Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
021082323 Vårhvedesorter, økologisk Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-09-2023
Fordelingsdato: 05-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber ved økologisk dyrkning.

BAGGRUND: I de økologiske sortsforsøg undersøges sorternes dyrkningsegenskaber under økologiske dyrkningsforhold ved relativt lavt gødningsniveau. Sorterne er tilmeldt af firmaer, og resultater offentliggøres på SortInfo. Forsøgene er placeret på fire lokaliteter fordelt i hele landet. De økologiske sortsforsøg understøtter de økologiske landmænds muligheder i forbindelse med sortsvalg. Forsøget udføres i samarbejde med Tystoftefonden som økologisk værdiafprøvning for NOS 415016.17.

FORSØGSBETINGELSER: Skal anlægges i samme mark som forsøg 021042323. Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Må kun anlægges på planteavlsbrug, og arealet må maksimalt gødes med 50 kg udnyttet N pr. ha, der kan dog i særlige tilfælde tildeles ekstra baseret på en faglig vurdering af forsøgsarealet, aftal dette med Tove Mariegaard Pedersen.
Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk og så vidt muligt i en vårbygmark.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal anlægges med småparcelteknik. Anlægges i 1, 2, 3 eller 6 kolonner. Det meddeles Teknologisk Institut hurtigst muligt, hvor mange kolonner forsøget anlægges i.
Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
Bruttoparcellængde 12 m.
Det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet udstyr i marken ikke påvirker parcellerne. Parcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 8 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
GØDNING: Forsøget skal gødskes med max. 50 kg udnyttet N pr. ha for at kunne vise, hvad sorterne kan yde ved en gennemsnitlig kvælstoftilførsel på en planteavlsbedrift. Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet. Der kan dog i særlige tilfælde tildeles ekstra gødning baseret på en faglig vurdering af forsøgsarealet, aftal dette med Tove Mariegaard Pedersen.

UKRUDTSBEKÆMPELSE: Der skal foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse ved 1-2 blindharvninger. Der blindharves i agerretningen, på tværs af parcellerne.
Arealet bør kun ukrudtsharves efter fremspiring, såfremt det er aftalt med Tove Mariegaard Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Thorus
2Stadium 00NOS 415016.17
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsæden skal sås i et bekvemt og fast såbed.

UDSÆD: Udsædsmængden er beregnet til 450 spiredygtige kerner pr. m².
Til LFE 6 (Nord) og LFE 11 leveres udsæden afvejet og opsorteret til 12 x 1,25 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.
LFE 16 og LFE 44 modtager de beregnede udsædsmængder og udsæd i bulk fra Teknologisk Institut og vejer selv ud.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages en fællesprøve for fs. 021042323 og 021082323. Brug kun en label til mærkning af prøven.
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Der skrives et fagligt notat vedr. et muligt angreb med bygfluelarver.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT VED SKRIDNING % dækning af jord.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
Visuel bedømmelse af den enkelte parcel.
 
P04Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE VED HØST cm, fra jord til aks.
 
ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
 
ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 1,25 kg pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages 1,25 kg i hver parcel, som sendes til Teknologisk Institut, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre og renhed. Derefter videresender Teknologisk Institut hele ledprøven (5 kg) af alle A og B-sorter til LFE 44 (Tystofte) til analyse for bagekvalitetsparametre.
LFE 44 (Tystofte) gennemfører selv analyserne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 87 40 54 92 eller på mail: tove@icoel.dk

Rettelser:
DatoTekst
14-08-2023Rettet ukrudt i P03 til Ukrudt ved skridning, så det kan overføres til SortInfo (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk