Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070882323 Lattergasudledning fra vinterhvede/vårbyg ved gødskning med handels- og husdyrgødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-08-2023
Fordelingsdato: 21-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet med projektet er at bestemme lattergasudledningen fra et vintersæd -vårsæd sædskifte med og uden efterafgrøder ved gødskning med henholdsvis handelsgødning og husdyrgødning

BAGGRUND: Tilført kvælstof i form af handelsgødning og husdyrgødning øger emissionen af lattergas. De to gødningstyper påvirker imidlertid de abiotiske forhold i jorden der betinger dannelsen af drivhusgassen lattergas forskelligt. Der er derfor behov for bestemmelse af lattergasemissionen og kvælstofdynamikken ved de to forskellige gødningstyper. Efterafgrøder påvirker tilsvarende jordens indhold af kvælstof og kulstof. Disse faktorer forventes tilsvarende at påvirke lattergasdannelsen og jordens kvælstofdynamik.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende og skal ligge samme sted i 2 år. I 2023 skal afgrøden være vinterhvede, mens afgrøden i 2024 skal være vårbyg. Forsøgene skal ligge på dyrkningssikker jord med gode afdræningsforhold. Jordtypen skal være JB 4-6.
Afgrøden må ikke være tilført gylle eller kvælstofgødning før forsøgsbehandlingen, men hvis muligt udvælges forsøgsarealer, hvor der i tidligere år er tilført husdyrgødning. Afgrøden må ikke tilføres gødning indeholdende kvælstof eller kobber, udover de angivne grund- og forsøgsbehandlinger.

KU ønsker at gennemføre supplerende profil-, afgrøde-(planteklip) og kvælstofbestemmelser i forsøgene. De ønsker derfor at bese og godkende de udvalgte forsøgsområder. Der skal derfor rettes kontakt til KU (sfs@plen.ku.dk eller lsj@plen.ku.dk, tlf. 3533 3470), straks forsøgsarealet er udvalgt. Tilsvarende skal der tages kontakt til KU forud for jordbehandling i og omkring forsøget, gødningsudbringning og høst af afgrøden.


ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut eller Ytteborg.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomniseres. Det kan være en fordel hvis det kan anlægges i 2 rækker af hensyn til lattergasprøveudtagning. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker, at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige parceller.

  Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet for lattergasbestemmelse (ca. 1,5 x 3 m) , som ikke indgår i høstparcellen. Se skitse. Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.
  Desuden skal der afsættes et repræsentativt område til, at KU kan udtage planteprøver i løbet af vækstsæsonen. Dvs. et måleområde på ca. 1,5 * 3 m, som ligeledes ikke indgår i høstparcellen. Dvs. at måleområdet til hhv. lattergasprøveudtagning og KU bliver i alt 1,5 x 6 meter.

  Det anbefales at der skiltes omkring forsøget, for at undgå unødig færdsel på arealet.

  KU ønsker at kunne håndgrave et mindre hul i forsøgsområdet, mht. at kunne bestemme jordprofilen i forsøgsarealet. Der indlægges derfor en ekstra ”værn” parcel til dette ca. midt i forsøgsområdet.

  Forsøget er flerårigt og parceller skal derfor kunne genfindes enten med GPS eller vha. faste målepunkter.

  Lattergasrammer fjernes midlertidigt i forbindelse med jordbearbejdning og etablering af efterafgrøden – også i led uden efterafgrøde. Efter såningen af efterafgrøden placeres rammerne på nøjagtigt samme sted som før fjernelsen.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerTripelsuperfosf.20 SBåde mark og forsøg150 kg
  Patentkali, Både mark og forsøg400 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S. Der må ikke tilføres kobber eller N-gødning til forsøget udover forsøgsgødningen. Det anbefales at anvende Tripelsuperfosfat og Patentkali til grundbehandling.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2023Ingen kvælstof
  215-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2023150 kg N556 kg NS 27-4
  315-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  01-04-2023
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
  NH4-NGylle slagtesvin 2355
  11-04-2023
  150 kg NH4-NGylle slagtesvin 2356
  Slangeudlagt


  Faktor 2: Efterafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  AIngen efterafgrøde
  B01-09-2023
  Efter høst af korn
  10 kg Olieræddike
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2355OK LaboratoriumGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2356EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg. Dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227.

  Medio marts:
 • I led 2 og 3 tilføres der medio marts 50 kg N i NS 27-4.

  OBS Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2355 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleprøve 2356 udtages ved behandling og indsendes til analyse ved Eurofins. Ved udbringning udtages der en prøve fra hvert enkeltforsøg.

 • Medio april:
 • I led 2 tildeles der medio april 150 kg N i NS 27-4.
 • I led 3 tildeles 150 kg NH4-N i form af slagtesvinegylle.

  Efter høst:
 • I led B sås olieræddike (10 kg pr ha) hurtigst muligt efter høst af hveden.
 • Led A uden efterafgrøde holdes fri for grønvækst ved ukrudtssprøjtning.
 • Ved overfladesåning af efterafgrøden i led B, skal der ske en let nedharvning for at sikre fremvæksten. Denne jordbehandling skal også gennemføres i led A uden efterafgrøde.

  Lattergasrammer fjernes midlertidigt i forbindelse med etablering af efterafgrøden – også i led uden efterafgrøde. Efter såningen af efterafgrøden placeres rammerne på nøjagtig samme sted som før fjernelsen.

  Efterafgrøden skal sås, så snart det er muligt efter høst. P- og M-tider efter høst er derfor kun omtrentlige.
 • UDSÆD: Olieræddike leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: NS 27-4 samt Tripelsuperfosfat og Patentkali til grundgødskning leveres af Teknologisk Institut.
  Der skal benyttes samme gylle i de to enkeltforsøg. Det betyder at gyllen skal transporteres fra Jylland til Sjælland – eller omvendt. Gyllen skaffes lokalt ved en af de lokaliteter. Per Roed (pero@teknologisk.dk, 7220 3391) varetager logistik og meromkostninger ved transport af gylle til forsøgene.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2023, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  P0215-03-2023, Før gødskning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0316-03-2023, M01
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0422-03-2023, M02
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0530-03-2023, M03
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0605-04-2023, M04
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0711-04-2023, Ved gylleudbringning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P0812-04-2023, M05
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P0919-04-2023, M06
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1026-04-2023, M07
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1103-05-2023, M08
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1210-05-2023, M09
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1317-05-2023, M10
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1424-05-2023, M11
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1531-05-2023, M12
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1607-06-2023, M13
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1714-06-2023, M14
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1821-06-2023, M15
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P1928-06-2023, M16
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2019-07-2023, M17
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2114-08-2023, M18, Ca. 1 uge inden høst
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P22Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  GLUTEN14, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
  Indberettes af TI
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg halm.
   
  P2328-08-2023, Ved såning af efterafgrøde
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
   
  P2406-09-2023, M19, Ugen efter såning af efterafgrøde
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2520-09-2023, M20, 2 uger efter M19
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2604-10-2023, M21, 4 uger efter M19
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2718-10-2023, M22, 6 uger efter M19
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
   
  ParcelJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ParcelJORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
   
  P2801-11-2023, November
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt, og senest i forbindelse med tilførslen af handelsgødningskvælstof medio marts. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor følger opsætning af vejrstation før første gasprøvetagning, jf. datoer angivet under måletider. Jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres i jorden ved siden af forsøget, men sådan at den ikke er i vejen for kørsel i marken. Jordsensorens ID registres i et notat.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING: Udtagning af lattergasprøver følger Vejledning til udtagning af lattergasprøver og prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.

  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold. Ved spørgsmål kontakt Ann Britt Værge, abv@teknologisk.dk, 7220 1032.

  Gasprøver fra forsøgene indsendes hver mandag til Teknologisk Institut på følgende adresse:
  Teknologisk Institut
  Fødevareteknologi, Bygning 15
  Att: Kim Lolck Burnæs
  Kongsvang Allé 29
  8000 Aarhus C


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KLIMA: Spørgsmål vedr. lattergasdelen og tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Cecilie Skov Nielsen tlf: 9243 3012 eller på mail: cesn@seges.dk.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.

  KONTAKTPERSONER – KU: Oplysninger om forsøgets lokalisering, samt oplysninger om planer for jordbehandling og behandlinger af afgrøden (såning, gødskning, høst, etc.) rettes til Simon Fill Svane, KU (mail: sfs@plen.ku.dk) eller Lars Stoumann Jørgensen (mail: lsj@plen.ku.dk , tlf. 3533 3470).

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-02-2023Skitse fjernet, da udskrift fejler. (RJE)
  03-05-2023Projektnummer er ændret fra 2706 til 2704. (RJE)
  19-06-2023NIT analyser ved høst er ændret fra parcel til ledniveau. (RJE)
  15-08-2023Datoer for P25, P26 og P27 er ændret. (RJE)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk