Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070742424 Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-01-2024
Fordelingsdato: 31-01-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udbytteeffekter i vinterhvede ved udbringning af kvælstof i svinegylle og afgasset biomasse, med og uden tilsætning af nitrifikationshæmmer samt med og uden brug af slæbesko og forsuring.

BAGGRUND: Ved udbringning af kvælstof i form af handelsgødning og gylle er der risiko for tab af kvælstof ved ammoniaktab, samt udledning af nitrat. Dette reducerer gyllens gødningseffekt og har negative miljøeffekter. Der er derfor behov for at bestemme udbytte- og gødningseffekter ved gødskning af vinterhvede med handelsgødning og gylle med og uden tilført nitrifikationshæmmer og ved udbringning med ammoniakreducerende teknologier.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal ligge på dyrkningssikker jord med gode afdræningsforhold. Jordtypen skal være JB4-6.
Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen og forsøgene anlægges, hvis muligt på arealer hvor der er tilført lavt niveau eller ingen gylle i den foregående afgrøde. Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset slagtesvinegylle. Den afgassede gylle og slagtesvinegylle skaffes lokalt. Den afgassede gylle skal være fra et anlæg, hvor en betydelig andel af gyllebiomassen udgøres af svinegylle. Begge gylletyper udtages fra tanke, hvor lagringstiden er mere end 1 mdr. Gyllen udtages fra omrørte tanke.


ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2024Ingen kvælstof
  215-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  315-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-202450 kg N185 kg NS 27-4
  415-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024100 kg N370 kg NS 27-4
  515-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024150 kg N556 kg NS 27-4
  615-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  01-04-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle slagtesvin 2475
  11-04-2024
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2479
  Slangeudlagt
  715-03-2024
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2476
  Slangeudlagt
  2 l Vizura
  815-03-2024
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2476
  Slæbesko
  915-03-2024
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  100 kg NH4-NGylle, svin Markforsuring 2477
  1,7 l Svovlsyre
  Slæbesko
  1015-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  01-04-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg.
  NH4-NGylle afgasset 2478
  11-04-2024
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2479
  Slangeudlagt
  1115-03-2024
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2479
  2 l Vizura
  Slangeudlagt
  1215-03-202450 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2479
  Slæbesko
  1315-03-2024
  50 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2024
  100 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2480
  1,7 l Svovlsyre
  Slæbesko
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2475Eurofins ViborgGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2476EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2477EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svin MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2478Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2479EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2480EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgasset, MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg 5-7 dage før såning, dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227 fra Ytteborg.

  Medio marts:
 • I led 2-13 tilføres der medio marts 50 kg N i NS 27-4.

  OBS Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gylleprøve 2475 og 2478 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til Eurofins Viborg med tilsendte labels og følgeseddel. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleprøve 2476, 2477, 2479 og 2480 der udtages ved behandling indsendes til analyse ved Eurofins.
 • Medio april:
 • I led 3-5 suppleres der med stigende N, hhv. 50, 100 og 150 kg N i NS 27-4.
 • I led 6-9 tildeles 100 kg NH4-N i form af slagtesvinegylle.
 • I led 10-13 tildeles 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle
 • I led 6, 7, 10 og 11 udbringes gyllen med slæbeslanger
 • I led 7 og 11 tilføres gyllen 2 l Vizura pr. ha
 • I led 8, 9, 12 og 13 udbringes gyllen med slæbesko (Bomech). Trykket på hver tand på Bomech-bommen skal være 10 kg.
 • I led 9 og 13 tilføres gyllen 1,7 l syre pr ton gylle. pH-værdi som SyreN-udstyret viser registreres og værdierne indtastes i P02.
 • I led 8, 9, 12 og 13 registreres de manuelt målte aktuelle pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02.

 • GØDNING: NS 27-4, syre og Vizura leveres af Teknologisk Institut. Gylle skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2024, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  P0210-04-2024, Ved gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 8, 9, 12, 13
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
  Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
   
  ledPH SyreN system, v. gylleudbr..
   
  P03Stadium 37, Maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 45
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5
  ledROD-PRØVE til Koldkærgård.
  Rodprøve til bestemmelse af nitratindhold. Se tekstafsnit. RODPRØVE.
  NO3-N, % i rodtørstof
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse ellers sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  GLUTEN14, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  PH-MÅLING: De registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  RODPRØVE: I stadie 45 udtages der planterodprøver i led 1-5. Med en spade eller greb løsnes jorden under en plante, og den trækkes forsigtigt op. Det er fint, hvis der blot følger 5-10 cm rod med op. De fine rødder falder nok af, men det gør ikke noget. Der opgraves to planter pr. parcel der puljes til ledprøver (8 planter/led). Store jordklumper bankes forsigtigt af. Prøverne sendes til TI, der skyller rødderne for jord, tørrer planterne og sender roddelen til analyse i England. Se nærmere i vejledningen: (Udtagning af rodprøve). Spørgsmål vedrørende udtagning af rodprøver rettes til Torkild Birkmose, SEGES, tlf. 3031 3977.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk