Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070382323 Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-06-2023
Fordelingsdato: 12-03-2023
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af stigende mængder kvælstof på udbytte og kvalitet af majs til helsæd.

BAGGRUND: Forsøgene anvendes til at opnå forståelse for sammenhænge mellem kvælstofbehov og forfrugt, jordtyper, tidligere tilført husdyrgødning mv. Desuden anvendes forsøgene som grundlag for at fastsætte økonomisk optimale kvælstofnormer til majshelsæd.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges på vandet sandjord. Der må ikke sås efterafgrøder i majsen. Forsøget må ikke placeres i et grovfodersædskifte, Der må ikke være tilført husdyrgødning i forrige år eller kun være tilført i lav mængde. Kan det ikke lade sig gøre at finde et sådant areal kontaktes Specialkonsulent Julie Therese Christensen for nærmere aftale.


ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 15 x 3 m (4 rk.). Høstparcel 14 x 1,5 m (række 2 og 3). Række 1 og 4 er værn. Forsøget placeres parallelt med såretningen og markskel, fra den side af marken hvor såningen påbegyndes. Forsøgsarealet markeres med sikre hjørnepæle. Forsøget sættes af inden såning, og det er vigtigt, at forsøgsarealet markeres inden og efter såning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNP 19-8-0 m. S, Kun forsøg158 kg
InsekticiderPyrethroidBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet må IKKE tilføres husdyrgødning i forsøgsåret. Startgødning skal anvendes, gerne som i den omgivende mark. Max. 30 kg N pr. ha. Det sikres, at forsyningen med P, K, Mg og S er tilstrækkelig.

På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden N-gødning udover startgødning og forsøgsgødning. Hele forsøget sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Det er vigtigt, at majsen holdes fri for ukrudt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Før såning
Ingen kvælstof
2Stadium 00
Før såning
50 kg N185 kg NS 27-4
3Stadium 00
Før såning
100 kg N370 kg NS 27-4
4Stadium 00
Før såning
150 kg N555 kg NS 27-4
5Stadium 00
Før såning
200 kg N741 kg NS 27-4
6Stadium 00
Før såning
250 kg N926 kg NS 27-4
7Stadium 00
Før såning
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 16 - 18
Ca. 10 juni
50 kg N185 kg NS 27-4
8Stadium 00
Før såning
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 31 - 32
Ca. 1. juli
50 kg N185 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • I led 2-8 tildeles NS 27-4 før sidste opharvning inden såning af majs. Undgå overslæbning mellem parcellerne ved sidste harvning.
  • I led 7 og 8 tildeles yderligere 50 kg N i NS 27-4 henholdsvis stadium 16-18 (ca. 10. juni) og Stadium 31-32 (ca. 1. juli).

GØDSKNING: NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Ved evt. behov for K kan Kali49 rekvireres ved Teknologisk Institut.

UDSÆD: Skaffes lokalt. Landmanden sår.

KEMIKALIER: Pyrethroidmiddel skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0225-06-2023, Medio juni
ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
 
P03Stadium 83, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter tælles på 10 m række. Måleflade i m2 (10 meter * rækkeafstand) og talte antal planter indberettes i PCMF.
 
P04Stadium 83 - 85, Ved høst
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Prøvestørrelse: 800 g pr. parcel. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
EFOS, %, (kvæg)
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
(stængel + blade + kolbe i høstrække)
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
TØRSTOF, % af råvare
P0515-10-2022, Efter høst
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 3
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-75,Agrolab(plastpose), .
Prøvestørrelse 300-400 g.
N-MIN, 25-75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-75 cm
NO3-N, ppm i jord 25-75 cm
TØRSTOF, % i jord 25-75 cm


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet i led 4 er 30-32 %. Kernerne vil være dejagtige og man kan netop ikke klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Julie Therese Christensen: 21 25 43 60 eller på mail: jtcn@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk