Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070802323 Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-08-2023
Fordelingsdato: 05-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Bestemmelse af udbytteeffekt af ammoniakreducerende udbringningsteknologier og tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle.

BAGGRUND: Nedfældning og forsuring af gylle påvirker ammoniaktabet, mens tilsætning af nitrifikationshæmmer påvirker risikoen for nitratudvaskning. Målet er derfor at bestemme, hvordan forskellige typer af nitrifikationshæmmere og udbringningsteknologier påvirker udbytte i vårbyg gødsket med kvæggylle.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på sandet jord (JB1-JB3) i nedbørsrige egne med mulighed for vanding, og lille eftervirkning af afgrøder og husdyrgødning. Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og forsøgsarealet bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes kvæggylle i forsøget. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget.
Der skal flyves med drone i forsøget. Hvis forsøgsenhed ikke har en drone skal der indgåes aftale om flyvning af ekstern aktør.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ingen N
218-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
318-03-2023

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
418-03-2023

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
518-03-2023

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
604-03-2023
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle, kvæg 2339
14-03-2023

Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2340
Nedfældet
18-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
714-03-2023
Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 2341
Slangeudlagt
1,7 l Svovlsyre
18-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
814-03-2023
Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 2341
Slæbesko
1,7 l Svovlsyre
18-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
914-03-2023
Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 2341
Slangeudlagt
1,7 l Svovlsyre
14-03-2023
Gylle nedmuldes indenfor 1 time
Umiddelbart efter behandling
Harvning
18-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
1014-03-2023

Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2340
Nedfældet
2 l Vizura
18-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
1114-03-2023
Kvæggylle tilsat 38 kg biochar pr. ton gylle
Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2342
Nedfældet
Biokul fra afgasset biomasse 2343
18-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
1218-03-2023
Kvæggylle tilsat 1 kg AddCon pr. ton gylle
Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2372
Nedfældet
1 kg AddCon 2373
21-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2339Eurofins ViborgGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2340EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2341EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvæg MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2342EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2343EAT - Eurofins Agro TestingBiokul fra afgasset biomasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2372EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2373EAT - Eurofins Agro TestingAddConAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg, så tæt på såning som muligt. Dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227.

OBS Gylleprøver Senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2339 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Denne forprøve sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

I marts udtages ved udbringning gylleprøve 2340 og 2341og gylle tilsat biochar 2342 og AddCon 2372 der indsendes til analyse ved Eurofins. Desuden sendes prøve af biochar 2343 og PlantAcid 2373 ligeledes til Eurofins. Vær opmærksom på at udtage og indsende prøve for hvert enkeltforsøg.

Gyllen nedfældes ved sortjordsnedældning i 10 cm dybde og med slanger eller slæbesko i de øvrige led med gylletilførsel. Slæbesko indstilles til 10 kg tryk pr. tand. Før såning pløjes eller dybdeharves forsøgsarealet, hvorefter parcellerne afsættes igen. Der placeres handelsgødning i forbindelse med såningen. Ved forsuring tilføres gyllen 3 kg svovlsyre pr tons gylle svarende til 1,7 l svovlsyre pr tons.

Få dage før såning, i marts:
 • I led 6, 10, 11 og nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle
 • I led 7 og 9 slangeudlægges 80 kg NH4-N i kvæggylle.
 • I led 8 udbringes 80 kg NH4-N i kvæggylle med slæbesko.
 • I led 9 nedmuldes gyllen indenfor en time ved dybdeharvning for at sikre opblanding af gylle og jord. Det kan evt. ske ved dobbelt gennemkørsel med forsøgsgyllevognens sortjordsnedfælder.
 • I led 7, 8, 9 forsures gyllen i forbindelse med udbringning med 1,7 liter syre pr. ton gylle.
 • I led 10 tilsættes 2 liter Vizura pr. ha til gyllen før udbringning.
 • I led 11 udbringes 80 kg NH4-N i kvæggylle pr ha. med tilsætning af ca. 38 kg biochar (ts) pr tons gylle.
 • I led 12 tilsættes AddCon til gyllen før udbringning. Doseringen er endnu ikke endelig fastlagt, men der forventes tilsat 1 kg AddCon pr. tons gylle.

  Biochar og AddCon tilsættes i forsøgsgyllevognen og opblandes i gyllen via omrøring (Se tekstafsnit HÅNDTERING AF BIOCHAR). Gyllen tilstræbes tildelt så tidligt som muligt efter tilsætningen. Forsøgsarealet pløjes før såning. Kan dette ikke ske ved pløjning, gennemføres nedmuldningen ved dybdeharvning.

  Ved såning:
 • I Led 2-12 placeres NS 27-4 gødning i forbindelse med såning.

 • GØDNING: Gylle skaffes lokalt. NS 27-4 og syre leveres fra Teknologisk Institut. Biochar og PlantAcid leveres direkte. Dette koordineres med Arne Grønkjær Hansen, ICOEL (23840821, arne@icoel.dk).
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 37, Maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P04Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt, og senest i forbindelse med tilførslen af kvælstofgødning. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-02-2023Led 12 er tilføjet. Enkeltforsøg er slettet og nedarvet påny. (RJE)
  14-02-2023Ændret nitrifikationshæmmer i led 12 fra PlantAcid til Addcon. Også rettet tekst i diverse tekstafsnit (HJB)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk