Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060062323 TEST DESIGN 020282323 Strategier mod besværligt ukrudt – vårsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-01-2023
Fordelingsdato: 30-01-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde strategier til en mere sikker kontrol af aggressivt frøukrudt som gulurt, agerkål eller agersennep ved økologisk dyrkning af enårige afgrøder.

BAGGRUND: Særlig besværligt frøukrudt som for eksempel gulurt, agersennep og kornblomst breder sig i marker, som har været dyrket økologisk i mange år. Der er behov for en særlig målrettet indsats for at få disse dominerende ukrudtsarter under kontrol og hindre yderligere udbredelse, da det koster udbytte i afgrøderne og indsnævrer afgrødevalget.


FORSØGSBETINGELSER:
Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en vårsædsmark med besværligt ukrudt som amsinckia/gulrurt, agerkål eller agersennep.
Der skal være strigle og radrenser til rådighed så der kan udføres optimal ukrudtsbekæmpelse i både 12,5 og 25 cm rækkeafstand (landsmand eller forsøgsenhed).
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ANLÆGSDATA:
Forsøget kan evt. anlægges med landmandsudstyr i god afstand fra skel, og tilpasset eventuel kørsel med vandingsmaskine, så det ikke ødelægger forsøget.

Parceller anlægges, så der køres i agerretningen. Parceller placeres i en række. Høstparcellernes størrelse er minimum 10 x 1,5 m og placeres i midten af bruttoparcellen. Bruttoparcellen er bestemt ud fra bredde på såmaskine, blindharve/ukrudtsharve og radrenser. Bruttoparcellængden er minimum 25 meter og har en længde, så man er sikker på der køres optimalt med maskinerne i hele nettoparcellen. Forsøget kan anlægges med småparcelteknik med 3 småparceller ved siden af hinanden, hvor den midterste er høstparcel.
Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor.
Der må ikke være kørespor i nettoparcellerne.
Ønskes hjælp til udtænkning af design, kontakt Teknologisk Institut med oplysninger om maskinbredder på anvendt grej.


DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Arealet gødskes som omgivende mark. Type og mængde angives under grundbehandlinger i PC-Markforsøg. Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Art
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00VårbygFlair
Wish
Prospect
2Stadium 00HavreDelfin


Faktor 2: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
BStadium 00
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Ukrudts-harvning
Stadium 20 - 23
Ca. 1 uge efter tidligere ukrudtsbekæmpelse
Ukrudts-harvning
CStadium 00
Såning25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Ukrudt maks. 1 kimblad
Radrensning
Stadium 20 - 23
Ca. 1 uge efter første ukrudtsbekæmpelse
Radrensning


Faktor 3: Pløjetidspunkt
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
IPløjning
IIPløjning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøget anlægges med henholdsvis 12,5 og 25 cm's rækkeafstand i hovedafgrøden med landmandsudstyr.

Såning:
  • Led 1 og 2 sås med alm. såmaskine med en rækkeafstand på 12,5 cm.
  • Led 3 sås med en rækkeafstand på 25 cm.
  • I led A sås vårbyg.
  • I led B sås havre.
  • l alle led er udsædsmængden 400 planter/m2, ved beregning af udsædsmængden skal der maksimalt regnes med en markspireprocent på 85%.
Blindharvning:
Alle led blindharves. Der harves let i 2 cm’s dybde ca. 3-6 dage efter såning. Blindharvning må foretages, indtil marken har et grønligt skær af fremspirende vårsæd. I led 1 er blindharvning den eneste mekaniske ukrudtsbekæmpelse.

Efterfølgende ukrudtsbekæmpelse:
  • I led 2 skal der udføres ukrudtsharvninger. Der ukrudtsharves, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen. Ved ukrudtsharvning indstilles harven så aggressivt som muligt, uden at der sker for stor skade på afgrøden. Ca 1 uge efter første ukrudtsharvning følges op med en efterfølgende harvning.
  • I led 3 skal der udføres radrensninger evt. med landmandens udstyr. Alle radrensninger udføres med optimal hastighed (ca. 4 - 8 km/t), som tilpasses forholdene. Første radrensning foretages mest optimalt, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen. Ca 1 uge efter første radrensning følges op med en efterfølgende radrensning.
UDSÆD: Udsæd leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2023, Før gødskning
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 13 - 15, Før 1. radrensning/ukrudtsharvning
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg.
 
ParcelUKRUDT planter/m2.
De 2-3 mest dominerende arter tælles for sig
 
P03Stadium 20, Før 2. radrensning/ukrudtsharvning
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelNYFREMSPRIRET UKRUDT % af total ukrudt.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUKRUDT planter/m2.
De 2-3 mest dominerende arter tælles for sig
 
P04Stadium 51 - 59, Ved fuld gennemskridning.
Alle målinger i P04 udføres kun i led: IA1, IIA1, IB1, IIB1, IC1, IIC1, IA2, IIA2, IB2, IIB2, IC2, IIC2
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelMELDUG % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelBYGRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg
 
ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelUKRUDT planter/m2.
De 2-3 mest dominerende arter tælles for sig
 
ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P05Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
P01, P02 og P03: Når der bedømmes afgrødedækning og ukrudtsdækning af jord, kan disse tilsammen godt give over 100, hvis afgrøden og ukrudt dækker ind over hinanden.
I P03 bedømmes dækning afgrøde, efterafgrøde og ukrudt, og disse kan tilsammen godt give over 100,

INDBERETNING ØKO-FORSØG: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promille Afgiftsfonden for Landbrug og Fonden for Økologisk Landbrug deltager i finansieringen af projektet.
KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 87 40 52 13 eller på mail: leo@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk