og dels sås umiddelbart efter høst i 2024. Der er altså tale om 2 forskellige såtidspunkter af efterafgrøderne.
Markens sædskiftehistorik i de foregående 3 år ønskes kendt og skrives som et notat til forsøget.
Der må først pløjes efter 1.feb 2025.
Der må ikke sprøjtes med mangan i forsøget.
Efterfølgende afgrøde (i 2025) skal være vårbyg, da der skal måles eftervirkning. Forsøget er 2-årigt.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i WebTrialOffice indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA:
Anlægges som småparcelforsøg, så snart landmanden har sået hovedafgrøden og blindharvet.
Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen.
Parcellerne må grupperes efter udlægsmetode (undersåning eller såning efter høst), så der sikres, at der kan udføres jordbearbejdning til at lave såbed forud for etablering af efterafgrøder efter høst (led 9-14). Led 1 (ubehandlet) grupperes med led 2-7. Led 8 (ubehandlet) grupperes med led 9-14.
 • Led 2-7 - efterafgrøde sås med småparcelteknik senest 5 dage efter såning af vårbyg.
 • Led 9-14 - efterafgrøde sås med småparcelteknik senest 5 dage efter høst af vårbyg.
 • Lav værn mellem grupperinger, så det er muligt at etablere et godt såbed til led 9-14 efter høst.
 • Blindharvning udføres af landmanden i agerretningen, men således at alle parceller påvirkes ens. NB! Landmanden høster hovedafgrøden ved at køre på tværs af parceller, så alle parceller påvirkes ens.
  Grupperinger af udlægsmetode samt led inden for hver gruppering skal randomniseres, kontakt Teknologisk Institut for hjælp til tilretning af design.
  Forsøget skal kunne genfindes i 2025, og koordinater for forsøgets 4 hjørner registreres med GPS og lægges ind på forsøget.


 • DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
  Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
  Høst og bjærgningHøst-datoBåde mark og forsøg
  Halm-snitningBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet gødes som omgivende mark (dog må der ikke sprøjtes med mangan i forsøget).
  Forsøget sås og blindharves af landmanden. Herefter må der ikke udføres nogen ukrudtsbekæmpelse fra landmandens side. Parcelvis ukrudtsbekæmpelse kan ske efter aftale med Sidsel Birkelund Schmidt.
  Forsøget høstes af landmanden. Halmen snittes ved høst (forsøgsværtens mejetærsker).

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Udlæg
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  Ingen efterafgrøde
  2Stadium 00
  Senest 5 dage efter såning af hovedafgrøden
  9 kg Alm.rajgræs0,75 cm Sådybde
  3Stadium 00
  Senest 5 dage efter såning af hovedafgrøden
  6 kg Humlesneglebælg0,75 cm Sådybde
  4Stadium 00
  Senest 5 dage efter såning af hovedafgrøden
  3 kg Rødkløver0,75 cm Sådybde
  5Stadium 00
  Senest 5 dage efter såning af hovedafgrøden
  15 kg Lucerne1,5 cm Sådybde
  6Stadium 00
  Senest 5 dage efter såning af hovedafgrøden
  4 kg Lancet vejbred0,75 cm Sådybde
  7Stadium 00
  Senest 5 dage efter såning af hovedafgrøden
  4 kg Cikorie0,75 cm Sådybde
  8Stadium 90
  Ingen efterafgrøde
  9Stadium 90
  Senest 5 dage efter høst af hovedafgrøden
  10 kg Sennep, gul0,75 cm Sådybde
  10Stadium 90
  Senest 5 dage efter høst af hovedafgrøden
  30 kg Vintervikke3 cm Sådybde
  11Stadium 90
  Senest 5 dage efter høst af hovedafgrøden
  170 kg Lupin, gul4,5 cm Sådybde
  12Stadium 90
  Senest 5 dage efter høst af hovedafgrøden
  6 kg Vinterrybs0,75 cm Sådybde
  13Stadium 90
  Senest 5 dage efter høst af hovedafgrøden
  15 kg Alexandrinekløver0,75 cm Sådybde
  14Stadium 90
  Senest 5 dage efter høst af hovedafgrøden
  20 kg Boghvede3 cm Sådybde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Led 2-7 (6 led);
 • Efterafgrøden sås i artsafhængig dybde, senest 5 dage efter at landmanden har sået hovedafgrøden (vårbyg).

  Led 9-14 (6 led):
 • Efterafgrøden sås i artsafhængig dybde, indenfor 5 dage efter at landmanden har høstet hovedafgrøden. Der skal harves og laves såbed forud for etablering af efterafgrøderne. Gul lupin (led 11) skal podes inden såning (se beskrivelse medsendt med podemiddel).

  Sådybde:
  Alm.rajgræs: 0,5-1 cm
  Humlesneglebælg: 0,5-1 cm
  Rødkløver: 0,5-1 cm
  Lucerne: 1,5 cm
  Lancet vejbred: 0,5-1 cm
  Cikorie: 0,5-1 cm
  Sennep, gul: 0,5-1 cm
  Vintervikke: 3 cm
  Lupin, gul (husk podemiddel): 4-5 cm
  Vinterrybs: 0,5-1 cm
  Alexandrinekløver: 0,5-1 cm
  Boghvede: 3 cm

  Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt i 2024, men med landmandens mejetærsker på tværs af parceller, så alle parceller påvirkes ens. Halmen snittes ved høst af dæksæden. Vær opmærksom på, at halmen fordeles jævnt ved snitningen, så det ikke dækker for efterafgrøden.

 • UDSÆD: Vårbyg skaffes lokalt (landmandens udsæd), sort angives i WebTrialOffice. Såsæd og podemiddel til efterafgrøde leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug og udvejes lokalt hos forsøgsenheden.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 13 - 15, Eller først i maj
  ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
  Udføres på vårbyg.
   
  P03Stadium 51, Ved skridning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  For vårbyg
   
  P04Stadium 89, Før høst
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  P05Stadium 90, Ved høst, hovedafgrøde
  ForsøgUDBYTTE hkg/ha.
  Oplyst af landmanden
   
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  P0610-10-2024, Oktober
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Tørret delprøve udtages af Teknologisk Institut og sendes til ICOEL (se tekstafsnit PLANTEPRØVE).
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  C/N FORHOLD,


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver på parcelniveau til arealbestemt næringsstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.Der udtages kun efterafgrødeplanter (ikke ukrudt). Dog udtages alt ukrudt/grøntmasse i de ubehandlede parceller, som baggrundsværdi.

  Koldkærgård vasker og tørrer planteprøverne og bestemmer tørstof, jf. metode til mineralstofbestemmelse.
  Koldkærgård videresender tørret delprøve til Sidsel Birkelund Schmidt, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Agro Food Park 26.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Sidsel Birkelund Schmidt: 23 48 17 56 eller på mail: sibs@icoel.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk