Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030202323 Spotplacering af startgødning til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2023
Fordelingsdato: 05-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse, om der kan opnås en større effekt på udbytte og kvalitet af spotplaceret startgødning i forhold til kontinueret placering af startgødning i majs.

BAGGRUND: Med begrænsningerne i anvendelsen af fosfor er der behov for at få undersøgt, om der kan opnås en større udbytteeffekt af startgødning ved at lægge startgødningen i bunker ved siden af frøene i forhold til traditionel kontinueret udlægning af startgødning. Det er aktuelt, da der fra 2024 tilbydes såmaskiner på markedet, som kan spotplacere startgødning i majs.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarker med Rt på mindst 5,8, forfrugt majs og med pløjning. Forfrugten må ikke have været græs/kløvergræs i de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være fri for kvik, hanesporer og spildkartofler og jordtypen skal være meget ensartet. Fosfortallet skal være maks. 4,0.
Forsøget anlægges på JB 3-4.
Forsøget skal vandes optimalt efter vandregnskab Online. Forsøgsarealerne skal være fri for rodukrudt, spildkartofler og hanespore.

ARBEJDSFORDELING:
SEGES: Henning Sjørslev Lyngvig bistår ved etablering af forsøget.
Kverneland: sår forsøget
Teknologisk Institut: høster forsøget

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 40 x 6,0 m (8 rk.). Høstparcel 10 x 1,5 m. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget. Nettoparcellerne skal være midt i bruttoparcellerne, så der er ca.15 m bruttoparcel før og efter nettoparcellen. Parcelgrænser skal opsprøjtes når majsen har 4-6 blade. Høstparcellen udgør de midterste 2 rækker i parcellen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 240m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøgsarealet tilføres kvæggylle som omgivende mark, der nedfældes før pløjning.
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden gødskning udover grund- og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.
 • Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

  VANDING: Forsøget SKAL vandes optimalt efter Vandregnskab Online. .

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00

  Ved såning
  24,5 kg N131,6 kg NP 19-8-0 m. S
  10 kg PPlaceret traditionelt
  2Stadium 00

  Ved såning
  18,4 kg N98,7 kg NP 19-8-0 m. S
  7,5 kg PPlaceret traditionelt
  Stadium 00
  Lige efter såning
  6,1 kg N22,8 kg NS 27-4
  Bredspredt
  3Stadium 00

  Ved såning
  12,2 kg N65,2 kg NP 19-8-0 m. S
  5 kg PPlaceret traditionelt
  Stadium 00
  Lige efter såning
  12,3 kg N45,4 kg NS 27-4
  Bredspredt
  4Stadium 00

  Ved såning
  24,5 kg N131,6 kg NP 19-8-0 m. S
  10 kg PSpot placeret
  5Stadium 00

  Ved såning
  18,4 kg N98,7 kg NP 19-8-0 m. S
  7,5 kg PSpot placeret
  Stadium 00
  Lige efter såning
  6,1 kg N22,8 kg NS 27-4
  Bredspredt
  6Stadium 00

  Ved såning
  12,2 kg N65,2 kg NP 19-8-0 m. S
  5 kg PSpot placeret
  Stadium 00
  Lige efter såning
  12,2 kg N45,4 kg NS 27-4
  Bredspredt
  7Stadium 00

  Lige efter såning
  24,5 kg N90,7 kg NS 27-4
  Bredspredt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  - Forsøget sås af Kverneland, som også medbringer startgødning og udsæd.
  - Ytteborg af såningen i god tid med Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES INNOVATION, tlf. 9117 7620, som har kontakten med Kverneland og hjælper med såningen.
  - Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling.
  - Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Ambition svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Udsæden er bejdset med Redigo M og Korit
  - Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø.
  - Startgødning SKAL placeres 5 cm under frøene og 5 cm ved siden af frøene i led 1-6.

  1 Gødningstildeling placeret ved såning
 • I led 1: placeres 131,6 kg. NP 19-8-0 traditionelt
 • I led 2: placeres 98,7 kg. NP 19-8-0 traditionelt
 • I led 3: placeres 65,8 kg. NP 19-8-0 traditionelt
 • I led 4: spot placeres 131,6 kg. NP 19-8-0
 • I led 5: spot placeres 98,7 kg. NP 19-8-0
 • I led 6: spot placeres 65,8 kg. NP 19-8-0

 • 2. Gødningstildeling bredspredt umiddelbart efter såning:
 • I led 2 og 5: 22,8 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 3 og 6: 45,4 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 7: 90,7kg NS 27-4 pr. ha

  Der bredspredes NS 27-4 på de midterste 3 m (4 rækker) i hver parcel og i de midterste ca. 15 m af bruttoparcellen, hvor nettoparcellen skal ligge.

 • GØDNING:
  NP 19-8-0 leveres af Kverneland
  NS27-4 er standardgødning

  UDSÆD: Limagrain sender udsæden til Kverneland, som medbriger udsæden til forsøget.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 18 - 19, Juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  P03Stadium 83, Før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
  Antal planter tælles på 10 m række i høstparcellen. Se tekstafsnit om PLANTEBESTAND.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEBESTAND: Plantebestand afrapporteres som antal talte planter på 10 m række i høstparcellen. Mangler der planter i den anden høstrække end den der tælles i, så skrives notat herom.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 1. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Vejledning. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for fagligt notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-03-2023Forsøg behandlinger rettet til efter ændret startgødningstype (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk