Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070152324 Majs med sugeceller - Eftervirkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-01-2024
Fordelingsdato: 14-01-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse høsttidspunktets betydning for effekten af efterafgrøder i majs, og samtidig belyse forskellene på tidlige og sildige majssorter med hensyn til effekten på efterafgrødens kvælstofoptagelse.

BAGGRUND: Majs er en værdifuld afgrøde, men potentielt en problemafgrøde ift. kvælstofudvaskning. Der mangler især viden om, hvordan majsens høsttidspunkt har indflydelse på effekten af efterafgrøder.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene er anlagt i 2023, 2 forsøg i LFE 11.
Forsøg 001 med forfrugt kløvergræs. I forsøg 002 skal der være kløver i forfrugten og der må ikke tilføres gylle, men kun startgødning jf. plan.
Forsøg 002 med for- og forforfrugt majs, men i et grovfodersædskifte. I forsøg 001 udbringes gylle af landmanden, og det tilstræbes at der er tilført nitrifikationshæmmer til gyllen.

Der gennemføres ikke forsøgsbehandlinger i 2024

ARBEJDSFORDELING: Etablering af sugeceller i 75 cms dybde foretages af Juulsgaard Tensiometre. Juulsgaard Tensiometre står også for at fjerne sugeceller før jordbearbejdning.


ANLÆGSDATA: Slangerne fra sugecellerne er trukket i ca. 15 - 20 cm dybde, således, at en øverlig jordbearbejdning, f.eks. radrensning, er mulig. Slangerne føres til samlestativer, hvor aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget er afmærket ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.
Bruttoparcellerne anlægges med 6 x 16 m, svarende til 8 majsrækker. I forbindelse med godkendelse af design udarbejdes en skitse for hvert enkeltforsøg. Af skitsen fremgår det hvilke af de 8 majsrækker, der udgør nettoparcellen, hvor der høstets og installeres sugeceller. Hvilke majsrækker der udgår nettoparcellen afhænger af høsttid og naboparcellens høsttid. Ved afsætning af nettoparcelgrænserne skal sikres, at etablering af efterafgrøderne er repræsentativ for bruttoparcellen. Nettoparcellerne består to rækker majs. Umiddelbart efter såning af efterafgrøder (5 uger efter majssåning), opsprøjtes høstparcellen med glyphosat, dvs. parcellen afkortes til en længde på 10 m.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres gødning til forsøgsarealet i forsøgsperioden.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Høsttid
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Behandling udført i 2023
Ved såning
MajshelsædFunction
10 kg P167 kg YaraMila Majs NP 26-6
43 kg NPlaceret
Behandling udført i 2023
28 dage efter såning
Ingen efterafgrøde
2Behandling udført i 2023
Ved såning
MajshelsædFunction
10 kg P167 kg YaraMila Majs NP 26-6
43 kg NPlaceret
Behandling udført i 2023
28 dage efter såning
Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
3Behandling udført i 2023
Ved såning
MajshelsædCito KWS
10 kg P167 kg YaraMila Majs NP 26-6
43 kg NPlaceret
Behandling udført i 2023
28 dage efter såning
Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim


Faktor 2: Sort
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AHøstHøst-dato
B 3 uger efter første høsttid
Høst
Høst-dato
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der gennemføres ikke forsøgsbehandlinger i 2024

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0116-01-2024
ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0229-01-2024
ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0312-02-2024
ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0426-02-2024
ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
 
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 50-75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0518-03-2024
ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0601-04-2024
ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
 
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


VEJRSTATION: Den opsatte vejrstation tjekkes om den køre som den skal.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: Måling af grundvandsstand foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling for pr. gentagelse, der registres under led 1 i måleparameteren GRUNDVANDSSTAND

VANDPRØVE: Udtagning skal afpasses efter nedbørsmængden således, at der i tørre perioder uden vandafstrømning fra jorden ikke udtages prøver. Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer: Udtagning af vandprøver.
Ved spørgsmål kontaktes Tina Houlborg , SEGES.

Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel se adresser nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

JORDPRØVER: Det er vigtigt ved udtagelse af jordprøver at hullerne dækkes efter prøveudtagning

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Tina Houlborg : 30 68 39 73 eller på mail: tiho@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk