Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020292424 Strategi mod særlig besværligt frøukrudt – vintersæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-02-2024
Fordelingsdato: 08-08-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde strategier til en mere sikker kontrol af aggressivt frøukrudt som gulurt, agerkål eller agersennep ved økologisk dyrkning af enårige afgrøder.

BAGGRUND: Frøukrudt er et stigende problem i mange af de marker, der har været drevet økologisk i en længere årrække. Specielt gælder det særligt besværlige ukrudtsarter, hvis frø har en lang holdbarhed i jorden. Der ses efterhånden sådanne problemmarker, hvor landmanden har svært ved at styre dette ukrudt. En af de mest genstridige arter er gulurt (amsinckia) som vinder mere udbredelse, men også de korsblomstrede arter som agerkål og agersennep gør i nogle år markerne helt gule. For at marker med disse problemukrudtsarter fortsat kan drives økologisk, er der behov for en særlig strategi..


FORSØGSBETINGELSER:
Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges på ensartede arealer, hvor der skal dyrkes vintersædsmark med højt tryk af besværligt frøukrudt som gulrurt, agerkål eller agersennep.
Der skal være strigle og radrenser til rådighed så der kan udføres optimal ukrudtsbekæmpelse i både 12,5 og 25 cm rækkeafstand (landsmand eller forsøgsenhed).
Til foråret ønskes det, at 020282424 Strategier mod særlig besværlig ukrudt - vårsæd placeres i samme mark hvis muligt. Dette forsøg bliver på ca. 12 led og 4 gentagelser.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ANLÆGSDATA:
Ukrudtsbekæmpelsen kan udføres med landmandsudstyr i god afstand fra skel, og tilpasset eventuel kørsel med vandingsmaskine, så det ikke ødelægger forsøget.

Hvis forsøget anlægges med landmandsudstyr, anlægges parceller, så der køres i agerretningen. Parceller placeres i en række. Høstparcellernes størrelse er minimum 10 x 1,5 m og placeres i midten af bruttoparcellen. Bruttoparcellen er bestemt ud fra bredde på såmaskine, blindharve/ukrudtsharve og radrenser. Bruttoparcellængden er minimum 25 meter og har en længde, så man er sikker på der køres optimalt med maskinerne i hele høstparcellen. Der må ikke være kørespor i høstparcellerne.
Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor.
Ønskes hjælp til udtænkning af design, kontakt Teknologisk Institut med oplysninger om maskinbredder på anvendt grej.
Forsøget kan anlægges med småparcelteknik, hvis man har harve og strigle i den størrelse, så må parceller anlægges på tværs af agerretningen.
Der kan evt. lægges værn om parceller med sen såtidspunkt, og der SKAL være værn mellem blokke for at undgå skyggeeffekt mellem arter.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Arealet gødskes som omgivende mark. Type og mængde angives under grundbehandlinger i PC-Markforsøg. Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
125-09-2023
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Ca. 3-10 dage efter såning Blindharvning
225-09-2023
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 11
Ukrudt maks. 1 kimblad
Ukrudts-harvning
Stadium 12
Ca. 1 uge efter første ukrudtsbekæmpelse, hvis vejret tillader. Alternativt flyttes behandlingen til foråret
Ukrudts-harvning
325-09-2023
Såning25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 11
Ukrudt maks. 1 kimblad
Radrensning
Stadium 12
Ca. 1 uge efter første ukrudtsbekæmpelse, hvis vejret tillader. Alternativt flyttes behandlingen til foråret
Radrensning
415-10-2023
Såning12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Ca. 3-6 dage efter såning
Blindharvning
Stadium 11
Ukrudt maks. 1 kimblad. Hvis vejret tillader, - alternativt flyttes behandling til foråret
Ukrudts-harvning


Faktor 2: Art
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AVinterhvedeKWS Extase
BVinterrugKWS Berado
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøget anlægges med henholdsvis 12,5 og 25 cm's rækkeafstand i hovedafgrøden evt. med landmandsudstyr.

Såning:
Faktor 1:
 • Alle led pløjes umiddelbart inden såning ultimo september (led 1-3).
 • Forud for såning i led 4 medio oktober harves for at lave et godt såbed
 • Led 1, 2 og 4 sås med alm. såmaskine med en rækkeafstand på 12,5 cm.
 • Led 3 sås med en rækkeafstand på 25 cm.
Faktor 2:
 • I led A sås vinterhvede.
  • I led 1-3 udsås 400 pl/m2
  • I led 4 udsås 450 pl/m2
 • I led B sås vinterrug.
  • I led 1-3 udsås 350 pl/m2 eller 1,5 unit
 • I led 4 udsås 400 pl/m2 eller 2,0 unit
 • l alle led skal der ved beregning af udsædsmængden maksimalt regnes med en markspireprocent på 85%.
Blindharvning (faktor 1):
Alle led blindharves. Der harves let i 2 cm’s dybde ca. 3-6 dage efter såning. Blindharvning må foretages, indtil marken har et grønligt skær af fremspirende vårsæd. Vær opmærksom på at blindharvning ikke er på samme tidspunkt i led 1-3 som i led 4.

Efterfølgende ukrudtsbekæmpelse (faktor 1):
 • I led 2 og 4 skal der udføres ukrudtsharvninger. Der ukrudtsharves, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen. Ved ukrudtsharvning indstilles harven så aggressivt som muligt, uden at der sker for stor skade på afgrøden.
 • I led 2 skal der ca. 1 uge efter første ukrudtsharvning følges op med en efterfølgende harvning.
 • I led 3 skal der udføres radrensninger evt. med landmandens udstyr. Radrensningerne udføres med optimal hastighed (ca. 4 - 8 km/t), som tilpasses forholdene. Første radrensning foretages mest optimalt, når ukrudtet har maksimalt et kimblad eller er ved at bryde overfladen. Ca. 1 uge efter første radrensning følges op med en efterfølgende radrensning.
 • For led 2-4 gælder, at hvis den sidste ukrudtsbehandling ikke kan gennemføres skubbes den til foråret.
Ukrudtsbehandlingerne uddybes i notat mht. hvordan de er udført, f.eks. mht. dybde, hastighed og vejrforhold.

UDSÆD: Udsæd leveres i bulk fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-09-2023, Før gødskning
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 11, Før 1.ukrudtsharvning i led 2 og 1. radrensning i led 3.
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De mest dominerende arter noteres som notat i WebTrialOffice.
 
ParcelGULURT planter/m2.
 
ParcelAGERKÅL planter/m2.
 
P0328-10-2023, Før 2. ukrudtsharvning af led 2 - før 2. radrensning i led 3 - før 1. ukrudtsharvning i led 4
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De mest dominerende arter noteres som notat i WebTrialOffice.
 
ParcelGULURT planter/m2.
 
ParcelAGERKÅL planter/m2.
 
P04Stadium 20
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelUKRUDT planter/m2.
De 2-3 mest dominerende arter tælles for sig
 
ParcelGULURT planter/m2.
 
ParcelAGERKÅL planter/m2.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
GULRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelMELDUG % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
SEPTORIA % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4
SKOLDPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
HVEDEBLADPLET % dækning.
af grønt bladareal
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De mest dominerende arter noteres som notat i WebTrialOffice.
 
ParcelGULURT planter/m2.
 
ParcelAGERKÅL planter/m2.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
P02, P03 og P04: Når der bedømmes afgrødedækning og ukrudtsdækning af jord, kan disse tilsammen godt give over 100, hvis afgrøden og ukrudt dækker ind over hinanden.


INDBERETNING ØKO-FORSØG: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promille Afgiftsfonden for Landbrug og Fonden for Økologisk Landbrug deltager i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lars Egelund Olesen: 40 62 25 65 eller på mail: lols@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
16-08-2023Ændret designtypen fra fuldstændig randomniseret til at være etsplit-plot design pga. skyggeeffekt mellem arter (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk