Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020432324 Emission ved destruktion af undersåede og eftersåede efterafgrøder med forskellige destruktionsmetoder om foråret - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-03-2024
Fordelingsdato: 28-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At sænke klimabelastningen ved mekanisk nedmuldning af efterafgrøder og sammenligne lattergasemissionen fra forskellige efterafgrødetyper (undersåede i vårsæd + sået efter høst af vårsæd), samt at sammenligne emissionen fra forskellige destruktionsmetoder, harvning og pløjning samt pløjning alene.

BAGGRUND: For at reducere landbrugets bidrag til klimagasudledningen er det relevant at undersøge, hvordan efterafgrøder bidrager, og hvad landmanden kan gøre for at minimere lattergasudledning. Derfor fokuserer denne forsøgsplan på at undersøge, hvilken type efterafgrøder, hvilke metoder til destruktion samt hvilket tidspunkt, der giver lavest lattergasudledningen fra efterafgrøder efter destruktion. Denne plan fokuserer på destruktion af efterafgrøder om foråret.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor forsøg 020432323 er gennemført korrekt.
Omkring 20. marts 2024 (afgøres sammen med forsøgsvært) destrueres efterafgrøderne med henholdsvis plov samt (disc)harve og plov.
Destruktion af efterafgrøder (harvning + pløjning) udføres af landmanden/forsøgsvært. Vårkorn sås hurtigst muligt derefter.

VEJRSTATION: Vejrstation fra forsøg 020422323 står i forsøget. Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt efter landmandens udstyr. Hvis det ved såning vurderes, at der ikke kan køres optimalt med harven i de midterste 5 meter af bruttoparcellen efter løft og sænk af harve er der indsat værn mellem A og B blokke (med og uden harvning).
Rammerne til lattergasmålingerne skal placeres i midten af parcellerne, hvor jordbearbejdning er udført optimalt, undgå at placere dem i et kørespor. Parceller og rammer afsættes med stang-GPS så det er muligt at placere målekamrene på præcis samme sted i parcellen efter jordbearbejdning.
Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.
Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.
Parcellerne er anlagt i et split-block design, se skitse.


DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 120m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vårsæd gødskes som omgivende mark. Der foretages ikke ukrudtsbekæmpelse.


INSTALLATION AF RAMMER: I denne forsøgsserie anvendes ramme+kammersæt af 75 x75 cm (ramme+kammersæt af 50 x 50 cm må også anvendes). Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet og derfor anbefales det, at der bruges GPS.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlingerne er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i WebTrialOffice, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og registreres ikke i WebTrialOffice.

Destruktion af efterafgrøder foretages af forsøgsvært og det er vigtigt, at den forsøgsansvarlige er i tæt dialog med forsøgsværten om tidspunkt. Når datoen kendes, kan prøveudtagningsplanen tilpasses herefter.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen efterafgrøde
201-04-2023
Efterafgrøde
310-08-2023
Efterafgrøde


Faktor 2: Destruktion af efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A02-04-2024
Ca. 7 dage før pløjning
Harvning
08-04-2024Pløjning
B08-04-2024
Pløjning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Destruktion af efterafgrøde, faktor 2:
  • Led A harves omkring 1. april 2024, afhængig af føret. Harvning foretages gerne 1 uge før pløjning
  • I led B udføres kun pløjning samtidig med led A.
  • Alle led tilsås med vårkorn hurtigst muligt, gerne samme dag som pløjning! Hvis der undtagelssvis går mere end 2 dage fra nedmuldning af efterafgrøden til såning, skal der måles lattergas inden såning. Kontakt da Hanne Bach for tilretning af strategien for lattergasudtagninger.
Der skal måles lattergasemission fra såning af vårsæd og nogle uger frem (7 målinger).

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0109-04-2024, Lige efter pløjning og såning. OBS: Hvis såning undtagelsesvis sker senere end 2 dage efter pløjniing, skal der måles lattergas mellem pløjning og såning
ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
Placeres i led 1 i 1. gentagelse
 
ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
Indberettes via Emmissionplatformen
 
P0210-04-2024, M01
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0317-04-2024, M02
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0424-04-2024, M03
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0501-05-2024, M04
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0608-05-2024, M05
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0715-05-2024, M06
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0822-05-2024, M07
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0922-05-2024, Efter, sidste måledag
ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
Udfyldes af TI
 


JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 1 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til WebTrialOffice.

LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i WebTrialOffice. Husk at bruge tidstagningsapp.
Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
Ved spørgsmål kontakt Hanne Bach, hjb@teknologisk.dk, 7220 3385.

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af efterafgrøde før nedmuldning
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved afsluttede målekampagne

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
14-03-2024Tilføjet tilskudstekst (HJB)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk