Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020282424 Strategier mod besværligt ukrudt – vårsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-01-2024
Fordelingsdato: 08-08-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde strategier til en mere sikker kontrol af aggressivt frøukrudt som gulurt, agerkål eller agersennep ved økologisk dyrkning af enårige afgrøder.

BAGGRUND: Særlig besværligt frøukrudt som for eksempel gulurt, agersennep og kornblomst breder sig i marker, som har været dyrket økologisk i mange år. Der er behov for en særlig målrettet indsats for at få disse dominerende ukrudtsarter under kontrol og hindre yderligere udbredelse, da det koster udbytte i afgrøderne og indsnævrer afgrødevalget.


FORSØGSBETINGELSER:
Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en vårsædsmark med besværligt ukrudt som amsinckia/gulrurt, agerkål eller agersennep.
Der skal være strigle og radrenser til rådighed, så der kan udføres optimal ukrudtsbekæmpelse i både 12,5 og 25 cm rækkeafstand (landmand eller forsøgsenhed).
Forsøget kan med fordel lægge i samme mark som forsøg 020292424 Strategi mod særlig besværligt frøukrudt – vintersæd, hvis muligt.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ANLÆGSDATA:
Forsøget kan evt. anlægges med landmandsudstyr i god afstand fra skel, og tilpasset eventuel kørsel med vandingsmaskine, så det ikke ødelægger forsøget.
Høstparcellernes størrelse er minimum 10 x 1,5 m og placeres i midten af bruttoparcellen. Bruttoparcellen er bestemt ud fra bredde på såmaskine, blindharve/ukrudtsharve og radrenser, der er til rådighed til det enkelte forsøg. Bruttoparcellængden er minimum 25 meter og har en længde, så man er sikker på der køres optimalt med maskinerne i hele høstparcellen. Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor.
Forsøget kan anlægges med småparcelteknik, hvis man har harve og strigle i den størrelse, og så må parceller anlægges på tværs af agerretningen.
Der må ikke være kørespor i høstparcellerne.
Ønskes hjælp til udtænkning af design, kontakt Teknologisk Institut med oplysninger om maskinbredder på anvendt grej.
Se skitse nederst med forslag til design, indsæt værn efter behov i forhold til pløjning mm..


DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Arealet gødskes som omgivende mark. Type og mængde angives under grundbehandlinger i PC-Markforsøg. Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Art
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00VårbygBlixen
Wish
Prospect
2Stadium 00HavreScotty


Faktor 2: Rækkeafstand og ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
BStadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Ukrudts-harvning
Stadium 20 - 23
Ca. 1 uge efter tidligere ukrudtsbekæmpelse
Ukrudts-harvning
CStadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Radrensning
Stadium 20 - 23
Ca. 1 uge efter første ukrudtsbekæmpelse
Radrensning


Faktor 3: Pløjetidspunkt
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
I15-12-2023
December til februar afhængig af jordtype
Pløjning
II15-04-2024
April
Pløjning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Pløjning (Faktor 3):
Blokke med led I pløjes i december til februar afhængig af jordtype, blokke med led II pløjes i april.

Såning:
Faktor 2:
 • Forsøget anlægges med henholdsvis 12,5 og 25 cm's rækkeafstand i hovedafgrøden.
 • Led A og B sås med alm. såmaskine med en rækkeafstand på 12,5 cm.
 • Led C sås med en rækkeafstand på 25 cm.
  Faktor 1:
 • I led 1 sås vårbyg.
 • I led 2 sås havre.
 • l alle led er udsædsmængden 400 planter/m2, ved beregning af udsædsmængden skal der maksimalt regnes med en markspireprocent på 85%.

  Blindharvning (Faktor 2):
  Alle led blindharves. Der harves let i 2 cm’s dybde ca. 3-6 dage efter såning. Blindharvning må foretages, indtil marken har et grønligt skær af fremspirende vårsæd. I led A er blindharvning den eneste mekaniske ukrudtsbekæmpelse.

  Efterfølgende ukrudtsbekæmpelse (Faktor 2):
  • I led B skal der udføres ukrudtsharvninger. Der ukrudtsharves, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen. Ved ukrudtsharvning indstilles harven så aggressivt som muligt, uden at der sker for stor skade på afgrøden. Vær opmærksom på, at havre og vårbyg er følsom over for tildækning når det står med 1. blad udfoldet. Ca. 1 uge efter første ukrudtsharvning følges op med en efterfølgende harvning.
  • I led C skal der udføres radrensninger evt. med landmandens udstyr. Alle radrensninger udføres med optimal hastighed (ca. 4 - 8 km/t), som tilpasses forholdene. Første radrensning foretages mest optimalt, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen. Ca. 1 uge efter første radrensning følges op med en efterfølgende radrensning.
 • Ukrudtsbehandlingerne uddybes i notat mht. hvordan de er udført, f.eks. mht. dybde, hastighed og vejrforhold.

  UDSÆD: Udsæd leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-02-2024, Før gødskning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 13 - 15, Før 1. radrensning/ukrudtsharvning
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De mest dominerende arter noteres som notat i WebTrialOffice.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  De mest dominerende arter noteres som notat i WebTrialOffice.
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
  De 2-3 mest dominerende arter tælles for sig
   
  ParcelGULURT planter/m2.
   
  ParcelAGERKÅL planter/m2.
   
  P03Stadium 20, Før 2. radrensning/ukrudtsharvning
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelNYFREMSPRIRET UKRUDT % af total ukrudt.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
  De 2-3 mest dominerende arter tælles for sig
   
  ParcelGULURT planter/m2.
   
  ParcelAGERKÅL planter/m2.
   
  P04Stadium 51 - 59, Ved fuld gennemskridning.
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IIA1, IB1, IIB1, IC1, IIC1
  BYGBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IIA1, IB1, IIB1, IC1, IIC1
  BYGRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA1, IIA1, IB1, IIB1, IC1, IIC1
  SKOLDPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  De mest dominerende arter noteres som notat i WebTrialOffice
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelUKRUDT planter/m2.
  De 2-3 mest dominerende arter tælles for sig
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IIA2, IB2, IIB2, IC2, IIC2
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IIA2, IB2, IIB2, IC2, IIC2
  RUST % dækning.
   
  ParcelGULURT planter/m2.
   
  ParcelAGERKÅL planter/m2.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  P02, P03 og P04: Når der bedømmes afgrødedækning og ukrudtsdækning af jord, kan disse tilsammen godt give over 100, hvis afgrøden og ukrudt dækker ind over hinanden.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promille Afgiftsfonden for Landbrug og Fonden for Økologisk Landbrug deltager i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 40 62 25 65 eller på mail: lols@icoel.dk  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk