Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070812424 Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbyg - med lattergasbestemmelse Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-03-2024
Fordelingsdato: 03-12-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Bestemmelse af klima- og udbytteeffekt af ammoniakreducerende udbringningsteknologier og tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle udbragt i vårbyg.

BAGGRUND: Nedfældning og forsuring af gylle påvirker ammoniaktabet, mens tilsætning af nitrifikationshæmmer påvirker risikoen for nitratudvaskning. De samme teknologier forventes derudover at påvirke potentialet for dannelse og emission af drivhusgassen lattergas. Målet er derfor at bestemme, hvordan forskellige typer af nitrifikationshæmmere og udbringningsteknologier påvirker udbytteniveauer og lattergasniveauer i vårbyg gødsket med kvæggylle.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget sås en til to dage efter gyllens udbringning, hvorefter lattergaskampagnerne opstartes hurtigst muligt. Forsøget anlægges på sandet jord (JB1-JB4) i nedbørsrige egne med mulighed for vanding, og lille eftervirkning af afgrøder og husdyrgødning. Et af de to forsøg i serien skal anlægges på JB1-JB3, mens det andet, hvis muligt, skal anlægges på JB4. Afgrøden skal vandes ved behov. Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Afgrøden må ikke tilføres gødning indeholdende kvælstof eller kobber, udover de angivne grund- og forsøgsbehandlinger. Hvis muligt placeres forsøget på et areal uden forudgående efterafgrøder. Der skal anvendes kvæggylle i forsøget, og der anvendes kvæggylle fra samme sted i begge enkeltforsøg. Der udtages gylleprøver til analyse i forbindelse med udbringning i begge enkeltforsøg. Tilsvarende bestemmes pH i den udbragte gylle i begge enkeltforsøg. Gyllen udtages fra omrørt gylletank. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget. Forsøgsenheden skal sikre at der ikke gødskes i forsøgsarealet.

Forsøget vil i 2024 indeholde en bestemmelse af risikoen for, at tilsætningen af nitrifikationshæmmer kan føre til op koncentrering af 1,2,4-triazol i jordfasen. For at give mulighed for bestemmelse af dette, må forsøgsarealet de seneste to år ikke være tilført nitrifikationshæmmere, og heller ikke 1,2,4-triazolholdige svampemidler og bejsemidler. Det drejer sig om følgende midler:
 • Balaya
 • Himalaya Pro
 • Lenvyor
 • Revyona
 • Folicur Xpert EC 240
 • Mirador forte EC
 • Orius Gold
 • Proline Xpert EC240
 • Prosaro
 • Redigo Pro 170 FS (bejdsemiddel)
 • Amistar Gold
 • Difcor 250
 • Greteg Star
 • Narita
 • Ortiva Top
 • Rev

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det kan være en fordel, hvis det kan anlægges i 2 rækker af hensyn til lattergasprøveudtagninig. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.
  Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til lattergasmåleområdet (ca. 1,5 x 3 m), som ikke indgår i høstparcellen, i de parceller, hvor der skal udtages prøver til lattergasbestemmelse. Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum. Der skal indgå værnparcel i begge ender af forsøgsarealet.

  Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerTripelsuperfosf.20 SBåde mark og forsøg150 kg
  Patentkali, Både mark og forsøg400 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S. Der må ikke tilføres kobberholdig gødning til arealet. Det anbefales at anvende Tripelsuperfosfat og Patentkali til grundbehandling. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.Vigtig at være opmærksom på midler listet under "Forsøgsbetingelser"

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen N
  220-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  320-03-2024

  Ved såning
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Placeret
  420-03-2024

  Ved såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  Placeret
  520-03-2024

  Ved såning
  160 kg N593 kg NS 27-4
  Placeret
  608-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle, kvæg 2463
  18-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2464
  Nedfældet
  20-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  718-03-2024
  Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 2465
  Slangeudlagt
  1,7 l Svovlsyre
  20-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  818-03-2024
  Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 2465
  Slæbesko
  1,7 l Svovlsyre
  20-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  918-03-2024
  Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 2465
  Slangeudlagt
  1,7 l Svovlsyre
  18-03-2024
  Gylle nedmuldes indenfor 1 time
  Umiddelbart efter behandling
  Harvning
  20-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1018-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2464
  Nedfældet
  2 l Vizura
  20-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1118-03-2024
  Kvæggylle tilsat 38 kg biochar pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2466
  Nedfældet
  Biokul fra gyllefibre 2467
  20-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1218-03-2024
  Kvæggylle tilsat 1 kg AddCon pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2468
  Nedfældet
  1 kg AddCon 2469
  20-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  1318-03-2024
  Kvæggylle tilsat 1 kg Instinct pr. ton gylle
  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2464
  Nedfældet
  1,7 l Instinct
  20-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2463Eurofins ViborgGylle, kvægAMMONIUM-N, kg/ha
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2464EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2465EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvæg MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2466EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2467EAT - Eurofins Agro TestingBiokul fra gyllefibreAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2468EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2469EAT - Eurofins Agro TestingAddConAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Ytteborg

  OBS Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2463 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve). Gylleprøve 2464, 2465, 2466 og 2468 der udtages ved behandling indsendes til analyse ved Eurofins. Der udtages prøve af biochar (2467) og AddCon (2469), der ligeledes sendes til Eurofins. Det vil sige i led 11 og 12 udtages der både prøve af biochar og AddCon i ren form og når det er blandet i gylle
  Der skal udtages gylleprøver ved hvert af de to enkeltforsøg.

  Gyllen nedfældes ved sortjordsnedfældning i 10 cm dybde. Herefter pløjes eller dybdeharves forsøgsarealet, hvorefter der udbringes gylle med slanger eller slæbesko i de øvrige led med gylletilførsel. Den udbragte gylle i led 9 nedmuldes hurtigst muligt efter udbringningen. Nitrifikationshæmmere tilsættes så vidt muligt via tilførsel til gyllen. Afgrøden sås så hurtigt som muligt efter gyllens udbringning i ca. 10 cm dybde. Der placeres handelsgødning i forbindelse med såningen. Ved forsuring tilføres gyllen 3 kg svovlsyre pr tons gylle svarende til 1,7 l svovlsyre pr tons.

  Nitrifikationshæmmere tilsættes gyllen i forbindelse med udbringningen. De naturlige nitrifikationshæmmere (biochar og AddCon) tilsættes via forsøgsgyllevognen. Biocharen tilføres forsøgsgyllevognen og opblandes i denne med den tilførte gylle (Se tekstafsnit HÅNDTERING AF BIOCHAR). Gyllen tilstræbes tildelt så tidligt som muligt efter tilsætningen. Forsøgene sås så hurtigt som muligt for at minimere tidsforløbet mellem gyllens udbringning og påbegyndelsen af lattergasmålingerne.

  Få dage før såning, i marts:
 • I led 6, 10, 11, 12 og 13 nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle
 • I led 7 og 9 slangeudlægges 80 kg NH4-N i kvæggylle. I led 9 nedmuldes gyllen indenfor en time ved dybdeharvning for at sikre opblanding af gylle og jord. Nedmuldningen kan evt. gennemføres ved 2 gange gennemkørsel med forsøgsgyllevognens sortjordsnedfælder.
 • I led 8 udbringes 80 kg NH4-N i kvæggylle med slæbesko.
 • I led 7, 8, 9 forsures gyllen i forbindelse med udbringning med 1,7 liter syre pr. ton gylle
 • I led 10 tilsættes 2 liter Vizura pr. ha til gyllen før udbringning.
 • I led 11 tilsættes biochar fra fiber fra afgasset biomasse som naturlig nitrifikationshæmmer. Der tilføres 1,5 t biochar pr. ha til gyllen før udbringning, svarende til 38 kg (tørstof) biochar pr. ton gylle. Dette koordineres med Arne Grønkjær Hansen, ICOEL.Biocharen tilsættes forsøgsgyllevognen og opblandes gyllen via omrøring (Se tekstafsnit HÅNDTERING AF BIOCHAR).
 • I led 12 tilsættes AddCon til gyllen før gyllens udbringning. Doseringen er endnu ikke endelig fastlagt, men der forventes tilsat 1 kg AddCon pr. tons gylle.

 • Biochar og AddCon tilsættes i forsøgsgyllevognen og opblandes i gyllen via omrøring (Se tekstafsnit HÅNDTERING AF BIOCHAR). Gyllen tilstræbes tildelt så tidligt som muligt efter tilsætningen. Forsøgsarealet pløjes før såning. Kan dette ikke ske ved pløjning, gennemføres nedmuldningen ved dybdeharvning.

  I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om den har været overdækket.

  Ved såning:
 • I Led 2-12 placeres NS 27-4 gødning i forbindelse med såning.

 • Ved såning:
  I Led 2-13 placeres NS 27-4 gødning i forbindelse med såning.

  Lattergasmålinger: Lattergasmålingerne startes så tidligt som muligt efter afgrødens såning. Dvs. at tidspunktet for M01 og efterfølgende målinger er afhængige af såtidspunktet. Første lattergasmåling (M01) skal således gennemføres 1 til 2 dage efter såtidspunktet.

  GØDNING: Gylle skaffes lokalt. NS 27-4, Tripelsuperfosfat, Patentkali og nitrifikationshæmmere (vizura og instinct) leveres fra Teknologisk Institut. Biochar og AddCon leveres direkte. Dette koordineres af og med Arne Grønkjær Hansen, ICOEL (2384 0821, arne@icoel.dk)
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  P0220-03-2024, Umiddelbart efter gyllekørsel og såning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0321-03-2024, M01
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0422-03-2024, M02
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0527-03-2024, M03
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0629-03-2024, M04
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0703-04-2024, M05
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0805-04-2024, M06
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0911-04-2024, M07
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1015-04-2024, M08
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1117-04-2024, M09
  Alle målinger i P11 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P1219-04-2024, M10
  Alle målinger i P12 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1324-04-2024, M11
  Alle målinger i P13 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1426-04-2024, M12
  Alle målinger i P14 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1503-05-2024, M13
  Alle målinger i P15 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1610-05-2024, M14
  Alle målinger i P16 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1716-05-2024, M15
  Alle målinger i P17 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1824-05-2024, M16
  Alle målinger i P18 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1931-05-2024, M17
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P2007-06-2024, M18
  Alle målinger i P20 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2114-06-2024, M19
  Alle målinger i P21 udføres kun i led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2221-06-2024, M20
  ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P23Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
  Indberettes af TI
   
  P24Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt og senest i forbindelse med gødskning med kvælstof. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor følger opsætning af vejrstation før første gasprøvetagning, jf. datoer angivet under måletider. Jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres i jorden ved siden af vejrstationen. Jordsensorens ID registres i et notat.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive.

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udbringes kvælstofgødningen, herunder gylle, umiddelbart før såning af afgrøden kan den første lattergasmåling udsættes til umiddelbart efter såning af afgrøden. Det forudsætter dog, at den samlede tid mellem gødningens udbringning og den første måling ikke bliver længere end maksimalt fire dage. Hvis tidsforløbet bliver længere, eksempelvis begrundet i ”sætning” af tilført gylle, skal der udtages lattergasprøver mellem udbringning af gødning og såtidspunktet. Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk