Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030142323 Majssorter til kernemajs og kolbemajs, B sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-04-2023
Fordelingsdato: 11-03-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse majssorters udbytte og dyrkningsegenskaber til kernemajs.

BAGGRUND: I forsøgene indgår i år kun B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 4 (Velas), LFE 6 (Ytteborg Nord), LFE 10 (Sønderjysk Landboforening) , 11 (LandboSyd) og LFE 15 (VKST)

  FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarker til kernemajs, hvor forsøget kan høstes inden udgangen af oktober. Forfrugten skal helst være majs og må ikke være kløvergræs. Hvis forfrugten er andet end majs, skal der have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 5 år. Jordtypen skal være meget ensartet. Marken skal være i god kultur med reaktionstal over 5,8. Forsøgsarealet skal være fri for kvik, hanespore og spildkartofler og holdes fri for andet rodukrudt. I LFE 4, 6, 10 og 11 skal forsøgene anlægges på JB 1-4, vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Majsen må ikke dyrkes uden pløjning.

  Forsøget skal anlægges i en majsmark der IKKE er udsat får fugleangreb.

  ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår forsøgene.
 • Ytteborg høster forsøgene.

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.). Det anbefales at forsøget anlægges i mindst 4 rækker. Majsplanterne i gangene mellem parcelrækkerne må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst. Det er strengt forbudt at køre i parcellerne f.eks. i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse og vanding. I LFE 6, 10 og 11 skal der plukkes kolber i sårække 1 og 4 (ikke høstrækkerne). Der plukkes i midten af rækkerne min. 3 meter fra enderne. I LFE 6 og 11 skal der, i forlængelse af forsøget, anlægges en 5. gentagelse til bedømmelse af lejesæd medio af november.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerYaraMila Majs NP 26-6, Kun forsøg167 kg
  Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  GØDSKNING: Ved såning placeres ca. 166 kg startgødning, YaraMila majs NP 26-6. Hele forsøget tilføres husdyrgødning og gødskes efter Plantedirektoratets normer for kvælstof til kernemajs. Kvælstof og kalium skal tilføres på grundlag af en gylleanalyse. Hele forsøget skal i alt tilføres 40 kg fosfor og 175 kg kalium pr. ha.

  PLANTEVÆRN: Hele forsøget skal sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad. Forsøget må ikke sprøjtes mod svampesygdomme. Ellers behandles som den omgivende mark. Forsøgsarealet skal holdes fri for ukrudt.

  Umiddelbart efter såning opstilles en Bird Alert midt på forsøgsarealet for at skræmme råger og krager væk. Teknologisk Institut leverer og instruerer i brugen af Bird Alert. Når majsen har 8 blade kan Bird Alert'en fjernes fra forsøgsarealet.

  VANDING: På JB 1-3 skal forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Pinnacle
  2Stadium 00Conclusion
  3Stadium 00Prospect
  4Stadium 00KWS Temprano
  5Stadium 00P7034
  6Stadium 00P7364
  7Stadium 00Around
  8Stadium 00LG31160
  9Stadium 00Sunset
  10Stadium 00KWS Reo
  11Stadium 00KWS Marcopolo
  12Stadium 00KWS Nevo
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine. Der sås 9,5 frø pr. kvadratmeter svarende til 14,1 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene skal sås i 4-5 cm dybde målt fra jordoverfladen under trykrullen til underkant frø. Startgødning skal placeres i 10 cm dybde. VIGTIGT: Forsøgene skal sås så snart jordtemperaturen har passeret 8 grader og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling.
  Før Teknologisk Institut kommer og sår, skal såbedet været tilberedt, så det er fuldstændig jævnt og tilpas fast, så såningen kan gennemføres uden at såsporet ligger dybere end jordoverfladen mellem såsporene. Der må ikke være spor på tværs af parcellerne. Ved såbedstilberedningen på sandjord skal der pakkes enten ved pløjning og/eller STRAKS efter pløjning for at undgå, at jorden tørrer ud. En tung tandharve eller discharve, som bæres af pakkevalsen er særlig egnet. Pakkevalsen skal være en STS- jernrings- eller gummipakkevalse. En rørpakkevalse er ikke egnet på sandjord. . Såning skal aftales i god tid med Per Roed, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3391.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Startgødning leveres fra Teknologisk Institut. Øvrig gødning skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  Før der tilføres gylle eller anden gødning
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgSÅDYBDE cm, .
  Måles fra jordoverfladen til undersiden af frøet.
   
  P0227-05-2023, Sidst i maj
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  P03Stadium 61, Juli-august
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelBLOMSTR.HANBLST dato for.
  (når de første støvknapper hænger ud af hanblomsterne)
  Det er nødvendigt med minimum 2 besøg i forsøget for at fastsætte blomstringsdatoen.
   
  P0415-09-2022, Når der er tydeligt angreb og synlige sortsforskelle
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2, 3
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  P05Stadium 89, Lige før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  PLANTEHØJDE cm.
  (Fra jord til underkant af hanblomst).
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  SIDESKUD % planter m.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
  Antal planter tælles på 9 m række i høstparcellen tælles måleflade. OBS: Se tekstafsnit om PLANTEBESTAND
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBER /m2.
  Antal kolber tælles på 9 m række. (Kun kolber med veludviklede kerner)
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FUSARIUM % stængler m.
  hvidlig eller rødlig belægning (befinder sig især på nodierne). Sideskud medregnes ikke. Andelen på 9 m række registreres.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FUSARIUM % kolber m forrådn. kolbestilk.
  Andelen af planter på 9 m række registreres, hvor kolbestilken på øverste kolbe hel eller delvis har en brunlig rådlignende farve eller en hvidlig til rødlig svampebelægning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBEDÆKNING % kolber m. blottet spids.
  Andelen af kolber på 9 m række registreres.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBENEDKNÆKNING % kolber knækket ned.
  Andelen af kolber der er knækket ned, men ikke faldet af, på 9 m række registreres.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  MAJSBRAND % planter m.
  Registreres på 9 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBENEDKNÆKNING % kolber helt faldet af.
  Andelen af kolber der ligger på jorden på 9 m række registreres.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBEHØJDE cm fra jord til basis kolbe.
  Fra jordoverfladen til basis kolbestilk på øverste kolbe.
   
  ParcelMAJSHALVMØL % stængler med huller.
  UDFØRES KUN I LFE 15.
   
  P06Stadium 91, Ved høst, Kolbeprøveudtagning
  ledGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  KOLBEPRØVE til Koldkærgård Kun LFE 6, 10 og 11. ANVEND LABELS OG FØLGESEDDEL FRA 030152222 Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING KOLBE
   
  P07Stadium 91, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 2,0 kg. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til AgroLab LUFA.
  Denne prøve udtages af Teknologisk Institut. Prøver fra LFE 6, 10 og 11 videresendes til Fusariumanalyse (350 g). Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  DEOXYNIVALENOL, ppb
  ZEARALENON, ppb
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Denne prøve udtages af Teknologisk Institut. Prøver fra LFE 6, 10 og11 videresendes til foderværdianalyse (350 g). Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  EFOS i,
  EFOS Svin,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  NFE + TRÆSTOF, % af råvare
  RÅASKE, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0815-11-2023
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Udføres kun i gentagelse 5 i LFE 6 og 11. Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
   


  BLADSVAMPEBEDØMMELSE: Bedømmelserne foretages, når der er tydelige angreb og synlige forskelle mellem sorter. Det vil ofte være i sidste halvdel af september. Den største kolbe udvælges og der bedømmes pct. sygdomsdækning af bladet, der støtter kolben (blad 0). (Se Vejledning i bedømmelser mht. placering af blad 0). Hvis der er angreb af bladsvampe udtages for hver sygdom 10 blade i led med kraftige angreb og tydelige symptomer. Disse blade sendes til SEGES Innovation P/S, Plante og Miljø, Skadestuen, Agro Food Park 15, 8200 Århus N. Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp, der er angreb af og ikke vurderer procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Se "Vejledning i bedømmelser"

  PLANTEBESTAND Plantebestand afrapporteres som antal talte planter på 9 m række i høstparcellen. Mangler der planter i den anden høstrække end den der tælles i, så skrives notat herom.

  PRØVEUDTAGNING KOLBE: I P06 Umiddelbart før høst skal der plukkes kolber i LFE 4, 10 og 11. Se vejledning til udtagning af kolbeprøver i forsøgsplan 030152323- labels fra 030152323 anvendes.

  Husk at mærke kolbeprøverne med stregkodelables fra 030152323 selvom prøverne udtages i forsøg 030142323.

  HØST: Forsøget skal høstes med forsøgsmejetærsker monteret med plukkebord. Høst aftales med Ytteborg Forsøg, kontakt Morten Krupa,mhk@ytteborg.dk, tlf. 20163227. Før høst af forsøget, skal der være høstet 12 m fri rundt om forsøget. Majsen høstes, når vandindholdet i kernerne er ca. 35 % i sorten Pinnacle (led 1). På dette tidspunkt kan der vanskeligt laves et mærke med en negl i kernerne, og den sorte plet ved kernernes tilhæftningspunkt er meget synlig. Forsøget skal dog høstes inden udgangen af oktober.
  OBS: I de 2 forsøg hvor der er anlagt en 5. gent. til vurdering af lejesæd, må værnene omkring gentagelse 5 IKKE høstes væk før sidste lejesæds karakter er givet.

  OPGØRELSE AF SPILD: Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  KERNE/FRØ PRØVE: I alle forsøg udtages ved høst en kerneprøve fra hvert led. Prøverne sendes hurtigst muligt til Koldkærgård. Koldkærgård bestemmer renhed, vand % ( i tørreskab) , TKV og HL-vægt. Prøver fra LFE 6, 10 og 11 videresendes hurtigst muligt til Fusariumanalyse og foderværdianalyse (350 g).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk