Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020032424 Kløvergræs – jordbearbejdning forud for pløjning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-03-2024
Fordelingsdato: 21-06-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten på mineraliseringen af kvælstof og udbyttet i vårbyg ved jordbearbejdning før pløjning og såning.

BAGGRUND: Det kvælstof, som er produceret i kløvergræsmarken, skal frigives, så det kommer bedst muligt til gavn for den efterfølgende afgrøde med mindst mulig frigivelse af lattergas. En økologisk vårsædsafgrøde behøver ikke yderligere gødningstilførsel efter en god kløvergræsmark, men det betyder, at frigivelsen skal optimeres efter vårsædens behov. Ældre forsøg har vist forskellige resultater vedr. jordbearbejdning (fræsning, harvning) forud for pløjning af kløvergræsmarken afhængig af kløverandel og type af kløver. Nye værktøj som f.eks. CloverSense gør det muligt for landmanden i praksis at bestemme sin kløverandel og dermed aktivt at kunne tage stilling til den bedst egnede strategi for ompløjning. Der vil være fokus på kløvergræs på kvægbrug men også på planteavlsbrug, hvor der ikke er den samme baggrunds-frugtbarhed, og hvor kløvergræsmarkerne typisk ligger i kortere tid.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på arealer med 2. eller 3. års kløvergræs, som skal omlægges i foråret 2024. Afgrøden til høst 2024 skal være vårbyg. JB 1-6 med gode Pt, Mgt og Kt. Hver forsøgsenhed skal finde hhv. en kløvergræsmark med lav (20-40%) og en kløvergræsmark med høj kløverandel (60-80%) at placere forsøget i. Skal anlægges på arealer med lav forekomst af rodukrudt. Der må ikke tilføres nogen form for N-gødning til forsøgsarealet. Arealet skal være økologisk godkendt eller under omlægning til økologisk drift. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med minimum 3 meter brede bruttoparceller, men tilpasses arbejdsbredden på de harver der anvendes til forsøgsbehandlingerne. Nettoparcel på 1,5 meters bredde placeres i midten, så der som minimum er mindst 0,75 m værn i hver side, så vi er sikre på at behandling ligger inden for høstparcel efter pløjning.
Undgå kørespor i høstparcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Ukrudts-harvningBåde mark og forsøg
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Oplysninger om kløvergræsmarken beskrives som notat eller indberettes under grundbehandlinger, såsom blanding, alder og anvendelse. Der må ikke tilføres nogen form for N-gødning til forsøgsarealet. Der ukrudtsharves og blindharves ved behov. Dette vurderes af forsøgsleder i samarbejde med landmanden.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Jordbearbejdning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Før pløjningIngen jordbehandling
205-02-2024
Så snart jordbehandling er mulig
Først i februar
Tallerkenharvning
305-03-2024
Minimum 3 uger efter behandling i led 2 og 4
Marts
Tallerkenharvning
405-02-2024
Så snart jordbehandling er mulig
Først i februar
Stub-harvningVingeskærsharve
505-03-2024
Minimum 3 uger efter behandling i led 2 og 4
Marts
Stub-harvningVingeskærsharve
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Led 2-3 og led 4-5 behandles med henholdsvis tallerkenharve eller stubharve, enten tidlig februar, så snart jorden er muligt eller medio marts. I led 4 og 5 anvendes en stubharve med vingeskær. Græstørven skal være grundigt findelt ved behandlingen. Det kan være nødvendigt med flere behandlinger for at opnå dette. Så snart jorden er farbar efter jordbehandlingerne i led 3 og 5, pløjes hele forsøgsarealet. Der bruges jordpakker ved pløjningen. Der skal anvendes plov med forplov. Hele arealet tilsås med vårbyg.

UDSÆD: Skaffes lokalt. Ideelt set forsøgsværtens udsæd som den omgivende vårbygmark

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-10-2023, Efterår
ForsøgKLØVER (CloverSense) % dækning.
Hvis ikke muligt, så tag et billede med kamera og vedhæft som notat
 
ForsøgETABLERING dato for.
Kløvermarkens alder
 
ledUdføres kun i følgende led: 1
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Udtages hvor forsøget skal placeres. Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
P02Stadium 00, Ved såning
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1
JORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse: 300-400 g
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
P03Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0405-05-2024, Først i maj, eller st. 13-15
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
 
P05Stadium 51 - 59, Efter fuld gennemskridning
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
Noter de 3-5 vigtigste arter.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
Noter de 3-5 vigtigste arter.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
1000 KORNSVÆGT, g
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P08Stadium 90, Lige efter høst
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelKVIK skud/m2.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

PRØVEUDTAGNING:
P01: Til bestemmelse af kløver-andel udtages der planteprøver på følgende måde: Der afklippes minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativ) rundt om i det forventedeforsøgsareal. som lægges en "lufttæt pose". Normalt svarer det til ca. 2 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. OBS: Vigtigt at prøven ikke mases ned i posen, da den derved ødelægges. Anvend i stedet en større pose. Prøven skal sendes på køl til Teknologisk Institut. Giv besked at prøverne kommer og send ikke prøverne op til en weekend.

INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Betaling for udført forsøgsarbejde er inkl. såning med placeringsudstyr.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug og Fonden for økologisk landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.
KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Sidsel Birkelund Schmidt: 23 48 17 56 eller på mail: sibs@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
21-02-2024Vi har tilføjet bedømmelse af kløvermarkens alder i P01. LVME
06-03-2024Har slettet tekst under P02 - JORDPRØVE-UDT., idet der ved en fejl stod noget om jordprøve i 0-75 og 0-50 cm dybde, men der KUN skal udtages i 0-25 cm. Tekstafsnit om Graveforspørgsel er slettet. LVMETeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk