Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080012124 CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Birkelse - år 4 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-05-2024
Fordelingsdato: 11-07-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige dyrkningssystemers effekt på jordens sundhed, dyrkningssikkerhed, miljø og mulige klimaeffekter. Traditionel dyrkning med pløjning sammenlignes med reduceret jordbearbejdning og dyrkningssystemet conservation agriculture, som indebærer direkte såning, målrettede efterafgrøder, sundt sædskifte og nedmulding af halm. Der er forsøg på 3 lokaliteter med varierende jordtyper og nedbørsforhold, for at undersøge hvordan systemerne performer ved forskellige betingelser. I forsøgsparcellerne etableres subplots til afprøvning af produkter, arter eller sorter, som kan betyde noget for dyrkningssikkerhed og/eller plante- og jordsundhed i de forskellige dyrkningssystemer.

BAGGRUND: Der er stort fokus på behovet for en klimarobust og bæredygtig dyrkning, som kan sikre en god afgrødeproduktion i mængde og kvalitet, trods klimaændringer som giver øgede udfordringer med både tørke og hyppige, kraftige nedbørshændelser. Det stiller krav til dyrkningsjorden og afgrøderne, og kan give et behov for at ændre dyrkningspraksis. Det er velkendt at minimal/ingen jordbearbejdning er effektivt virkemiddel i fht at begrænse risikoen for tab af jord og næringsstoffer ved såvel vand- som vinderosion, men der mangler ’all-round’ viden om de forskellige dyrkningsmetoders effekt på vand- og næringsstofudnyttelse, kulstoflagring og ’generel jordsundhed. I disse forsøg foretages gennemgribende analyser af jord og afgrøde over et projektforløb på 3-5 år. Forsøgene gennemføres i projekt GRObund, som er et projekt i samarbejde med Syngenta.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende 2024 er 4. forsøgsår. Forsøgsarealet udgøres af storparceller, så der er plads til individuelle behandlinger med almindelige såmaskiner og så der evt. kan afprøves forskellige strategier i faktor 2. Afgrøden var i 2021 hestebønne, efterfulgt af vinterhvede i 2022. Der var efterafgrøder før dyrkning af vårbyg i 2023. Der har til og med høst 2023 ikke været forskel på behandlinger i faktor 2.

Efter en meget våd vinter er det besluttet at omlægge marken fra vinterraps til havre. Forsøgsplanen er revideret 3. maj.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med parceller på ca. 24 m*100 m i 2021, afpasset landmandens mark og maskiner. Forsøget er anlagt i 4 rækker med 24 meter værn imellem. Forsøget er anlagt med 3 subplots, således det senere er muligt senere at afprøve forskellige behandlinger.Forsøget er fastliggende og parceller skal kunne genfindes via målepunkter i skel og via GPS. I vækstsæsonen 23/24 testes en biostimulant i faktor 2 Der testes med og uden biostimulant, hvilket betyder at C-led udgår. Dette håndteres i systemet ved at fejlmelde disse led. Behandling A og B vil blive foretaget i halv bredde af sprøjtebommen. Se skitse vedhæftet.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2400m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: I alle forsøgsled foretages individuelle behandlinger, med det formål at hver dyrkningsmetode optimeres. Alle behandlinger registreres i planlægningsprogrammet, gerne med aktuelle priser på stykomkostninger. Efter hver dyrkningssæson sendes disse data til raej@seges.dk.

Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov for de enkelte led. Beslutninger om behandlinger gennemføres i dialog med deltagende rådgiver. Alle behandlinger indberettes i NFTS under hvert enkelt led

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Før såningPløjningBehandlings-dato
Stadium 00

Ved såning
27 kg N
Udsædsmængde
13-09-2023

September
NH4-N3,5 t Gylle, fjerkræ 2449
14-02-2024
Forår ved begyndende vækst
60 kg N
01-04-202460 kg N
Før såningPløjningBehandlings-dato
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II
2Stadium 00
Der foretages øverlig harvning
Før såning
HarvningHarvedybde
Behandlings-dato
Stadium 00

Ved såning
27 kg N
Udsædsmængde
13-09-2023

September
NH4-N3,5 t Gylle, fjerkræ
14-02-2024
Forår ved begyndende vækst
60 kg N
01-04-202460 kg N
Stadium 00
Der foretages øverlig harvning
Før såning
HarvningHarvedybde
Behandlings-dato
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II
3Stadium 00
Udsædsmængde + 10 % i forhold til led 1
Ved såning
Direkte-såningUdsædsmængde
Behandlings-dato
27 kg N
13-09-2023

September
NH4-N3,5 t Gylle, fjerkræ
14-02-2024
Forår ved begyndende vækst
60 kg N
01-04-202460 kg N
Stadium 00
Udsædsmængde + 10 % i forhold til led 1
Ved såning
Direkte-såningUdsædsmængde
Behandlings-dato
27 kg N
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II


Faktor 2: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
AStadium 12 - 14
Ubehandlet
BStadium 12 - 14
Skal udbringes før gylletildeling
50 g Vixeran
CIngen behandling
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2449EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle forsøgsled behandles individuelt efter aftale med konsulent.

Udsæd:
Mængden tilpasses såbeddet, men som udgangspunkt anvendes 10% mere udsæd i led med direkte såning. Såtidspunktet tilpasses ligeledes de optimale betingelser ved hver behandling. Udsædsmængde og sådato noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

Gødning:
Gødningsniveau og valg af gødning fastlægges af tilknyttet rådgiver. Brug af gylle samt tidspunkter for gødskning skal grundet lattergasmålinger være så ens som muligt for Holstebro og Slagelse arealer. Raps opstartes med handelsgødning. Der udbringes gylle efter fremspiring. Forår benyttes handelsgødning ved to tildelinger.

Vixeran
Vixeran skal gerne udbringes før gylleudbringning. Det må ikke udbringes på blade tilsmudset af gylle. Der skal være normal gode sprøjteforhold og med normal vandmængde (100 - 200 l/ha)

Planteværn:
Udføres efter behov i hvert led, både i forhold til forekomst af ukrudt, skadedyr og sygdomsangreb. Midler, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

UDSÆD: Skaffes lokalt

GØDNING: Skaffes lokalt.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0104-09-2023
Alle målinger i P01 udføres kun i led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P0220-09-2023
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
STRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
 
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
RODHALSRÅD % planter m.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
GRÆSUKRUDT+KVIK % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
TOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
P0302-10-2023
Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
ledVESS (spadeprøve) karakter 1-5.
Udføres af SEGES
 
ParcelINFILTRATION mm/min mm vand/ min.
Udføres af SEGES
 
P0426-02-2024
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
PLANTEBESTAND planter/m2.
 
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
LYS BLADPLET % dækning på blade.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
List de dominerende arter i et notat.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
List de dominerende arter i et notat.
 
P0520-05-2024, Sidst i maj
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
VITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
PLANTEBESTAND planter/m2.
 
P0620-06-2024, Sidst i juni
Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
 
ParcelKRONRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
P07Stadium 71 - 77, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
AFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
List de dominerende arter i et notat.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
List de dominerende arter i et notat.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
RODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
P08Stadium 90, Ved høst
Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til TI.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
Se tekstafsnit HØST
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


PLANTEPRØVE: Planteprøver i P02 udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand. Der udtages prøver på ledniveau i led A1, A2, A3, B1, B2 og B3

DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

HØST: Der høstes minimum 15m2 på langs af agerretningen. For at lette arbejdet ved høst er det ok at høstparceller indsprøjtes tidligt i sæsonen.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Anvendt såmaskine og indstilling herunder, bredde af maskiner, tandsporsafstand, sådybde og doseringer af såsæd og gødning
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Rasmus Emil Jensen 40284904 eller på mail: raej@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
26-09-2023Det er tilføjet at mineralsk gødning skal placeres i led 2 og 3. (RJE)
26-02-2024Behandlinger er led 6, 10 og 11 er ændret. De nedarvede enkeltforsøg er slettet og erstattet med nye. (RJE)
03-05-2024Forsøgsarealet er omlagt fra vinterraps til havre. I den forbindelse er der oprettet nye P-tider med registreringer. dette betyder at høst nu ligger i P08. Der er udsendt nye labels. (RJE)Bilag
BeskrivelseFil
Skitse_080012124Skitse_080012124.xlsx
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk