Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091822323 Alternativer til glyphosat før fremspiring i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-06-2023
Fordelingsdato: 10-03-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge muligheden for at anvende mekanisk bekæmpelse i majs før fremspiring i stedet for at anvende glyphosat mod fremspiret småt ukrudt samt undersøge, om glyphosat før fremspiring er en vigtig sprøjtning.

BAGGRUND: Nedvisning med glyphosat før fremspiring i majs giver god mulighed for at opnå en høj effekt på vanskelige ukrudtsarter, der spirer frem inden majsen. Det giver en effektiv og billig ukrudtsbekæmpelse mod bestemte ukrudtsarter, der kan være vanskelige at bekæmpe med alm. ukrudtsløsninger. Hvis det skulle ske, at glyphosat ikke kan anvendes i fremtiden, skal der undersøges, om mekanisk ukrudtsbekæmpelse før fremspiring kan erstatte glyphosat. Derudover skal forsøgene afdække, om man med målrettet ukrudtsbekæmpelse efter fremspiring ikke har behov for at anvende glyphosat før fremspiring.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges som storparceller på arealer med majs. Der høstes ikke forsøgsmæssigt i forsøget. Forsøget skal placeres i pløjede marker. Hele forsøget sås som omkringliggende mark. Forsøgsmarken skal være med god bestand af ukrudt - gerne storkenæb, ærenpris og enårig rapgræs.

ANLÆGSDATA: Parceller anlægges i en længde på mindst 50 meter, så det sikres, at ukrudtsharven kan køre optimalt. Test indstilling af harven uden for forsøget inden behandlingen.
Parcelbredde tilpasses bredde af sprøjte og ukrudtsharve. Parcelbredden i de fire led må godt være forskellig afhængig af udstyr.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
VIGTIGT: Hele forsøget behandles efter fremspiring af landmanden med den ukrudtsløsning, som marken behandles med. Ukrudtsflora i marken skal vurderes inden landmandens sprøjtning og skal diskuteres med den lokale planteavlskonsulent eller SEGES Innovation.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Behandlingsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen ukrudts-bek.
2Stadium 07 - 08
0,75 l Roundup Flex XL
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,15 l Sprede-klæbemiddel
3Stadium 07 - 08
0,75 l Roundup Flex XL
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,15 l Sprede-klæbemiddel
0,075 l DFF
4Stadium 07 - 080,075 l DFF
5Stadium 07 - 081 gange Ukrudts-harvning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Led 2, 3 og 4 behandles 3-4 dage før fremspiring. Husk at tage højde for hurtig fremspiring af majs!
Led 5 med ukrudtsharvning: Der anvendes en alm. halmstrigle/ukrudtsharve for øverlig jordbearbejdning. Harvningen udføres 3-4 dage inden fremspiring af majsen. Harven skal arbejde så aggressivt som muligt, men uden at knække mere end 5 procent af spirerne på majs.

UDSÆD: Skaffes lokalt.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt. Der kan anvendes andre glyphosat-produkter med 360 gram aktivstof glyphosat pr. ha.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0201-05-2023, Før behandling i st. 07-08
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
Samlet tælling for alle arter.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
Samlet tælling for alle arter.
 
P03Stadium 11 - 12, 7-10 dage efter fremspiring af majs, før behandling med ukrudtsmidler i marken
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit "FOTO, DIGITAL"
 
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
Samlet tælling for alle arter.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
Samlet tælling for alle arter.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P04Stadium 30 - 32, 14-21 dage efter sidste behandling i marken
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
Tælleflade: 1/4 m2
 


VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
UKRUDT:
P02: Umiddelbart inden behandlinger
P03: ca. 14-21 dage efter fremspiring bedømmes ukrudt inden landmanden sprøjter. Der laves en samlet optælling af tokimbladet ukrudt og samlet optælling af græsukrudt.
P04: 3-4 uger efter udførte bedømmelse i P03 bedømmes ukrudt igen. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

FOTO, DIGITAL: Der tages fotos et repræsentativt sted i alle led i gentagelse 1 og 2, som uploades på enkeltforsøgene evt. vha. WebTrail. Fotos skal tages ovenfra så det giver et godt billede af plante bestanden og mulighed for at vurdere bestanden af hvede og ukrudt. Se evt. følgende vejledning Digitale fotos i forsøgene

HØST: Forsøget høstes IKKE forsøgsmæssigt

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandlinger
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Der beskrives hvilken type maskiner, der er anvendt i forsøgene til harvning

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Afdelingsleder, Planteværn Carsten Fabricius 29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
DFF GHS09
Roundup Flex XL GHS09
Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk