Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070012323 Efterafgrøder til biogas Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-11-2023
Fordelingsdato: 01-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge efterafgrøders potentiale til biogasproduktion, samt at undersøge potentialet af dyrkning af hamp til fiberproduktion i efteråret.

BAGGRUND: Danmark ønsker at være uafhængige af energiforsyning fra Rusland, og derfor er det afgørende, at vi selv kan forsyne biogasanlæg med den nødvendige biomasse. Produktion af biogas er fordoblet siden 2015, og Energistyrelsen forventer en yderligere fordobling af produktionen frem mod 2030. Efterspørgslen og betalingsvilligheden for biomasser vil forventeligt stige. Potentialet for høst af efterafgrøder er stort, idet der allerede i dag udlægges ca. 550.000 ha, som i dag ikke høstes.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i våbyg til høst i 2023. Der skal sås efterafgrøder henholdsvis som udlæg i vårbyg, før høst af vårbyg og efter høst. Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Der skal laves planteklip i hamp i 2024, så efterafgrøderne i forøget må først destrueres efter 15. marts 2024.

FORSØGSSTEDER:
Et forsøg i landbosyd (LFE 11) på kvægbedrift
Et forsøg på planteavlsbedrift ved VKST Ringsted (LFE 15)

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden udlægges i ageretningen i paceller, der passer med forsøgsudstyrets størrelse. Efterafgrøden etableres som udlæg i foråret 2023 med såskær, før høst etableres efterafgrøden af forsøgsenheden med en forsøgsgødningsspreder, og efter høst etableres efterafgrøden med en såmaskine. Hovedafgrøden høstes ikke forsøgsmæssigt. Ved såning inden høst blandes evt. døde frø i ved udspredning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet grundgødskes som omgivende mark.

Vækstregulering, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov i hovedafgrøden. Forsøget skal ved ukrudtsproblemer behandles med ukrudtsmiddel 0,5 l Fighter 480, 3 g Harmony SX, 0,5 l Olie når græsudlægget har 1 kimblad. I tilfælde af større ukrudtsproblemer kontaktes Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen. Ingen andre ukrudtsmidler må benyttes i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøder
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2023Ingen efterafgrøde
208-08-2023
Senest 15. august.
Efter høst af korn
15 kg Olieræddike
308-08-2023
Senest 15. august.
Efter høst af korn
15 kg Olieræddike
80 kg N296 kg NS 27-4
408-08-2023
Senest 15. august.
Efter høst af korn
8 kg Olieræddike
35 kg Fodervikke
501-04-2023
Tetraploid hybrid
Forår
15 kg Alm.rajgræs
1,5 kg Hvidkløver
1,5 kg Rødkløver
601-04-2023
Tetraploid hybrid
Forår
15 kg Alm.rajgræs
08-08-2023
Gødskes på samme tidspunkt om led 3.
80 kg N296 kg NS 27-4
708-08-2023
Senest 15. august.
Efter høst af korn
30 kg Hamp
08-08-2023
Gødskes på samme tidspunkt om led 3.
40 kg N148 kg NS 27-4
818-07-2023

2 uger før høst - senest 1. aug.
30 kg Hamp
08-08-2023
Gødskes på samme tidspunkt om led 3.
40 kg N148 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forår 2023
 • I led 5 og 6 udlægges efterafgrøden i vårbyg.
  Inden høst 2023, medio/ultimo Juli
 • I led 8 etableres efterafgrøden før 2-3 uger før høst
  Efter høst og senest 15. august 2023
 • I led 2-4 og led 7 sås efterafgrøder lige efter høst af hovedafgrøden. I led 3 og 6 tilføres 80 kg N og led 7 og 8 tilføres 40 kg N med NS 27-4 samtidig med såning af led 3 i august.
  Forsøget må ikke ompløjes før der er udtaget planteprøve i Led 7 og 8 i slutningen af marts 2024


 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  GØDNING: NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut
  UDSÆD, efterafgrøder: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-03-2023, Ved anlæg, ved udlæg af efterafgrøde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P0215-10-2023
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0310-11-2023, Senest 20. november.
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0427-03-2024, Før pløjning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  HØST HOVEDAFGRØDE: Vårbyg høstes ikke forsøgsmæssigt i 2023.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Randi Wiborg Hansen: 20 45 87 16 eller på mail: rawh@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-02-2023Vintervikke er rettet til fodervikke. (RJE)
  26-04-2023Tekst om værn er slettet fra supp. tekst til planteprøver. (RJE)
  23-11-2023Forsøgsansvarlig ændret fra NHKR til RAWH. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk