Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080392323 Tilførsel af biokul til underjorden på JB1, BioAdapt Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-08-2023
Fordelingsdato: 28-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om underjordens egenskaber på JB1 kan forbedres med iblanding af finkornet biokul.

BAGGRUND: Grovsandet jord omfatter 24 pct. af det klassificerede areal i Danmark, og er kendetegnet ved en ringe vandholdende evne og en tekstur der yder stor mekanisk modstand mod rodudvikling i dybden. Dette reducerer udbytterne, øger kvælstofudvaskning og begrænser det frie afgrødevalg. I landbrugets omstillingsproces mod en klimaneutral produktion er anvendelse af biokul en vigtig parameter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på et areal der er ensartet JB 1, også i dybden. Forsøgsparcellernes placering logges med GPS koordinater, så de kan genfindes.

ARBEJDSFORDELING: Afsætning af forsøgsareal og parceller før opgravning varetages af LFE 6
 • SEGES (HSL/JAAN) varetager i samarbejde med lokal entreprenør den praktiske udførsel med opgravning, opblanding og tilførsel af biokul i forsøget.
 • SEGES vurderer efter tilførsel af biokul, hvorvidt forsøget kan sås af forsøgsværten/landmanden.
 • Afsætning af parceller og anvisning ved såning varetages af LFE 6
 • LFE 6 forestår jordprøvetagning, løbende registreringer samt evt. høst og opgørelse af udbytte og kvalitetsparametre efter aftale med Janne Aalborg Nielsen (JAAN). Der tages forbehold for løbende ændringer i forsøgsplanen på baggrund af afgrødens udvikling gennem vækstsæsonen.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med parceller på 5m x 5m (25m2) placeret i én række (Se afsnit VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING). Der logges med GPS, så parceller altid kan genfindes. Høstparcelstørrelse bestemmes inden høst.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 25m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Behandling af forsøgsarealet foretages som i den omgivende mark. Alle behandlinger registreres under grundbehandlinger.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kulstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet
  228-03-2023

  Før såning
  Opgravet underjord
  328-03-2023
  Mængder angivet er pr. parcel ikke pr. ha
  Før såning
  0,281 t Biochar fra halm
  18,75 t Opgravet underjord
  428-04-2023
  Mængder angivet er pr. parcel ikke pr. ha
  Før såning
  0,563 t Biochar fra halm
  18,75 t Opgravet underjord
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Overjorden (30 cm) graves af bruttoparcellen. Herved mindskes risikoen for sammenstyrtning. Underjorden fra 30-80 cm dybde graves op i parcellen og ligges i en bunke. Underjorden køres til tvangsblanderen, der fyldes en fjerdedel. Herefter i-fyldes den nødvendige mængde biokul, resten af tvangsblanderen fyldes op og mængden blandes til den er homogen.
 • forud testes hvor mange m3 blanderen rummer og hvor mange kg 1,5% og 3% kræver.
 • forud testes hvor lang blandetid der kræves for at opnå homogen opblanding.
 • forud testes hvor lang afstand der skal være imellem for at undgå sammen skridning (alternativ anvendes plader imellem parcellerne, hvis det er muligt. Den opblandede underjord hældes i leddet. Processen gentages til alle 12,5 m3 er processeret. Overjorden pålægges igen efter gennemførsel, eller ved hver dags afslutning. Jordniveauet forventes at variere på grund af forskellig mængde biokul. Denne niveauforskel vurderes, og der tages stilling til hvordan den efterfølgende etablering af vårbyg gøres bedst muligt. Der etableres efterfølgende vårbyg på forsøgsarealet

 • GØDNING, UDSÆD og KEMI: skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Ved anlæg, Før nedgravning af biochar
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRET planter/m2, optælles på 2 x 1 m række.
   
  P03Stadium 30 - 31, OBS: Udføres kun efter aftale med JAAN, SEGES
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P04Stadium 39 - 59, Ved skridning, OBS: Udføres kun efter aftale med JAAN, SEGES
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 89, Inden høst af marken
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • KERNE/FRØ PRØVE: Hvis der gennemføres høst, laver Teknologisk Institut NIT. Analyser foretages på Parcelniveau.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Janne Aalborg Nielsen: 40 34 90 51eller på mail: jaan@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  08-08-2023Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt. P05 er ændret til droneflyvning og høst i P06 er slettet.(RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk