Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060552323 KOPI af 070552323-001 Positionsbestemt tilførsel af fosfor i TSP og biochar - GENTAGELSER MED BIOCHAR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-09-2023
Fordelingsdato: 02-10-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet med forsøgene er at belyse sammenhængen mellem fosforbehov og variationen i fosfortal inden for marken samt at dokumentere effekten af positionsbestemt tilførsel af fosfor i handelsgødning og biochar

BAGGRUND: Ved positionsbestemt tilførsel af fosfor omfordeles fosfor indenfor marken i forhold til jordens fosfortal. Ved anvendelse af positionsbestemt fosfortilførsel undgås udbyttetab i dele har marken med lav fosforstatus og for høj tilførsel i dele af marken med høje fosforstatus. Fosforholdig biochar, eksempelvis baseret på biogasrestfibre, forventes at kunne bruges som fosforgødning som alternativ til handelsgødning, og anvendelsen af biochar kan samtidig være en metode til at få flyttet noget fosfor fra overskud i Vest-Danmark til Øst-Danmark, hvor der er underskud.

FORSØGSBETINGELSER: Camilla Lemming, SEGES, kontakter LFE direkte i forhold til at finde forsøgsarealer. Forsøgene anlægges i marker med stor variation. Der skal være plads til miniumum 30. gentagelser, der repræsenterer variationen i marken. Der skal være begrænset eftervirkning af husdyrgødning og restprodukter. Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. I årerne efter forsøget (frem til 2025) ønskes der adgang til forsøgsarealet én gang årligt med det formål at udtage jordprøver på parcelniveu for analyse af udviklingen i jordens fosfortal efter biochar-udbringning. Dyrkningen af arealet kan følge landmandens almindelige praksis, men hvis muligt bør fosforholdige gødninger undgås på arealet frem til og med 2025. Der skal udføres dronemålinger i forsøgene.

ANLÆGSDATA: Design tilrettes og antal gentagelser justeres af Teknologisk Institut og SEGES efter mulighederne på arealet. Kontakt planansvarlig når arealet er på plads. Anlægsparcel i et 5x15 meter. Antallet af gentagelser forventes at være omkring 30, Antallet fastsættes ud fra arealet, da det er vigtigt at hele variationen på marken repræsenteres.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 30 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov5 kg
Kaliumchlorid 49. Kaligød, KemiraKun forsøg200 kg
NS 27-4Kun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Alle led grundgødskes med rigelige mængder N og K.. Der må ikke tilføres anden P-gødning end anført i forsøgsplanen. Forsøget gødskes optimalt med Mg, S og Mn samt evt. mikronæringsstoffer. Ukrudtsbekæmpelse gennemføres så forsøget holdes fri for alt betydende ukrudt. Øvrige behandlinger gennemføres som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Før såningIngen fosfor
2Før såning15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
3Før såning30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
4Før såning60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
5Før såning30 kg P2,54 t Biochar fra afgasset biomasse
6Før såning90 kg P7,6 t Biochar fra afgasset biomasse
7Før såning90 kg P7,6 t Biochar fra afgasset biomasse
60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: I forbindelse med udbringning udtages prøve af biochar 2393, der sendes til Eurofins for kemisk analyse. Prøven udtages så repræsentativt som muligt. Alt gødning og biochar udbringes efter pløjning. TSP placeres ved såning. Biochar overfladeudbringes og nedbringes ved harvning forud for såning. Der ønskes en opblanding i øverste jordlag (ca. 5-10 cm) så vidt muligt. Biocharen er opvædet til 40 % vand for at reducere støvgener, men der bæres luftmaske, handsker og overtrækstøj ved udbringning, se tekstafsnit "Håndtering af biochar".

UDSÆD: Skaffes lokalt.

GØDNING: Biochar leveres direkte fra Stiesdal til forsøgslokationerne. Biocharen forventes leveret i containere op til forventet såtidspunkt og afhentes efter udbringning. Tidspunkt for levering (forventet sågning) skal koordineres i god tid med SEGES, som koordinerer med Stiesdal. Tripelsuperfosfat leveres af TI. Grundgødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2023, Før anlæg, før etablering
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
JORDPRØVE-UDT2. .
Teksturprøver i udvalgte gentagelser, sendes til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g (se tekstafsnit "JORDPRØVER".
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
P02Stadium 29, Inden strækningsvækst
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P03Stadium 61
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit DRONE MÅLINGER
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 800-1000 g kerne pr. parcel OBS PARCELPRØVER
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Foulum.
UDTAGES AF TIPrøverne gemmes efter høst til senere videreforsendelse.
*1,
P0501-09-2023, Efter høst
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 3, 4, 5, 6
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 16, 17, 24, 25
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Jordprøver efter høst på parcelniveau i gentagelse 1-4 i led 1, 3, 4, 5 og 6. Prøvestørrelse 300-400 g.
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek


HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • KERNE/FRØ PRØVE: Parcelprøverne sendes til Teknologisk Institut der laver NITog gemmer prøverne til senere videreforsendelse.

  JORDPRØVER: Tekstur jordprøver i P01 udtages i hver 3. gentagelse. Prøven udtages i hele arealet af de nævnte gentagelser, men påføres labels for led 1i pågældende gentagelse.

  Der udtages i P05 jordprøver i gentagelse 16, 17, 24 og 25 i led 1, 3, 4, 5 og 6.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved anlæg og behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk