Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020172223 DEMO: Striber med økologiske kompostprodukter- EFTERVIRKNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2023
Fordelingsdato: 11-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige komposttypers jordforbedrende evne over en 3-årig periode.

BAGGRUND: Debatten om virkemidler til en øget kulstoflagring spænder fra veldokumenterede effekter til antagne og ofte udokumenterede effekter. Den ofte citerede positive kulstoflagringseffekt af en øget græsandel eller tilstedeværelsen af efterafgrøder er velkendt. Effekten af alternative dyrkningssystemer, som Conservation Agriculture, eller tilførsel af eksempelvis kompost er mere uklar og kræver, at der skabes overblik over det tilgængelige data eller at der gennem forsøg produceres ny viden. I dette forsøg ønskes det at afprøve forskellige jordforbedringsmidler/kompostprodukters effekt på kulstoflagring og andre fysiske, kemiske og biologiske jordegenskaber. De tre produkter vil være have-/parkaffald, gyllefibre og beriget kompost.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges hvor 020172222 er gennemført udfra faste GPS punkter fra 2022.
 • Forsøgsarealet skal være tilgængeligt i 3 år (2023 er år 2), da forsøget fortsætter med samme kompostprodukter i 3 år.
 • Jordtype: Djursland: JB7; LandboNord: JB1-2; Ytteborg: JB 4-5.
 • Grundgødskning: Arealerne skal gødskes, som påtænkt til afgrøden af landmand/rådgiver. Kompostprodukterne er ikke tænkt som N-gødskning, så værdien af dette skal nødvendigvis ikke indtænkes i gødningsplanen. Mængden af næringsstoffer tilført pr. ha fra produkterne vil fremgå. Vigtigt at den gødning der tilføres arealet tildeles ensartet i alle storparceller også reference-parcellen.
 • Sædskifte: Vårkorn alle 3 år. Flerårige afgrøder er ikke tilladt (kløvergræs og græs). Kontakt Sidsel Birkelund Schmidt, hvis vårkorn ikke er muligt alle 3 år.
 • Forsøgsarealet må ikke før have været jordforbedret med store mængder kompost.
 • Komposten skal udbringes med landmandens møgspreder.
 • Forsøget skal ikke høstes forsøgsmæssigt, men der skal udtages jordprøver i alle 3 år (med GPS præcision).

ANLÆGSDATA:
Bruttoparcellerne er anlagt med en bredde der svarer til bredden på møgsprederens spredebredde. Nettoparcellen, dvs. der hvor der skal udtages jordprøver med GPS-præcision, skal være inden for møgsprederens optimale spredebredde, således ensartet fordeling er sikret (formentlig ikke over 12 meter), og risiko for overlap af kompostprodukter undgås. Parceller skal være så store som muligt, men ikke større end 600 m2 af hensyn til at der leveres nok kompost. Forsøget skal kunne genfindes med GPS-koordinater.
Forsøget er oprettet med 4 gentagelser, men der er reelt kun 1, dette for at kunne få resultater ind fra 4 jordprøver fra samme parcel. Jordprøven udtages i midten af de 4 delparceller, og GPS-koordinater til udtagningspunkterne skal kunne genfindes de efterfølgende år.
Designet i PC-Markforsøg er tilrettet, så de 4 gentagelser med samme behandling er placeret ved siden af hinanden.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Såbeds-harvningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der pløjes forud for forsøgsbehandlingerne. Efter udbringning bearbejdes kompostprodukterne ned i jorden med en harvning.
Forsøgsarealet gødskes og ukrudtsbekæmpes som omgivende mark.

Alle markens behandlinger noteres under generel behandling i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Jordforbedring
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ingen behandling
201-03-2023
Oprettet for at få labels til dobbeltbestemmelse af analyser af kompost, se Vejledning til forsøgsbehandling
CHave-/parkaffald, komposteret 2359
01-03-2023
Tidligst 14 dage før såning af hovedafgrøden
1,1 t C7,7 t Have-/parkaffald, komposteret 2360
301-03-2023
Oprettet for at få labels til dobbeltbestemmelse af analyser af kompost, se Vejledning til forsøgsbehandling
CFiberfraktion, frisk, afgasset 2361
01-03-2023
Tidligst 14 dage før såning af hovedafgrøden
1,1 t C9,1 t Fiberfraktion, frisk, afgasset 2362
401-03-2023
Oprettet for at få labels til dobbeltbestemmelse af analyser af kompost, se Vejledning til forsøgsbehandling
CKompost 2363
01-03-2023
Tidligst 14 dage før såning af hovedafgrøden
1,1 t C12,5 t Kompost 2364
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2359Eurofins ViborgHave-/parkaffald, komposteretAMMONIUM-N, % i tørstof
CU, ppm i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2360Eurofins ViborgHave-/parkaffald, komposteretAMMONIUM-N, % i tørstof
CU, ppm i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2361Eurofins ViborgFiberfraktion, frisk, afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
CU, ppm i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2362Eurofins ViborgFiberfraktion, frisk, afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
CU, ppm i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2363Eurofins ViborgKompostAMMONIUM-N, % i tørstof
CU, ppm i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2364Eurofins ViborgKompostAMMONIUM-N, % i tørstof
CU, ppm i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Tidligst 14 dage før etablering af hovedafgrøde spredes kompostprodukterne med møgspreder. Den udbragte mængde af hver komposttype bestemmes af kulstof-indholdet, hvor der ønskes tildelt 1,1 tons kulstof, mindre mængdejusteringer kan forekomme, når endelige analyser af kompostprodukterne.forelægger. OBS.: Opstår der problemer med fosforloftet kontakt venligst Sidsel Birkelund Schmidt.
Efterfølgende harvning af forsøgsarealet gøres efter værtens ønske, så længe kompostprodukterne nedarbejdes i jorden.

 • Have-/parkaffald har et forventet tørstofindhold på 64%, et kulstofindhold på 14,2% og et P-indhold på 1 kg/ton tørstof foreliggende produkt. Hvis analyseresultat afviger fra dette, skal mængden justeres
 • Gyllefibre har et tørstofindhold på 26,5%, et kulstofindhold på 12,1% og et P-indhold på 2,3 kg/ton tørstof foreliggende produkt.
 • Øko-kompost har et tørstofindhold på 66%, et kulstofindhold på 8,8% og et P-indhold på 1,0 kg/ton tørstof.

  OBS. kørsel og harvning skal fortages i led 1 under samme betingelser, som i de øvrige parceller. Dette gøres, så kun kompostprodukterne adskiller sig i de fire led. Led 1 skal ikke behandles med kompost.

 • VIGTIGT: Ved udbringning udtages 2 gødningsprøver af hvert kompostprodukt, da der ønskes dobbeltbestemmelse af produkterne. For at få 2 x labels og 2 x følgeseddel per kompostprodukt, er der oprettet 2 behandlingstider under forsøgsbehandling. Udtag gerne prøverne forskellige steder fra kompostbunken:
  • Alle prøver indsendes til analyse ved OK-Lab med tilsendt label og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. På følgeseddel anføres følgende analyser: G2 (G1 + Cu + Mg) + Glødetab + Total C. Analysebevis fra OK-lab vedhæftes som notat i PC-markforsøg.
  • Prøvestørrelsen på alle gødningsprøver er 500 gram.

  GØDNING: Have-/parkaffald afhentes på den lokale genbrugsstation. Gyllefibre og kompost leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-02-2023, Før pløjning og landmandsgødskning
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand. Pr.størelse 300-400g.OBS: Graveforspørgsel foretages.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Udtages i hele striben, se tekstafsnit Jordprøver. Prøvestørrelse: 300-400 g.
  CUT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  0-25 cm. Prøvestørrelse 1,5 liter til analyse af Fertizilation maneger/gødningskompas. Der skal skrives "PakkeDR468, Gødningskompas" på følgesedlen.
  Krummedannende evne, Indeks 1-10
  P0220-02-2023, Før pløjning og landmandsgødskning. UDTAGNING VED BESTEMT GPS-POSITION
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit Jordprøver.Minimum 5 stik, eller til prøvemængde opnås i 1 m2 med GPS-koordinat i centrum. Prøvestørrelse: 300-400 g.
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit Jordprøver.Minimum 5 stik, eller til prøvemængde opnås i 1 m2 med GPS-koordinat i centrum. Prøvestørrelse: 300-400 g.
  TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
  ParcelJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  0-25 cm. Prøvestørrelse 1,5 liter til analyse af Carbon Check. Der skal skrives "Pakke ? Carbon Check" på følgesedlen. Prøven holdes kølig, men må ikke fryses.
  Aktiv C , mg/kg
  P0315-05-2023, Stadie 31
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
  Eller anden håndholdt NDVI måling, hvis muligt, alternativt laves denne måling ikke.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDPRØVER:
  I P01: Der udtages jordprøver på ledniveau, dvs. 1 prøve dækker hele striben af kompost, dog med en meters afstand til parcelgrænse (for at undgå overlap med naboparcel.

  I P02: Her udtages der jordprøver på "parcelniveau" udfra de samme faste GPS-koordinater som sidste år.

  Der udtages minimum 5 stik (eller til den angivne prøvemængde opnås) i 1 m2 med GPS-koordinat i centrum. Det er vigtigt at prøven udtages præcis (GPS) samme sted alle tre år. Fil med GPS-koordinater uploades på enkeltforsøget, så de ikke går tabt. OBS: Prøven til Carbon Check skal holdes på køl, men må ikke fryses.

  PLANTEPRØVE: I P03 udtages planteprøver på ledniveau, dvs. at den skal udtages i hele striben, dog med en meters afstand til parcelgrænse (for at undgå overlap med naboparcel). Planteprøver udtages jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  HØST: Forsøget skal ikke høstes forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

  MEDFINANSIERING: Projektet finansieres via Promilleafgiftsfondens tilskud til projektet ”Få styr på kulstoffet”

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Sidsel Birkelund Schmidt: 23 48 17 56 eller på mail: sibs@icoel.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  22-03-2023Rettet Ft til Kt i jordprøven i P01 (HJB)
  27-03-2023Tilrettet mængder af kompost efter analyser (HJB)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk