Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031012323 Sorter af roer til foder og bioenergi Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-03-2023
Fordelingsdato: 15-02-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttepotentiale og registrere vækstform samt dyrkningsegenskaber for roer til foder og bioenergi.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved Tystoftefonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord), LFE 11 (LandboSyd), LFE 44 (Tystofte) og LFE 45 (Nordic Beet Research).

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på sandjord med mulighed for vanding, eller hvor jorden har god vandholdende evne. Optagning skal være mulig inden 15. oktober. Såning skal ske med småparceludstyr fra Tystofte. Forsøget må ikke anlægges på arealer, hvor der er risiko for forekomst af ukrudtsroer eller nematoder.

ANLÆGSDATA: Tystofte udarbejder designs for forsøgene. Teknologisk Institut overfører designs til NFTS.
Der sås 4 sårækker ved LFE 6, LFE 11 og LFE 44 og 6 sårækker ved LFE 45, hvoraf nettoparcellen er de to midterste rækker. Rækkeafstanden er på 50 cm.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 9m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg
HandelsgødningerSolubor 20,5Kun forsøg1,5 kg
Solubor 20,5Kun forsøg4 kg
Organiske gødningerStaldg. køerBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hvis der anvendes husdyrgødning indsendes gødningsprøver.
Al trafik med traktorer i forbindelse med sprøjtning og evt. gødningstilførsel SKAL ske i værnene eller i køresporene mellem nettoparcellerne.

GØDNING:
Hele forsøget gødskes med N, P og K efter Landbrugsstyrelsens norm for fodersukkerroer (afgrødekode 280).
Roernes tildeles bor to gange i vækstperioden: 1. gang i st. 13-15 med udsprøjtning af 1,5 kg Solubor DF pr. ha. og 2. gang i st 30 med en udsprøjtning af 4 kg Solubor DF. pr. ha. Se Middeldatabasen for muligheden for blanding med ukrudtsmidler.
Desuden tilføres Mg og Mn efter behov.

PLANTEVÆRN:
Ukrudtsbekæmpelse og skadedyrsbekæmpelse foretages efter behov aftalt i mellem forsøgsværten og den forsøgsansvarlige.
Det forventes, at der i år er behov for iblanding af insekticid ved første og sidste herbicidbehandling af forsøget. Planteværn foretages i overensstemmelse med ’Vejledning for Planteværn’ fra SEGES. Se afsnit om bladsvampe.
Svampebekæmpelse gennemføres ca. 1/8 og 25/8. Alle forsøgssteder er desuden tilmeldt NBRs varslingssystem for skadedyr og svampeangreb, og den forsøgsansvarlige vil få tilsendt mails med anbefalinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Bergman
2Stadium 00Bangor
3Stadium 00Enermax
4Stadium 00Barents
5Stadium 00Starling
6Stadium 00Degas
7Stadium 00Yoda
8Stadium 00Eloquenta KWS
9Stadium 00Vivaro
10Stadium 00Pierina KWS
11Stadium 00Delicante
12Stadium 00Gahan
13Stadium 00Alisha KWS
14Stadium 00Viorica KWS
15Stadium 00Gustea KWS
16Stadium 00Enercombi
17Stadium 00Calledia KWS
18Stadium 00Idunn
19Stadium 00DM456
20Stadium 00FD23F5001
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Arealet skal være jævnt, opharvet og gundigt pakket/tromlet forud for såning. Dette er MEGET vigtigt for sikre en ensartet fremspiring. Tystofte forestår såning ved LFE 6, LFE 11 og LFE 44. Roerne udsås til blivende bestand med en rækkeafstand på 50 cm.
Forsøget sås med ca.110.000 frø pr. ha svarende til 18 - 19 cm mellem frøene. Målet er at der er 90.000 til 100.000 planter pr. ha, svarende til 5 planter pr. løbende meter, igennem forsøgsperioden. For at mindske risikoen for vinderosion skal der tages forholdsregler i omgivende mark med f.eks. vårbyg som dæksæd eller udspredt dybstrøelse i Jylland.

GØDNING: Skaffes lokalt.

UDSÆD: Der anvendes udsæd medbragt fra Tystofte ved såning.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Før anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
BT, 0-25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en repræsentativ prøve med 50 stik i 0-25 cm dybde hen over forsøgsarealet. En prøve på 1-1,5 l sendes i en plastpose til EurofinsAgroTesting.
ROECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg
P02Stadium 05, 14-21 dage efter såning, Tidlig tælling ved ca. 50 pct. fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND (spirevitalitet) antal i høstparcel.
I nettoparcel. Tidlig tælling (ca. 50%), når der er 2-3 fremspirede planter pr rækkemeter i det bedste led. Se tekstafsnit REGISTRERING AF PLANTEBESTAND.
 
P03Stadium 11, Medio maj, Efter fuld fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND antal i høstparcel.
I nettoparcel ved fuld fremspiring. Se tekstafsnit REGISTRERING AF PLANTEBESTAND.
 
ParcelPLANTEBESTAND (drone) planter/m2.
 
P04Medio juni, Se tekstafsnit BLADDÆKKE
ParcelBladdækning pct. %, 0 = ingen dækning, 100 = total dækning.
 
ParcelPLANTEDÆKKE (drone) % dækning.
 
P05Stadium 39, Medio juli
ParcelSTOKLØBERE (TIDLIG) antal i parcel.
Tælles i bruttoparcellen. Stokløbere fjernes efter optælling.
 
P06Medio september
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
ParcelBEDERUST % dækning.
 
P07Stadium 47, Før optagning
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
ParcelBEDERUST % dækning.
 
ParcelSTOKLØBERE antal i parcel.
Bruttoparcel. Stokløbere fjernes efter optælling
 
ParcelFRISK TOP karakter 0-10.
0 = slap og vissen, 10 = Frisk top
 
P08Stadium 48, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
TOPSKIVEHØJDE mm over jord, Måles på 15 roer/pac. Indberet gns/parc.
Udstyr lånes hos NBR og måles før optagning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE (dirty) kg rod/ knolde.
Se tekstafsnit OPTAGNING:
 
ParcelPARCELUDBYTTE CLEAN kg rod/ knolde.
Måles af DLF Beet
 
ParcelTØRSTOF % i rod.
Måles af DLF Beet
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg top.
KUN LFE 6 og 44. Friskvægt af top (kg med 1 decimal) vejes i marken og indberettes som parceludbytte med måleflade.
 
ParcelPRØVE-UDTAGNING .
KUN LFE 6 og 44. 3 kg frisk top emballeres i lufttæt pose. Tørstofbestemmelsen af toppen udføres lokalt.
TØRSTOF, % i top
P09Stadium 48, Efter høst, Registreringer ved DLF Beet
ParcelVaskbarhed karakter 1-9, 1=rodfurer fyldt med jord, 9=ingen jord.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

REGISTRERING AF PLANTEBESTAND:
Den første tælling (P02) er et udtryk for de enkelte sorters fremspiringshastighed/vitalitet.
Det er vigtigt, at nettoparcellerne er afsat inden registrering fortages.
Forsøg tilses første gang ca. 14 dage efter såning, medmindre man vurderer, at fremspiringen vil ske hurtigere pga. et meget varmt forår. Man går hurtigt igennem alle gentagelser og danner sig et overblik over forsøget. Er ingen roerplanter kommet op, kan man tjekke en værnerække i nogle få parceller ved at skrabe jorden forsigtig væk og se, om frø er spiret og hvor tæt de er ved at komme op. Den 1. tælling gennemføres, når det bedste forsøgsled har 2-3 fremspirede planter per rækkemeter i høstparcellen. Det er vigtigt, at dette tidspunkt rammes præcis, og det kan være nødvendigt at besøge marken flere gange, inden registrering kan fortages. Det tælles planter i hele høstparcellen.
Når roerne har 3-4 blade eller ca. 14 dage efter fuld fremspring (P03) foretages den endelige plantetælling i hele høstparcellen. Samtidigt foretages en droneflyvning i 20-30 meters højde over forsøget ved LFE 6 med RGB kamera, så der kan laves en plantetælling med drone. Billederne uploades til Solvi og der bestilles plantetælling i Solvi.

BLADDÆKKE: Bladdække bedømmes når bedste led lukker rækkerne (medio juni) på en skala fra 0 til 100 pct, der angiver i hvor høj grad toppen/bladene dækker jordoverfladen.
Samtidigt overflyves forsøget med drone ved LFE 6, 11 og 44. Beregnet plantedække indberettes i NFTS.

OPTAGNING: Tystoftefonden sender sække og høstlabels, som kaldes billetter, til LFE 6 og LFE 11.
Der aftoppes med hånd eller maskine. Dette gøres over topskiven, og der afpudses efterfølgende med hånd ned til topskiven.
Roer skal optages senest 15. oktober. Arbejdet udføres af LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 11 (Landbosyd). Se også vejledningen, som tilsendes fra Tystofte.
LFE 6 og LFE 11 sørger for forsendelse af roerne til NBR med fragtmand. Fakturaen sendes direkte fra vognmanden til Torben S. Frandsen, tsf@seges.dk.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater, vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk