Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020182424 Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer - med lattergasbestemmelse Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-02-2024
Fordelingsdato: 28-02-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om emissionen af lattergas er større eller mindre ved brug af plantebaserede gødninger sammenlignet med almindelig praksis (nedfældet gylle).

BAGGRUND: Den plantebaserede dagsorden ruller derudaf, men der findes ikke et rent plantebaseret dyrkningssystem, hvor både input (gødning osv.) og den høstede vare er plantebaseret og målrettet konsum. Selv ikke veganske fødevarer dyrkes med plantebaserede gødninger. Den mulighed ønsker vi at skabe. Havre er desuden en dyrkningssikker økologisk afgrøde - den er sund, har god konkurrenceevne overfor ukrudt, og dyrkes det med tilstrækkelig kvalitet/proteinindhold kan det afsættes som grynhavre til konsum.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges i havre og gødes med forskellige plantebaserede gødninger forud for såning. Gylle som reference. Forfrugt og forforfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø, ærter eller lucerne. Anlægges på JB5-7.

Der skal være gylle til rådighed som indeholder min. 3 kg NH4-N pr. ton, samt mulighed for at skaffes græsensilage lokalt.
Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
Lattergasmålinger foretages efter tildeling af gødning, i voksende afgrøde frem til skridning.
Kontakt Casper Laursen, 3026 0656 for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomniseres. Det kan være en fordel hvis det kan anlægges i 2 rækker af hensyn til lattergasprøveudtagning. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde og min. 15 m længde (gerne 20 m. Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæb af gødning under markarbejdet. Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet for lattergasbestemmelse (ca. 1,5 x 3 m) , som ikke indgår i høstparcellen. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker, at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem nettoparcellerne.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
  JordbehandlingHarvningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Efter at gødningerne er udbragt sås forsøget med småparcelteknik.
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (blindharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i WebTrialOffice, og de kan som udgangspunkt udføres som for omkringliggende mark. Der skal dog foretages en vurdering af, om yderligere ukrudtsbekæmpelse er nødvendigt i forsøget. I så fald og ved aftale kan der godtgøres for det arbejde.
  Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt i samarbejde med forsøgsværten.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  108-04-2024Ingen N
  220-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling.
  NH4-NGylle, svin 2572
  08-04-2024
  Før såning
  40 kg NH4-NGylle, svin 2573
  Nedfældet
  308-04-2023
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, svin 2573
  Nedfældet
  408-04-2024
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, svin 2573
  Nedfældet
  520-03-2024
  Ensilageprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling, hvis analyse ikke haves.
  NH4-NKløvergræsensilage 2574
  08-04-2024
  Før såning
  40 kg NH4-NKløvergræsensilage 2574
  Bredspredt
  608-04-2024
  Før såning
  80 kg NH4-NKløvergræsensilage 2574
  Bredspredt
  708-04-2024
  Før såning
  80 kg NH4-N3,077 t Vegansk gødning
  Bredspredt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2572Eurofins ViborgGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2573EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2574EAT - Eurofins Agro TestingKløvergræsensilage AMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gødningsprøve 2572 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Prøven/forprøverne sendes til Eurofins Viborg. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Hvis der ikke forelægger en analyse af kløvergræsensilage ved afhentning ved landmand, skal der ligeledes tages en gødningsprøve af kløvergræsensilagen (prøve nr 2574). Denne prøve sendes til Eurofins, senest 10 hverdage før resultatet skal bruges.

  Gylle udbringes af Teknologisk Institut, dette koordineres med Niels Kristian Petersen tlf: 7220 1680 fra Teknologisk Institut.

  Forsøgsarealet pløjes og såbedsharves som omkringliggende mark. Der udbringes gylle efter pløjning og før såning (sortjordsnedfældes). Kløverensilage og vegansk gødning udbringes med håndkraft efter pløjning og harves ned før marken tilsås. I forbindelse med gylleudbringning udtages gylleprøve nr. 2573, som indsendes på køl til Eurofins. Ved gylleudbringning måles ammoniumindholdet med Agros-måling, resultatet skrives som notat. Der gødskes efter forprøven.

  Gødningstildelinger, mængde og metode:
 • I led 2-4 sortjordsnedfældes svinegylle i henholdsvis 40, 80 og 120 kg NH4-N efter såbedsharvning og før såning.
 • I led 5, 6 og 7 udbringes gødning med håndkraft efter pløjning og nedharves ved såbedstilberedning.


  Vegansk gødning er fremstillet af økologiske hestebønner. Det har et kvælstofindhold på 4,18%. Find produktet her: farmergodning.dk/produkter/.

  Kløvergræsensilage: Gødningsmængden i kløvergræsensilage skal justeres ud fra den analyse, der foreligger på ensilagen. Analysen fremskaffes sammen med ensilagen, som skaffes lokalt. Eksisterer der ikke en analyse udtages der en prøve (nr 2574) i god tid. Ud fra standardtal skal der anvendes omkring 1,63 t kløvergræsensilage per ha.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  GØDNING: Gylle og kløvergræsensilage skaffes lokalt. Vegansk gødning leveres fra Farmergødning.dk, kontaktperson Casper Laursen, ICOEL.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0102-04-2024, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0208-04-2024, Lige efter såning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0309-04-2024, M01
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0412-04-2024, M02
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0515-04-2024, Efter blindharvning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0616-04-2024, M03
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0719-04-2024, M04
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0822-04-2024, M05
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0925-04-2024, M06
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P09 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1029-04-2024, M07
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P10 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1103-05-2024, M08
  Alle målinger i P11 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P11 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1206-05-2024, M09
  Alle målinger i P12 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P12 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1310-05-2024, M10
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P1414-05-2024, M11
  Alle målinger i P14 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P14 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1517-05-2024, M12
  Alle målinger i P15 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P15 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1621-05-2024, M13
  Alle målinger i P16 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P16 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1727-05-2024, M14
  Alle målinger i P17 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P17 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1803-06-2024, M15
  Alle målinger i P18 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P18 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1910-06-2024, M16
  Alle målinger i P19 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P19 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2017-06-2024, M17
  Alle målinger i P20 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P20 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P21Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  P2224-06-2024, M18
  Alle målinger i P22 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P22 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P23Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P24Stadium 90, Ved høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS Prøvestørrelse: Der udtages en delprøve på 500 gram pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  1000 KORNSVÆGT, g
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i WebTrialOffice, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til WebTrialOffice.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 1 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til WebTrialOffice.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i WebTrialOffice.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
  Ved spørgsmål kontakt Casper Laursen, casl@icoel.dk, 3026 0656

 • Der er 18 måletidspunkter
 • Der måles kun lattergas i led 1, 3 og 6 i gentagelse 1, 2 og 3.
 • Rammer og Tomst sensor fjernes inden blindstrigling og skal derefter genopsættes præcist samme sted.

 • KERNE/FRØ-PRØVER - PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER: Der er vigtigt at der udtages store nok prøver på min. 2 kg pr. led (0,5 kg pr. parcel), som sendes til Teknologisk Institut, der analyserer for renhed, NIT-parametre og størrelsessortering. Resten af prøverne gemmes indtil ultimo december 2024.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dkk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk