Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080022124 CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Sjælland - år 4 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-09-2023
Fordelingsdato: 11-07-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige dyrkningssystemers effekt på jordens sundhed, dyrkningssikkerhed, miljø og mulige klimaeffekter. Traditionel dyrkning med pløjning sammenlignes med reduceret jordbearbejdning og dyrkningssystemet conservation agriculture, som indebærer direkte såning, målrettede efterafgrøder, sundt sædskifte og efterladelse af halm. Der er forsøg placeret på 3 lokaliteter med varierende jordtyper og nedbørsforhold, for at undersøge, hvordan systemerne performer ved forskellige betingelser. I forbindelse med forsøgsparcellerne etableres sub-plots til evt. afprøvning af produkter, arter eller sorter, som kan betyde noget for dyrkningssikkerhed og/eller plante- og jordsundhed i de forskellige dyrkningssystemer.

BAGGRUND: Der er stort fokus på behovet for en klimarobust og bæredygtig dyrkning, som kan sikre en god afgrødeproduktion i mængde og kvalitet, trods klimaændringer som giver øgede udfordringer med både tørke og hyppige, kraftige nedbørshændelser. Det stiller krav til dyrkningsjorden og afgrøderne, og kan give et behov for at ændre dyrkningspraksis. Det er velkendt at minimal/ingen jordbearbejdning er effektivt virkemiddel i fht at begrænse risikoen for tab af jord og næringsstoffer ved såvel vand- som vinderosion, men der mangler ’all-round’ viden om de forskellige dyrkningsmetoders effekt på vand- og næringsstofudnyttelse, kulstoflagring og ’generel jordsundhed’.I disse forsøg foretages gennemgribende analyser af jord og afgrøde over et projektforløb på 3-5 år. Forsøgene gennemføres i projekt GRObund, som er et projekt i samarbejde med Syngenta. Fra efteråret 2023 udnyttes to ud af de tre forsøgsarealer desuden til målinger, der skal udnyttes i forskningsprojektet Klimon, hvor AU og KU deltager.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende 2024 er 4. forsøgsår. Forsøgsarealet udgøres af storparceller, så der er plads til individuelle behandlinger med almindelige såmaskiner og så der evt. kan afprøves forskellige strategier i faktor 2. Afgrøden var i 2021 hestebønne, efterfulgt af vinterhvede i 2022. Der var efterafgrøder før dyrkning af vårbyg i 2023. Der har til og med høst 2023 ikke været forskel på behandlinger i faktor 2.


ARBEJDSFORDELING:
 • SEGES udfører infiltrationsmålinger, VESS og Penetrologger målinger (Kun i A-led)
 • TI installerer minirhizotroner i starten af oktober.(Kun i A-led)
 • TI gennemfører filmning i minirhizotroner 3 gange i løbet af efteråret 2023 og forår 2024.
 • LFE 15 fjerner minirhizotroner fra parcellerne efter sidste måling og god tid inden høst.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med parceller på ca. 24 m*100 m i 2021, afpasset landmandens mark og maskiner. Forsøget er anlagt i 4 rækker med 24 meter værn imellem. Forsøget er anlagt med 3 subplots, således det senere er muligt senere at afprøve forskellige behandlinger.Forsøget er fastliggende og parceller skal kunne genfindes via målepunkter i skel og via GPS. I vækstsæsonen 23/24 testes en biostimulant i faktor 2 Der testes med og uden biostimulant, hvilket betyder at C-led udgår. Dette håndteres i systemet ved at fejlmelde disse led. Behandling A og B vil blive foretaget i halv bredde af sprøjtebommen

  Der afsættes et bruttoareal i hver parcel på 15 x 15 m til minirhizotroner og lattergaskamre, samt prøvetagninger udført af AU og KU. Disse prøvetagninger fremgår ikke af forsøgsplanen. Se skitse vedhæftet.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2400m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: I alle forsøgsled foretages individuelle behandlinger, med det formål at hver dyrkningsmetode optimeres. Alle behandlinger registreres i planlægningsprogrammet, gerne med aktuelle priser på stykomkostninger. Efter hver dyrkningssæson sendes disse data til raej@seges.dk.

  I sæsonen 23/24 gødskes alle led ens, på grund af, der måles lattergas. Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov for de enkelte led. Beslutninger om behandlinger gennemføres i dialog med deltagende rådgiver. Alle behandlinger indberettes i NFTS under hvert enkelt led

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Dyrkningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Før såningPløjning
  Stadium 00

  Ved såning
  20 kg N
  Udsædsmængde
  13-09-2023

  September
  40 kg NH4-NGylle 2447
  14-02-2024
  Forår ved begyndende vækst
  60 kg N
  01-04-202460 kg N
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II
  2Stadium 00
  Der foretages øverlig harvning
  Før såning
  HarvningHarvedybde
  Stadium 00

  Ved såning
  20 kg N
  Udsædsmængde
  13-09-2023

  September
  40 kg NH4-NGylle 2447
  14-02-2024
  Forår ved begyndende vækst
  60 kg N
  01-04-202460 kg N
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II
  3Stadium 00

  Ved såning
  Direkte-såningUdsædsmængde
  20 kg N
  Udsædsmængde
  13-09-2023

  September
  40 kg NH4-NGylle 2447
  14-02-2024
  Forår ved begyndende vækst
  60 kg N
  01-04-202460 kg N
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II


  Faktor 2: Biostimulant
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  AStadium 12 - 14
  Ubehandlet
  BStadium 12 - 14
  Skal udbringes før gylle.
  50 g Vixeran
  CIngen behandling
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2447EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle forsøgsled behandles individuelt efter aftale med konsulent.

  Udsæd:
  Mængden tilpasses såbeddet, men som udgangspunkt anvendes 10% mere udsæd i led med direkte såning. Såtidspunktet tilpasses ligeledes de optimale betingelser ved hver behandling. Udsædsmængde og sådato noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

  Gødning:
  Gødningsniveau og valg af gødning fastlægges af tilknyttet rådgiver. Brug af gylle samt tidspunkter for gødskning skal grundet lattergasmålinger være så ens som muligt for Holstebro og Slagelse arealer. Raps opstartes med handelsgødning. Der udbringes gylle efter fremspiring. Forår benyttes handelsgødning ved to tildelinger.

  Vixeran
  Vixeran skal gerne udbringes før gylleudbringning. Det må ikke udbringes på blade tilsmudset af gylle. Der skal være normal gode sprøjteforhold og med normal vandmængde (100 - 200 l/ha)

  Planteværn:
  Udføres efter behov i hvert led, både i forhold til forekomst af ukrudt, skadedyr og sygdomsangreb. Midler, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

  UDSÆD: Skaffes lokalt

  GØDNING: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0122-08-2023, Ved såning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0223-08-2023, M01
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0325-08-2023, M02
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0428-08-2023, M03
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0504-09-2023, M04
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  VITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P0613-09-2023, M05
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0720-09-2023, M06
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  STRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  RODHALSRÅD % planter m.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  GRÆSUKRUDT+KVIK % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  TOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0822-09-2023, M07
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0927-09-2023, M08
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1002-10-2023, M09
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  VESS (spadeprøve) karakter 1-5.
  Udføres af SEGES
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  INFILTRATION mm/min mm vand/ min.
  Udføres af SEGES
   
  P1116-10-2023, M10
  Alle målinger i P11 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1230-10-2023, M11
  Alle målinger i P12 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1315-11-2023, M12
  Alle målinger i P13 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 0 - 20 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 21 - 40 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 41 - 60 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  P1404-12-2023, M13
  Alle målinger i P14 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1522-12-2023, M14
  Alle målinger i P15 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1616-01-2024, M15
  Alle målinger i P16 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1714-02-2024, M16
  Alle målinger i P17 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1816-02-2024, M17
  Alle målinger i P18 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1919-02-2024, M18
  Alle målinger i P19 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2026-02-2024, M19
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  LYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  List de dominerende arter i et notat.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  List de dominerende arter i et notat.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2111-03-2024, M20
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  RODBIOMASSE 0 - 20 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  RODBIOMASSE 21 - 40 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  RODBIOMASSE 41 - 60 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  RODBIOMASSE 61 - 80 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  RODBIOMASSE 81 - 100 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  P2203-04-2024, M21
  Alle målinger i P22 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2305-04-2024, M22
  Alle målinger i P23 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2415-04-2024, M23
  Alle målinger i P24 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 0 - 20 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 21 - 40 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 41 - 60 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 61 - 80 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 81 - 100 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  P2530-04-2024, M24
  Alle målinger i P25 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2615-05-2024, M25
  Alle målinger i P26 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2705-07-2024
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  GRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  PLANTEHØJDE cm.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  KNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  SKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P28Stadium 90, Ved høst
  Alle målinger i P28 udføres kun i led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til TI.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit HØST
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PLANTEPRØVE: Planteprøver i P07 udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand. Der udtages prøver på ledniveau i led A1, A2, A3, B1, B2 og B3

  RODMÅLINGER: Der installeres ét rør i hver parcel i led A1, A2 og A3 hurtigst muligt efter såning af raps. Rødder måles medio november, medio marts og medio april for at kvantificere rodbiomassen. Nedgravning af rør og målinger foretages af Teknologis Institut. Fjernelse af rør inden høst foretages af LFE

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Tid for prøveudtagning registres via tidstagnings app.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.

  Rapsen afklippes i toppen når afgrøden ikke længere kan være i kammer med forlængerstykker. Der skrives et notat der beskriver hvornår rapsen afklippes.

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til PC Markforsøg.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  HØST: Der høstes minimum 15m2 på langs af agerretningen. For at lette arbejdet ved høst er det ok at høstparceller indsprøjtes tidligt i sæsonen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Anvendt såmaskine og indstilling herunder, bredde af maskiner, tandsporsafstand, sådybde og doseringer af såsæd og gødning
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Rasmus Emil Jensen 40284904 eller på mail: raej@seges.dk
  Bilag
  BeskrivelseFil
  Skitse_080022124Skitse 080022124.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk