Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070842424 Gødningsværdi af afgassede gylletyper i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-02-2024
Fordelingsdato: 14-02-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udbytteeffekter i vinterhvede ved udbringning af forskellige afgassede gylletyper, og effekter af separering, samt forskellige udbringningsteknologier.

BAGGRUND: Gødningsværdien af udbragt gylle afhænger af tabet af ammoniak ved udbringning, og af hvor stor en andel af kvælstofindholdet der er plantetilgængelig. Afgassede gylletyper varierer betydeligt med hensyn til tørstofindhold og andelen af kvælstofindholdet på plantetilgængelig form, Dette påvirker risikoen for ammoniaktab og gyllens gødningseffekt. Gyllens tørstofindhold og andel af kvælstof på plantetilgængelig form påvirkes markant af forudgående separering. Gødningseffekten af forskellige typer af afgasset gylle og effekten af forudgående separering og behandling med deflektor ønskes derfor undersøgt i vinterhvede. Desuden er der behov for at kunne opnå en bedre gødningseffekt af afgassede biomasser ved benyttelse af ammoniakbegrænsende udbringningsteknologier.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal ligge på dyrkningssikker jord med gode afdræningsforhold. Jordtypen skal gerne være JB3-6.
Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen og forsøgsarealet bør så vidt muligt kun være tilført lavt niveau eller ingen gylle i den foregående afgrøde. Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset slagtesvinegylle. Slagtesvinegylle skaffes lokalt. De afgassede gylletyper leveres henholdsvis fra biogasanlæggene Bånlev, Videbæk og forsøgsanlægget ved Foulum. De afgassede gylletyper fra Videbæk og Foulum leveres tilsvarende i separeret form. Deflector behandlingen af den afgassede biomasse gennemføres af AU forud for gylleudbringningen. De seks afgassede gylletyper lagres forudgående på tanke ved Foulum min ½ mdr. før de benyttes i forsøgene.
Forsøgene skal derfor placeres så tæt for Forskningscenter Foulum som muligt. Forsøgene må ikke ligge på marker grænsende op til hinanden, men gerne indenfor en afstand på maks. 5-10 km.
Gyllen udtages fra omrørte tanke. I forbindelse med udbringningen udtages der gylleprøver fra hvert af de tre enkeltforsøg.

ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Ytteborg eller Teknologisk Institut. Der foretages manuelle pH-målinger ved gylleudbringningen.
 • SEGES aftaler tilstrækkelige lagringsfaciliteter hos Foulum
 • AU Foulum varetager produktionen af afgasset biomasse fra Foulum anlægget, separation og deflectorbehandling af denne. Kontaktperson Mogens Møller Hansen (mogensm.hansen@bce.au.dk, tlf. 20762732) Foulum varetager desuden lagring og omrøring af de seks forskellige afgassede gylletyper.
 • Forsøgsenheden varetager logistik og transport af de afgassede gylletyper til lagringsfaciliteter ved Forskningscenter Foulum. Den afgassede biomasse fra hhv. Bånlev og Videbæk biogas forventes leveret af NE Videbæk. Leverancer koordineres med Michael Toft (NE) tlf. 31428403, mail mist@nature-energy.com eller Kristian Petersen (NE), tlf. 2189 9377, mail: krp@nature-energy.com.

 • ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.Ammoniumindholdet i disse prøver benyttes til bestemmelse af gylledoseringen i forsøgene.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2024Ingen kvælstof
  215-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-202450 kg N185 kg NS 27-4
  315-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024100 kg N370 kg NS 27-4
  415-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024150 kg N556 kg NS 27-4
  515-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2024
  Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling. Se tekstafsnit.
  NH4-NGylle slagtesvin 2504
  11-04-2024
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2505
  Slangeudlagt
  615-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2024
  Bånlev, der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling.
  NH4-NGylle afgasset 2506
  11-04-2024
  Lavt tørstofindhold, Bånlev
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2507
  Slangeudlagt
  715-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2024
  Videbæk, der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling.
  NH4-NGylle afgasset 2508
  11-04-2024
  Højt tørstofindhold, Videbæk
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2509
  Slangeudlagt
  815-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2024
  Foulum, der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling.
  NH4-NGylle afgasset 2510
  11-04-2024
  Halmanlæg, Foulum
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2511
  Slangeudlagt
  915-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2024
  Sep.produkt, Videbæk , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2512
  11-04-2024
  Separationsprodukt, Videbæk
  100 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2513
  Slangeudlagt
  1015-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2024
  Sep.produkt, Foulum , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2514
  11-04-2024
  Separationsprodukt, Foulum
  100 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2515
  Slangeudlagt
  1115-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  Halmanlæg, Foulum.Der anvendes NUGA slæbeskær
  100 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2517
  Slæbeskær
  1215-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  Halmanlæg, Foulum. Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  100 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2518
  Slangeudlagt
  Svovlsyre
  1315-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  Halmanlæg, Foulum.
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2511
  Slæbesko
  1415-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  Halmanlæg, Foulum. Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  100 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2518
  Slæbesko
  Svovlsyre
  1515-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2024
  Halmanlæg, Deflektor , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  NH4-NGylle afgasset, behandlet 2519
  11-04-2024
  Halmanlæg, Foulum. deflektorbehandlet
  100 kg NH4-NGylle afgasset, behandlet 2520
  Slangeudlagt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2504Eurofins ViborgGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2505EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2506Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2507EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2508Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2509EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2510Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2511EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2512Eurofins ViborgGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2513EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2514Eurofins ViborgGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2515EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2517EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2518EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2519Eurofins ViborgGylle afgasset, behandletAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2520EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgasset, behandletAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg medium april, dette koordineres med Niels Kristian Pedersen tlf: 7220 1680 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 322 fra Ytteborg.

  Medio marts:
 • I led 2-15 tilføres der medio marts 50 kg N i NS 27-4.

  OBS Primo april 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514 og 2519, der sendes til OK lab, til analyse af ammoniumindholdet i gyllen til dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til Eurofins Viborg med tilsendte labels og følgeseddel. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).


 • Medio april:
 • I led 2-4 tildeles der medio april stigende Ni handelsgødning, hhv. 50, 100 og 150 kg N i NS 27-4.
 • I led 5 tildeles der 100 kg NH4-N i form af slagtesvinegylle.
 • I led 6 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Bånlev biogas
 • I led 7 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Videbæk biogas
 • I led 8 og led 12-14 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg
 • I led 9 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af separeret afgasset gylle fra Videbæk biogas
 • I led 10 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af separeret afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg
 • I led 11 tildeles der 100 kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg. Gyllen udbringes med NUGA-slæbeskær
 • I led 13 tildeles der 100 kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg. Gyllen udbringes med Bomech-slæbesko.
 • I led 14 tildeles der 100 kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg. Gyllen forsures med 1,7 l svovlsyre pr. ton og udbringes med Bomech-slæbesko.
 • I led 15 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af deflektorbehandlet afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg
 • I led 5-15 måles manuelt pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02.

  Ved udbringning udtages følgende gylleprøver 2505, 2507, 2509, 2511, 2513, 2515, 2517,2518 og 2520 og sendes til analyse ved Eurofins. Der udtages en prøve ved hvert af de tre forsøg.

  I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om den har været overdækket.

 • GØDNING: NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Slagtesvinegylle skaffes lokalt. Biogasgylle koordineres af SEGES til levering på Foulum. Forsøgsenheden varetager logistikken og omkostninger ved dette.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2024, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0210-04-2024, Ved gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
  Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
   
  P03Stadium 37, Maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse ellers sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  GLUTEN14, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0501-09-2024, Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Senest samtidig med udbringning mineralsk kvælstof medio marts. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  PH-MÅLING: De registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Vær desuden opmærksom på at få indberettet notat om gyllekørsel (gylledosering, evt. forsuringsmængder og NI-mængder), kørsels- og vejrforhold ved udbringningen, samt NH4 koncentration i forprøver. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk