Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020372323 Bælgsæd – med og uden efterafgrøde Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-02-2024
Fordelingsdato: 01-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forfrugtsværdien af bælgsæd (markært, hestebønne og lupin), så kvælstofgødskning i den efterfølgende afgrøde kan optimeres.

BAGGRUND: Kvælstof fikseret af bælgsæd skal videregives til den efterfølgende afgrøde, men det kræver at udvaskning minimeres, enten ved at der sås en efterafgrøde, eller at der dyrkes en vintersæd med effektiv opsamling af kvælstof. Samtidig er der behov for en mere præcis fastlægning af forfrugtsværdien af bælgsæden, så kvælstofgødskning i den efterfølgende afgrøde kan optimeres.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en bælgsædsmark eller ugødet vårsædsmark.
 • Der må ikke være forfrugt kløvergræs, kløver til frø eller lucerne.
 • Der må ikke have været hestebønne eller ært i marken de seneste 5 år.
 • Må ikke anlægges på arealer med problemer med ærtesyge/ærterodråd.
 • Skal anlægges på areal med lavt ukrudtstryk, og der må ikke forekomme rodukrudt på arealet.
 • Skal anlægges på et areal, hvor det sene høsttidspunkt for visse af leddene ikke er et problem for den efterfølgende afgrøde.
 • Anlægges forsøget i anden afgrøde end lupin skal det hegnes for at undgå vildskader.
 • Skal anlægges, hvor reaktionstallet er i normalområdet for jordtypen.
 • Skal anlægges på JB 3-5, og må ikke anlægges på vandlidende jord.
 • Efterfølgende afgrøde skal være vårsæd (vårbyg), da der skal måles eftervirkning. Forsøget er 2-årigt.

 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse og høst. Forsøget kan eventuelt anlægges med småparcelteknik med 3 småparceller som bruttoparcel og 1 småparcel som nettoparcel. Det skal være muligt at lave individuel ukrudtsbekæmpelse i de enkelte led. Der tages udsnit i parcellerne med parcelmejetærsker. Forsøget er flerårigt og parcellerne skal kunne genfindes præcist efter høst.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPatentkali, Ved behov
  Gødskning og sprøjtningBlindstriglingKun forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
  PløjningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødskning:
  Der må ikke tilføres N-holdig gødning, undtagen Øgro til havre anført under fprsøgsbehandlinger.

  Ukrudtsbekæmpelse:
  Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som behandlinger under forsøgsbehandlinger for det enkelte led i PC-Markforsøg.
  Alle parceller blindstrigles, vær opmærksom på forskelle i sådybde og dermed fremspiring.
  Alle parceller ukrudtsharves. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes.
  Parceller sået på 12 cm rækkeafstand ukrudtsharves efter behov. Hvis det er muligt, kan 25 cm rækkeafstand og randrensning også anvendes.

  Harvestrategier bælgsæd:
 • Hestebønne: Ukrudtsharvningerne kan fortsætte indtil afgrøden er 10-12 cm høj.
 • Lupin: Ukrudtsharvning kan foretages indtil lupinerne har 7-8 blade.
 • Markært: Ukrudtsharvning kan foretages indtil fangtrådene når sammen.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Efterafgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen efterafgrøde
  215-04-2023
  1-3 dage efter ukrudtsbekæmpelse
  6 kg Alm.rajgræsHumbi 1
  1 kg CikorieSpadona


  Faktor 2: Art
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A15-03-2023HestebønneFuego
  50 Spiredygt. frø/m2
  B15-03-2023MarkærtIngrid
  90 Spiredygt. frø/m2
  C15-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Podning
  D15-03-2023
  60 kg N600 kg Øgro 10-3-1
  15-03-2023
  HavreScotty
  400 Spiredygt. frø/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. Der udbringes patentkali på basis af jordprøven, op til et kaliumtal (Kt) på 8. For hver enhed, som Kt skal hæves, tilføres 25 kg Kalium, svarende til 100 kg patentkali pr. ha.
  Der sås midt i marts når jordtemperatur er over 4 grader.

  Sådybde:
  • Led A, hestebønne, sås i 8 cm's dyb.de
  • Led B, markært, sås i 5 cm's dybde.
  • Led C, lupin, sås i 3 cm's dybde. Udsæden skal podes inden såning, vejledning fremsendes med udsæd.
  • Led D, havre sås i 3-4 cm's dybde. Øgro udbringes også med såmaskine, da det er et krav at det kommer ned i jorden.
  Efterafgrøden i led 2 sås efter endt ukrudtsbekæmpelse.

  På lerjord destrueres efterafgrøden vha. en sen vinterpløjning og på sandjord destrueres den om foråret. Det er hele forsøgsarealet der nedpløjes.

  HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt.

  UDSÆD, PODEMIDDEL OG GØDNING: Udsæd, podemiddel og Øgro leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P0201-05-2023, 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse, Alle parceller bedømmes samtidig
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P03Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Af BÆLGSÆD
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  CHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, D1, A2, D2
  RUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2
  VIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, C1, B2, C2
  GRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: C1, C2
  ANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  ÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2
  ÆRTESYGE % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: D1, D2
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: D1, D2
  MELDUG % dækning.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse :1 kg pr. led.
  RENHED, % i råvare
  1000 KORNSVÆGT, g
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  P0515-10-2023, Oktober
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HØST: Der høstes efter bælgplanternes modningstidspunkt.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Anna Borum: 2167 6533 eller på mail: abor@icoel.dk


  Rettelser:
  DatoTekst
  16-03-2023Tilføjet linje om destruktion af efterafgrøde i Vejledning for forsøgsbehandlinger (HJB)
  10-05-2023Havresort skiftet til Scotty (tep)
  01-08-2023Ledfravalg tilrettet i P03 (Der skal registreres ærtesyge og ærteskimmel i markært og antracnose i lupin), så det er rigtigt til næste års plan (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk