Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020432323 Emission ved destruktion af undersåede og eftersåede efterafgrøder med forskellige destruktionsmetoder om foråret - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-05-2023
Fordelingsdato: 21-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At sænke klimabelastningen ved mekanisk nedmuldning af efterafgrøder og sammenligne lattergasemissionen fra forskellige efterafgrødetyper (undersåede i vårsæd + sået efter høst af vårsæd), samt at sammenligne emissionen fra forskellige destruktionsmetoder, harvning og pløjning samt pløjning alene.

BAGGRUND: For at reducere landbrugets bidrag til klimagasudledningen er det relevant at undersøge, hvordan efterafgrøder bidrager, og hvad landmanden kan gøre for at minimere lattergasudledning. Derfor fokuserer denne forsøgsplan på at undersøge, hvilken type efterafgrøder, hvilke metoder til destruktion samt hvilket tidspunkt, der giver lavest lattergasudledningen fra efterafgrøder efter destruktion. Denne plan fokuserer på destruktion af efterafgrøder om foråret.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion.
Forsøget anlægges i vårsæd (korn, bælgsæd) i foråret 2023. Arealet skal være til rådighed nogle måneder efter anlæg af ny vårsæd i 2024.
Forsøget anlægges med landmandens maskiner, der skal undersås efterafgrøde i vårsæden i forbindelse med såning af vårsæden, enten samsået med vårsæd eller som udlæg et par dage efter, samt sås efterafgrøder efter høst af vårsæden inden 15. august.
Omkring 20. marts 2024 (afgøres sammen med forsøgsvært) destrueres efterafgrøderne med henholdsvis plov samt (disc)harve og plov. I samme mark skal der anlægges et forsøg af plan 020422323 hvor efterafgrøden skal destrueres om efteråret.
Etablering af efterafgrøder og destruktion (harvning + pløjning) udføres af landmanden/forsøgsvært.

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsætning så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden udsås af landmand i parceller der passer til hans udstyr (f.eks. 6 x 20 meter). Hvis det vurderes at der ikke kan køres optimalt med harven i de midterste 5 meter af bruttoparcellen efter løft og sænk af harve skal der indsættes værn mellem A og B blokke (med og uden harvning).
Rammerne til lattergasmålingerne skal placeres i midten af parcellerne, hvor jordbearbejdning er udført optimalt, undgå at lacere dem i et kørespor. Parceller og rammer afsættes med stang-GPS så det er muligt at placere målekamrene på præcis samme sted i parcellen efter jordbearbejdning.
Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.
Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.
Parceller anlægges i et split-block design, se skitse. Indsæt evt. værn hvis nødvendigt for at opnå optimal kørsel under jordbearbejdning.
Forsøg 020422323 placeres i forlængelse af dette forsøg, således at der kan køres igennem begge forsøg ved etablering af efterafgrøde (led 2 og 3).


DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 120m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vårsæd gødskes og ukrudtsbehandles som omgivende mark.
Halmen fjernes eller snittes fint og fordeles jævnt.


INSTALLATION AF RAMMER: I denne forsøgsserie anvendes ramme+kammersæt af 75 x75 cm. Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet og derfor anbefales det, at der bruges GPS.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlingerne er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og registreres ikke i PC Markforsøg.

Destruktion af efterafgrøder foretages af forsøgsvært og det er vigtigt, at den forsøgsansvarlige er i tæt dialog med forsøgsværten om tidspunkt. Når datoen kendes, kan prøveudtagningsplanen tilpasses herefter.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen efterafgrøde
201-04-2023
9,2 kg Efterafgrøde
310-08-2023
Efterafgrøde


Faktor 2: Destruktion af efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A20-03-2024
Harvning
20-03-2024Pløjning
B20-03-2024
Pløjning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Efterafgrøde, faktor 1:
  • Efterafgrøden i led 2 udsås i forbindelse med etablering af vårsæd. Efterafgrødeblandingen består af rajsvingel, rajgræs, rødkløver, hvidkløver, cikorie og kællingetand, og skal så øverligt i 1 cm dybde med en udsædsmængde på 9,2 kg/ha. Hvis topjorden er tør ved såning forøges udsædsmængden med op til 20%.
  • Efterafgrøden i led 3 udsås efter høst senest 15. august. Udsædsmængde, sådybde og efterafgrødeblanding: Info om såning og frøblanding leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug inden sommeren.

Destruktion af efterafgrøde, faktor 2:
  • Led A harves og pløjes efterfølgende omkring 20. marts 2024
  • I led B udføres kun pløjning samtidig med led A.

Der skal måles lattergasemission fra destruktion af efterafgrøden og nogle uger frem (7 målinger i 2024, som vil fremgå af plan 020432324).

UDSÆD: Leveres direkte til forsøgsvært fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2023, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 


JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 1 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
Ved spørgsmål kontakt Drishya Nair, dnr@teknologisk.dk, 7220 1150.

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af kløvergræs før nedmuldning
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved afsluttede målekampagne

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
20-03-2023Rettet Afsnit "Jordmålinger" at Tomst-jordsensor skal placeres i led 1 gentagelse 1 (HJB)
11-05-2023Tilføjet vejrstation opsætning i P01 (HJB)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk