Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070882324 Lattergasudledning fra vinterhvede/vårbyg ved gødskning med handels- og husdyrgødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-01-2024
Fordelingsdato: 30-09-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet med projektet er at bestemme lattergasudledningen fra et vintersæd -vårsæd sædskifte med og uden efterafgrøder ved gødskning med henholdsvis handelsgødning og husdyrgødning

BAGGRUND: Tilført kvælstof i form af handelsgødning og husdyrgødning øger emissionen af lattergas. De to gødningstyper påvirker imidlertid de abiotiske forhold i jorden der betinger dannelsen af drivhusgassen lattergas forskelligt. Der er derfor behov for bestemmelse af lattergasemissionen og kvælstofdynamikken ved de to forskellige gødningstyper. Efterafgrøder påvirker tilsvarende jordens indhold af kvælstof og kulstof. Disse faktorer forventes tilsvarende at påvirke lattergasdannelsen og jordens kvælstofdynamik.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende og skal ligge samme sted i 2 år. I 2023 har afgrøden været vinterhvede, mens afgrøden i 2024 er vårbyg. Forsøgene er placeret på dyrkningssikker jord med gode afdræningsforhold. Jordtypen er JB 4-6.
Afgrøden må ikke være tilført gylle eller kvælstofgødning før forsøgsbehandlingen. Afgrøden må ikke tilføres gødning indeholdende kvælstof eller kobber, udover de angivne grund- og forsøgsbehandlinger.

KU ønsker at gennemføre supplerende profil-, afgrøde-(planteklip) og kvælstofbestemmelser i forsøgene. Kontakt KU sfs@plen.ku.dk eller lsj@plen.ku.dk, tlf. 3533 3470) forud for jordbehandling i og omkring forsøget, gødningsudbringning og høst af afgrøden.


ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut eller Ytteborg.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget er randomniseret. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker, at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige parceller.

  Forsøgsparceller er lagt, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet for lattergasbestemmelse (ca. 1,5 x 3 m), som ikke indgår i høstparcellen. Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.
  Desuden er der afsat et repræsentativt område til, at KU kan udtage planteprøver i løbet af vækstsæsonen. Dvs. et måleområde på ca. 1,5 * 3 m, som ligeledes ikke indgår i høstparcellen. Dvs. at måleområdet til hhv. lattergasprøveudtagning og KU bliver i alt 1,5 x 6 meter.

  Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.

  KU ønsker at kunne håndgrave et mindre hul i forsøgsområdet, mht. at kunne bestemme jordprofilen i forsøgsarealet. Der er derfor indlagt en ekstra ”værn” parcel til dette ca. midt i forsøgsområdet.

  Jordbearbejdning gennemføres så tæt på såtidspunktet som muligt. Hvis muligt gennemføres jordbehandlingen uden brug af pløjning. Lattergasrammer fjernes midlertidigt i forbindelse med jordbearbejdningen. Efter såning genplaceres rammerne rammerne på nøjagtigt samme sted som før fjernelsen.

  Forsøget er flerårigt og parceller og lattergasparceller skal derfor kunne genfindes enten med GPS eller vha. faste målepunkter.

  Jordbearbejdning, og dermed destruktionen af efterafgrøden, gennemføres tidligst efter at lattergaskampagnerne i 2023 er afsluttet. Dvs. tidligst omkring 1. november 2023, og gerne så tæt på nytår som muligt. Jordbehandlingen skal, hvis muligt, ske før påbegyndelsen af den første frost-tø lattergasmåling, som forventes opstartet primo januar. Jordbearbejdningen gennemføres ved pløjning, hvis ikke det er muligt, skal det ske ved dybdeharvning. Lattergasrammer fjernes midlertidigt i forbindelse med jordbearbejdningen og placeres på nøjagtig samme sted som før fjernelsen umiddelbart efter jordbearbejdningens afslutning.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerTripelsuperfosf.20 SBåde mark og forsøg150 kg
  Patentkali, Både mark og forsøg400 kg
  JordbehandlingDybdeharvningBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S. Der må ikke tilføres kobber eller N-gødning til forsøget udover forsøgsgødningen. Det anbefales at anvende Tripelsuperfosfat og Patentkali til grundbehandling.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Jordbearbejdning før gødskning og såning af vårafgrøden gennemføres så tæt på såtidspunktet som muligt. Lattergasrammerne fjernes umiddelbart før denne jordbearbejdning og placeres på nøjagtig samme sted umiddelbart efter at parcellerne er gødsket og tilsået.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2024Ingen kvælstof
  215-03-2024140 kg N518 kg NS 27-4
  Placeret
  301-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle slagtesvin 2453
  15-03-2024
  Før såning
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2454
  Nedfældet
  15-03-2024
  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret


  Faktor 2: Efterafgrøde 2023
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  AIngen efterafgrøde
  BEr sået efter høst 2023 jf. 070882323
  Efter høst af korn
  10 kg Olieræddike
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2453Eurofins ViborgGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2454EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg. Dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227.

  OBS Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2453 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gyllen nedfældes i 10 cm dybde umiddelbart før såbedstilberedning og såning af afgrøden. Gylleprøve 2454 udtages ved behandling og indsendes til analyse ved Eurofins. Ved udbringning udtages der en prøve fra hvert enkeltforsøg.

  Medio marts:
 • I led 2 tildeles der 140 kg N i NS 27-4.
 • I led 3 tildeles 40 kg N i NS 27-10 og 100 kg N i form af slagtesvinegylle. Lattergasrammer fjernes midlertidigt i forbindelse med jordbehandling og såning af vårafgrøden. Efter såningen placeres rammerne på nøjagtig samme sted som før fjernelsen.

  I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om den har været overdækket.
  br>
 • UDSÆD: Skaffes lokalt

  GØDNING: NS 27-4 samt Tripelsuperfosfat og Patentkali til grundgødskning leveres af Teknologisk Institut.
  Gyllen skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0111-12-2023, M01, Efter afslutning af frostperiode.
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
  Er allerede placeret i forsøget. Nummer på vejrstation angives i notat.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
  Er allerede placeret i forsøget. Nummer angives i notat.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0215-12-2023, M02, Efter afslutning af frostperiode.
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0321-12-2023, M03, Efter afslutning af frostperiode.
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0401-03-2024, M04, Umiddelbart før såbeds jordbehandling
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0515-03-2024, Før gødskning
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  P0615-03-2024, Efter gødskning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0716-03-2024, M05, 1 dag efter såning og gødskning
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0819-03-2024, M06, 3-4 dage efter såning
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0930-03-2024, M07
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1005-04-2024, M08
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1112-04-2023, M09
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1219-04-2024, M10
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1326-04-2024, M11
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1403-05-2024, M12
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1510-05-2024, M13
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1617-05-2024, M14
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1724-05-2024, M15
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P18Stadium 37
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P1931-05-2024, M16
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2007-06-2024, M17
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2121-06-2024, M18
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P22Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
  Indberettes af TI
   
  P2310-08-2024, Lige efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm


  VEJRSTATION: Der er opsat vejrstation i forsøget. Vejrstationen tjekkes inden første bestemmelse af lattergas (M01). Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor følger opsætning af vejrstation før første gasprøvetagning, jf. datoer angivet under måletider. Jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres i jorden ved forsøget, men sådan at den ikke er i vejen for kørsel i marken. Jordsensorens ID registres i et notat.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  INSTALLATION AF RAMMER: I forbindelse med jordbearbejdning og såning af afgrøden er det nødvendig at fjerne rammerne. De fjernede rammer reinstalleres samme sted efter såningen. Det er derfor vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandling er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING: Udtagning af lattergasprøver følger Vejledning til udtagning af lattergasprøver og prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg.

  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.

  Frost-tø lattergasmålinger:
  I løbet af vinteren 23-24 ønskes der gennemført tre lattergaskampagner til bestemmelse af lattergasemissioner umiddelbart efter individuelle frost-tø perioder. Disse ønskes gennemført ca. 2 dage efter afslutningen af en periode med mere end to dages heldagsfrost. Tidspunkterne for disse perioder kendes af gode grunde endnu ikke, men SEGES/KU vil kontakte jer, for at aftale, hvornår målingerne optimalt kan gennemføres.

  Gasprøver fra forsøgene indsendes hver mandag til Teknologisk Institut på følgende adresse:
  Teknologisk Institut
  Fødevareteknologi, Bygning 15
  Att: Kim Lolck Burnæs
  Kongsvang Allé 29
  8000 Aarhus C


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KLIMA: Spørgsmål vedr. lattergasdelen og tilbagemeldinger rettes til Seniorkonsulent Nanna Baggesen tlf: 20591327 eller på mail: nanbn@seges.dk.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.

  KONTAKTPERSONER – KU: Oplysninger om forsøgets lokalisering, samt oplysninger om planer for jordbehandling og behandlinger af afgrøden (såning, gødskning, høst, etc.) rettes til Simon Fill Svane, KU (mail: sfs@plen.ku.dk) eller Lars Stoumann Jørgensen (mail: lsj@plen.ku.dk , tlf. 3533 3470).

  Rettelser:
  DatoTekst
  26-09-2023Udbringning af gylle er ændret fra slangeudlagt til nedfældet. (RJE)
  13-12-2023Datoer for M01, M02 og M03 er ændret efter aftale med projektgruppe (RJE).  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk