Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090752323 Vækstregulering i vinterhvede - graduering i storskalaforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-06-2023
Fordelingsdato: 05-04-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne lejesæd i striber med og uden vækstregulering, hvor tildeling er basereret på modeller, hvor der anvendes maksimal dosis i de områder af marken, hvor biomassen er højest og doseres ned forholdsmæssigt i resten af marken.

BAGGRUND: Teknologien til at graduere er til rådighed, og der er mulighed for at bestemme afgrødens biomasse med satellit, droner eller afgrødesensorer. I forsøgene afdækkes effekten af gradueret behandling ud fra biomassen. Det er pt. en barriere, at landmændene ikke føler nok kendskab til graduering og efterlyser derfor dokumentation af fordele ved graduering.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvedemarker. Det tilstræbes, at finde marker, der har høj risiko for lejesæd og marker med variation i biomasse. Følgende sorter ønskes: Kvium eller Chevignon. Hvis ikke disse kan findes så kontakt Marian D. Thorsted (mdt@seges.dk) for godkendelse af alternativer.
Der udvælges bedrifter med udstyr til gradueret sprøjtning og udbyttemåler på mejetærsker eller bedrifter med brovægt. Kontakt Marian D. Thorsted med hensyn til landmandens sprøjteudstyr til graduering, så det sikres at tildelingskort tilpasses sprøjteudstyret.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med 3 gentagelser. Hver parcel anlægges i 100 meters længde og halv sprøjtebredde. I hver gentagelse behandles det halve af sprøjtens bredde. Sørg for at der ikke bliver kørt unødigt i parcellerne, og hvis nødvendigt, bliver kørt ens i alle parceller.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1200m2. Høstparcel minimum 600m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke udføres andre behandlinger med vækstregulering end angivet under forsøgsbehandlinger. Ellers behandles som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 32 - 33
LandmandspraksisEnsartet tilførsel
3Stadium 32 - 33
Tildelingskort efter biomasse
LandmandspraksisPositionbest. tilf.
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
  • Led 2 og 3 behandles st. 32-33. Behandlingerne registreres med dato, middel og dosis.
    • Led 2 behandles med fast dosis efter landmandens praksis
    • Led 3 behandles med graduering efter landmandens praksis ud fra tildelingskort fra SEGES i shape-format.
KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0105-04-2023, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0214-06-2023, Medio juni
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
Opgørelsen foretages efter en særlig metode, se tekstafsnit LEJESÆD OG AFGRØDEHØJDE
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Opgørelsen foretages efter en særlig metode, se tekstafsnit LEJESÆD OG AFGRØDEHØJDE
 
P0305-07-2023, 3 uger senere, end P02
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
Opgørelsen foretages efter en særlig metode, se tekstafsnit LEJESÆD OG AFGRØDEHØJDE
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Opgørelsen foretages efter en særlig metode, se tekstafsnit LEJESÆD OG AFGRØDEHØJDE
 
P04Stadium 90, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgFOTO drone.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
Se tekstafsnit vedr. høst
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
Opgørelsen foretages efter en særlig metode, se tekstafsnit LEJESÆD OG AFGRØDEHØJDE
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Opgørelsen foretages efter en særlig metode, se tekstafsnit LEJESÆD OG AFGRØDEHØJDE
 


TILDELINGSFIL OG AS-APPLIEDFIL: Efter nærmere aftale laver SEGES en tildelingsfil i shape-format og sender ud til forsøgsenheden. Sørg for at maksimalt tilladte dosis ikke overskrides i de områder af marken der behandles med den højeste dosis. As-appliedfilen sendes til SEGES.
LEJESÆD OG AFGRØDEHØJDE: Lejesæd opgøres efter karakterskalaen 0-10. For hver 10 meter ned gennem parcellen vurderes lejesædskarakteren. Dette indberettes i det vedhæftede bilag nederst på planen og det udfyldte regneark indsættes som notat på forsøget eller sendes til Marian D. Thorsted. Samme procedure følges for afgrødehøjde. På enkeltforsøget indberettes gennemsnit for parcellen.

FOTO, DRONE: Der tages et alm. billede (RGB) af forsøget med drone ved høst, så alle parceller kan ses. Billederne indsættes som notat på forsøget. Hvis der er lejesæd, tages billedet på høstdagen ellers må det gerne tages op til en uge før høst.

HØST: Forsøget høstes med landmandens mejetærsker. Den høstede mængde vejes på brovægt, vejevogn eller lignende. Har mejetærskeren udbyttemåler kan udbyttet registreres under høst af hver enkel parcel. Dvs. at udbyttemåleren nulstilles før og efter høst af hver enkelt parcel, og vejetal i hver af parcellerne registreres. Der er ikke krav om at kalibrere udbyttemåleren ved kontrolvejning.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 24 75 79 14 eller på mail: mdt@seges.dk.
Bilag
BeskrivelseFil
Vurdering af lejesæd090752323_skema_vurdering_lejesaed.xlsx
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk